Katedra historie

Vedoucí: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

V první fázi existence naší katedry byla jejím hlavním posláním příprava budoucích učitelů dějepisu pro 2. stupeň ZŠ, nejprve v pětiletém studijním programu, posléze v rámci strukturovaného studia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu jak v prezenční, tak kombinované formě. V roce 2020 se podařilo dosáhnout akreditace dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy. Od roku 2006 garantuje katedra také bakalářský program Kulturněhistorická a muzeologická studia, připravující odborníky pro nejrůznější typy historických pracovišť i pro státní správu. Dnes se tento program nazývá Historická a muzeologická studia. Na něj je možno navázat studiem Historie, jehož absolventi získávají titul Mgr. 

Co u nás zažijete?

Posluchači mají možnost se zapojit do celé řady vědeckovýzkumných aktivit katedry, ať již v rámci SVUČ a jiných projektů, či činnosti pobočky Sdružení historiků ČR – Historického klubu 1872 při katedře historie. Mohou se zúčastnit odborných exkurzí v rámci ČR i zahraničí (SRN, Rakousko, Itálie, Pobaltí, Ukrajina, Balkán aj.), které se velmi osvědčily jako prostředek k prohloubení znalostí národních a evropských dějin. Studenti mohou navštěvovat veřejné přednášky a semináře organizované naší katedrou. Jsme hlavním pořadatelem tradičního česko-slovenského semináře věnovaného každý rok vybranému tématu z moderních dějin (již proběhlo 29 ročníků). Ve spolupráci s dalšími sedmi regionálními odbornými kulturněhistorickými institucemi vydáváme recenzované odborné periodikum Fontes Nissae – Prameny Nisy, v němž jsou hojně publikovány i studentské texty.

Oblasti tvůrčí činnosti

Moderní a novější české dějiny, dějiny výtvarného umění

Kde nás najdete

Budova P, 2. patro
Sekretariát: Lada Vondrušková
Telefon: +420 48 535 4224
Email: lada.vondruskova@tul.cz
Web: khi.fp.tul.cz