Tvorba doktorského programu Architektura a urbanismus

Tvorba doktorského programu Architektura a urbanismus 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_018

Název výzvy: Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP

Název projektu CZ: Tvorba doktorského programu Architektura a urbanismus 

Název projektu EN: Creation of doctoral program Architecture and Urbanism

Akronym projektu: Tvorba doktorského programu Architektura a urbanismus

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002722

Anotace projektu:


Doktorské studium architektury a urbanismu je zaměřeno na výzkum a prohloubení poznání souvislostí mezi urbanismem, architekturou a stavitelstvím. Jeho podstatou bude práce s novými možnostmi, které nabízejí pokročilé výrobní technologie a materiály. Zároveň budou rozvíjeny společenskovědní znalosti za účelem řešení netechnických inovací, zejména problematiky udržitelnosti rozvoje v měřítku regionů a sídel. Cílem studia bude příprava absolventů s uplatnitelností v akademické i v soukromé sféře.

Fyzická realizace projektu: 1. 10. 2017 – 31. 12. 2021 

Realizační tým :

Hlavní řešitel projektu  Ing. arch. MgA. Osamu Okamura 

Garant studijního programu doc. Ing. arch. Jiří Buček                            

Projekt je členěn do pěti klíčových aktivit

Klíčová aktivita 1  Řízení projektu 

V rámci této klíčové aktivity bude prováděno řízení celého průběhu projektu. Na jedné straně bude řešeno vedení projektu po obsahové stránce, tj. naplňování cílů projektu, a to i v případné návaznosti na realizaci projektu dostavby budovy F2 TUL v rámci komplementární výzvy č. 17 OP VVV. Současně bude projekt řízen po stránce administrativní, s důrazem na plnění časového a finančního plánu, příprav monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, vedení agendy související s ostatními KA, ale i komunikace s projektovými pracovníky, poskytovatelem dotace a v neposlední řadě s řídícím výborem TU v Liberci, který zodpovídá za provázanost aktivit projektů z výzev č. 15 -18 OP VVV. 

Klíčová aktivita 2   Příprava studijního programu 

Nově chystaný doktorský studijní program Architektura a urbanismus bude detailně připraven, popsán, zpracován a bude podána žádost o jeho akreditaci. K tomu účelu bude ustavena pracovní skupina složená z akademických pracovníků FUA, dalších fakult TUL, odborníků z praxe a ze zahraničí. Celou tvorbou akreditace se budou prolínat stáže akademických pracovníků na zahraničních VŠ, kde budou akademici čerpat zkušenosti s obdobným typem doktorandského studijního programu tak, aby mohli tento příklad „dobré praxe“ přenést do chystaného programu na TUL a FUA.  Činnost pracovní skupiny bude, kromě obecné problematiky architektury a urbanismu, zaměřena zejména na dvě základní odborné roviny – na oblast pokročilých výrobních technologií a nově na rovinu pokročilých materiálů aplikovatelných v architektuře a stavebnictví a na oblast urbanismu, pojímaného s důrazem na uplatnění nových přístupů k formování dlouhodobě udržitelných cílů v rozvoji sídel a krajiny s využitím zkušeností zahraničních odborníků.  

Klíčová aktivita 3  Stáže akademických pracovníků 

V průběhu příprav studijního programu budou vysláni akademičtí pracovníci FUA, případně pracovníci dalších spolupracujících pracovišť TUL, kteří jsou zapojeni do přípravy studijního programu, na zahraniční stáže, s cílem seznámit se detailně s obdobnými aktivitami vybraných zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť. Zkušenosti z těchto stáží budou formou příkladů využity při přípravě nového doktorského programu. Vedle pracovišť zaměřených na využití nových materiálů a technologií v architektuře a stavitelství se bude jednat o země a regiony mající zkušenost s realizací strukturálních plánů, dále země, jež prošly transformací společnosti a ekonomiky, či zažívající dynamické proměny městských struktur a krajiny. Zároveň budou na FUA TUL přijíždět zahraniční konzultanti, kteří budou formou konzultací, přednášek a workshopů během svých cca dvou týdenních pobytů předávat svoje zkušenosti

Klíčová aktivita 4  Příprava studijních materiálů 

V době přípravy studijního programu a době mezi podáním žádosti o akreditaci a jejím udělením, dojde k tvorbě hmotných i nehmotných produktů, sloužících jako podklad pro práci studentů v průběhu studia a vyplývající z jejich činnost. Podstatnou součástí bude zpracování metodiky připravovaného doktorského studia. Ta bude formována na základě porovnávání se zejména zahraničními univerzitami, zaměřenými v doktorském studiu na oblasti shodné nebo související s námi sledovaným profilem studia.

Klíčová aktivita 5  Stáže studentů prvního ročníku 

V průběhu prvního roku doktorského studia budou vysláni studenti prvního ročníku doktorského studia Architektura a urbanismus na zahraniční stáže. Cílem těchto stáží bude seznámit vybrané doktorandy detailně s aktivitami zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť a umožnit jim realizovat část jejich výzkumných a teoretických individuálních úkolů v zahraničním prostředí. Doktorandi se během stáží budou zabývat činnostmi souvisejícími s jejich doktorskými pracemi, které by nemohly být v domácím prostředí buď vůbec, nebo pouze v omezeném rozsahu vykonávány. Stáže budou dojednány s pracovišti relevantními pro témata řešená studenty, vybranými fakultou pro takový pobyt. Při výběru studentů k absolvování zahraniční stáže bude určující právě součinnost se zahraničním pracovištěm (v akademické, státní či soukromé sféře), které musí zaměřením své činnosti co nejvíce odpovídat tématu doktorské práce studenta, aby stáž pro něho byla co nejvíce přínosná a inspirativní.