KA8 – Systém kvality

Cílem této aktivity je vytvořit a implementovat systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností TUL tak, aby došlo k naplnění záměrů definovaných ve strategických dokumentech TUL. V návaznosti na systém zajišťování kvality bude vytvořen soubor pravidel pro periodické hodnocení kvality všech činností TUL za účelem evaluace účinnosti systému a posouzení výstupů činnosti TUL. Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality bude zaveden na všech součástech TUL, definován v příslušném vnitřním předpisu a v dalších klíčových dokumentech TUL. TUL bude provádět systematický monitoring všech procesů a klíčových výsledků, na jehož základě bude vytvářet soubor opatření zaměřených na nápravu zjištěných nedostatků, vyhodnocovat a řídit rizika.

Soubor činností k naplnění cílů a výstupů dané aktivity tvoří zejména:

 • stanovení cílů a politiky kvality,
 • nastavení struktury kompetencí a zodpovědností,
 • nastavení toku informací,
 • umožnění přístupu vedoucích pracovníků k spolehlivým a přesným informacím o dosahovaných výsledcích pro včasné a objektivní rozhodování,
 • sběr informací o budoucích požadavcích zainteresovaných stran,
 • popisy systémů a procesů,
 • analýza současného stavu zajišťování a hodnocení kvality,
 • pravidelné posuzování výsledků,
 • nastavení periodicity přezkoumávání,
 • definice a systematické využívání souboru vyvážených výsledků pro přezkoumávání pokroku,
 • sledování, hodnocení a zlepšování kvality.

Nastavení a fungování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality bude ověřováno vnějším
nezávislým hodnocením uznávanou hodnotící organizací, případně jiným relevantním subjektem