RoLiZ

Název programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:
02_16_015

Název výzvy:
ESF výzva pro vysoké školy

Název projektu CZ:
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Název projektu EN:
The Educational Infrastructure of the TUL to Raise the Relevance, Quality and Advancement of Education in the Age of Industry 4.0

Akronym: RoLiZ 4.0
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329

Anotace:
Záměrem projektu je především rozvoj klíčových kompetencí pedagogických a dalších pracovníků
univerzity a zavedení opatření s cílem posílení relevance absolventů na trhu práce v podmínkách
Průmyslu 4.0 a informační společnosti, zkvalitnění asistenčních a poradenských služeb a zlepšení
podmínek pro studenty se SP a ze znevýhodněných socioekonomických skupin, a zavedení nebo
posílení systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a strategické řízení školy v souvislosti s
legislativními změnami.

Fyzická realizace: 1. 6. 2017 – 31. 12. 2022

Klíčové aktivity

Logo OP VVV