KA3 – Tvorba a modernizace studijních programů

Pro TUL je strategickou prioritou široké portfolio studijních programů (SP), které jsou moderní a odpovídají požadavkům trhu práce zejména v oblasti hi-tech a znalostní ekonomiky. Jednotlivými fakultami byly proto vytipovány SP, které jsou pro ně důležité ve smyslu doplnění portfolia nabízených programů a/nebo jsou vyžadovány praxí, nebo se jedná o SP, ve kterých bude nutné v nejbližší době vzhledem k vývoji technologií učinit zásadnější změnu profilu absolventa. Všechny tyto programy jsou prakticky zaměřené a obsahují povinné praxe v minimální délce 180 resp. 120 hodin ve firmách a institucích. Při přípravě konkrétní náplně programů budou implementovány moderní výukové metody, zaměřené na to, aby absolventi získali kompetence nejenom ve smyslu odborné specializace, ale také z pohledu znalostí, které dnes firmy vyžadují, jak ukázal i průzkum, učiněný při přípravě tohoto projektu mezi spolupracujícími firmami, tedy jazykovým kompetencím, schopnostem prezentace a komunikace, týmové práce, tvůrčího myšlení vedoucí k aplikačním schopnostem, inovativnosti, podnikatelským a manažerským schopnostem tak, aby byli schopni čelit výzvám 4. průmyslové revoluce a znalostní ekonomiky. Do přípravy budou zapojeni také odborníci z praxe. Celkem budou v rámci projektu akreditovány 2 nové prakticky zaměřené bakalářské SP a 4 programy budou významně modernizovány směrem k cílům výzvy. Dále budou nově akreditovány 4 navazující magisterské SP a jeden významně modernizován. Odborní pracovníci, kteří se budou podílet na přípravě SP, budou muset zvýšit své kompetence v souladu s cíli výzvy. Proto projdou během realizace projektu školeními, zaměřenými zejména na implementaci moderních výukových metod, práce s heterogenními skupinami a také školeními specifických odborných znalostí. Tato školení budou realizována v rámci KA 2 a KA 6.