KA2 – Zkvalitnění vzdělávací činnosti

Aktivita se zaměřuje na 3 základní cíle:

  • Posílení kompetencí akademických pracovníků TUL. Základem bude modulární nabídka kurzů, kterými budou procházet pracovníci, přímo se podílející na realizaci projektu, i ostatní akademičtí pracovníci školy, kteří přichází do styku s cílovou skupinou – studenty TUL. Moduly budou zaměřeny na specifické dovednosti, využitelné při řešení cílů projektu. Pracovník, podílející se v konkrétní pozici na řešení projektu, bude mít předepsánu určitou skladbu povinných a rozšiřujících modulů, respektive školení a kurzů, které během realizace projektu absolvuje. Ostatní pracovníci univerzity, kteří nebudou přímo zapojení do řešení projektu, si budou moci podle svých preferencí a odbornosti vybrat z nabídky jednotlivých školení a kurzů. Důraz přitom bude kladen na moduly, které zvýší jejich kompetence v problematice práce se studenty se specifickými potřebami, s heterogenními kolektivy a také v zavádění moderních výukových metod a rozvoj kompetencí studentů v „měkkých“ dovednostech, zejména rozvoj schopností studentů prezentace a sebeprezentace, řízení kolektivu atd., tedy dovednosti, které budou pro absolventy na trhu práce důležité i v nových podmínkách Průmyslu 4.0.
  • Modernizace softwarového vybavení pro výuku, klíčové jsou zejména nákupy celoškolní licence dvou SW: Statistica a Matlab z komplementárního ERDF projektu, podpořené nabídkou základních a rozšiřujících školení v této klíčové aktivitě.
  • Rozšíření počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce. Celkem se počítá s přípravou výuky ve 12 stávajících předmětech v bakalářských i navazujících magisterských oborech, s tímto úkolem budou svázány i obecné a speciální jazykové kurzy, zaměřené zejména na anglický jazyk.