Přihlásit

KA5 - Internacionalizace

Popis klíčové aktivity:

"Strategický plán rozvoje Technické univerzity v Liberci do roku 2020 s výhledem do roku 2030", výstup z projektu IPN KREDO, definuje jako jednu z priorit posílení internacionalizace univerzity. V rámci projektu proto TUL zavede systémová opatření umožňující sjednocení procesů napříč univerzitou s cílem maximálního využití kapacit. Budou realizovány tyto dílčí cíle:

- Propagace mobilit do zahraničí, podpora vyjíždějících studentů a zaměstnanců - pobyt v zahraničí při studiu ovlivní budoucí zaměstnání i působení studenta ve společnosti. Stejně tak jsou výzkumné pobyty součástí profesního růstu akademiků. TUL zavede propagaci mobilit celouniverzitními informačními akcemi a specialisty na fakultách. Portál pro mobility, pořízený v komplementárním projektu ERDF umožní komplexní a efektivní správu žádostí a mobilit.

- Práce na vnitřní internacionalizaci - TUL usiluje o začlenění zahraničních hostů do akademické obce. Vznikne "Plán pro případy nouze". TUL se zaměří na přípravu zaměstnanců pro práci s cizinci, a to včetně opatření pro zajištění uplatnění absolventů na pracovním trhu v ČR (viz KA 2).

- Podpoření mezinárodní spolupráce ve vzdělávací činnosti - mimo podpory kontaktů se zahraničními univerzitami zamýšlejí fakulty hostování zahraničních expertů-akademiků ve vzdělávacím procesu a zvýšení jejich podílu na přípravě nových programů (viz KA 3).