KA9 – Efektivní principy řízení

Cílem této aktivity je zavádění (a rozvoj stávajících) principů řízení na TUL s důrazem na oblast hodnocení akademických a ostatních pracovníků s propojením na odměňování, systém vzdělávání a kariérního růstu, dále nastavení komplexní podpory adaptačního procesu a monitorovacího procesu zjišťování spokojenosti zaměstnanců, a to vše v souladu s potřebami KA 8 v oblasti zvyšování interní kvality. Potřeby oblastí zahrnutých do KA 9 vycházejí ze strategických dokumentů TUL, strategických dokumentů jednotlivých součástí a jsou v souladu s výstupy a metodickými postupy projektu IPn Kvalita, část Pracovníci.

Jednotlivé činnosti při řešení projektu zahrnují analýzu stávajícího stavu z pohledu vnitřního i vnějšího prostředí (včetně zahraničních zkušeností), následně přípravu metodických podkladů pro řízení   implementaci navrženého systému či metodiky na vybrané pilotní fakultě, úpravu metodiky na základě zjištění z pilotního ověření dopadů. Další činností je příprava finální verze metodiky a podpora implementace na všech úrovních TUL s důrazem na rozvoj kapacit, znalostí a kompetencí řídících pracovníků na všech úrovních TUL.

V rámci KA 9 budou připraveny vnitřní předpisy a relevantní dokumenty TUL, systémová podpora v oblasti vybraných procesů (hodnocení, vzdělávání, odměňování a adaptace pracovníků a zjišťování spokojenosti zaměstnanců). Současně bude zajištěna odborná a informační podpora pracovníky zapojenými do KA 9 při modifikaci a implementaci výstupů do všech součástí TUL. Zacílení činností v rámci KA9 vychází z potřeby vytvoření systémů zajišťujících a zvyšujících kvalitu v oblasti řízení na všech úrovních v rámci TUL.

Cílovou skupinou jsou všichni akademičtí i ostatní pracovníci TUL.