Volba rektorky/rektora TUL pro období 2022–2026

VÝSLEDKY VOLEB

Protokol o volbě dne 12. 10. 2021

NAVRŽENÍ KANDIDÁTI (v abecedním pořadí)

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

stručný životopis

teze volebního programu

Kandidát doložil čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. a osvědčení podle § 9 odst. 1 téhož zákona.

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

stručný životopis

teze volebního programu

Kandidát doložil čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. a osvědčení podle § 9 odst. 1 téhož zákona.

VYHLÁŠENÍ VOLBY KANDIDÁTKY NA REKTORKU ČI KANDIDÁTA NA REKTORA TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO OBDOBÍ 1. 2. 2022 AŽ 31. 1. 2026

Akademický senát Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL) vyhlašuje v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) a odst. 4 zákona č. 11/98 Sb. a Jednacím řádem Akademického senátu TUL ze dne 26. 5. 2021 volbu kandidátky na rektorku či kandidáta na rektora TUL s tímto harmonogramem:

  • Vyhlášení voleb: 22. 6. 2021
  • Přijímání návrhů: od 6. 9. 2021 do 21. 9. 2021 do 12.00
  • Zveřejnění kandidátek a kandidátů: 21. 9. 2021 ve 14.00
  • Shromáždění akademické obce TUL (prezentace kandidátek a kandidátů): 5. 10. 2021
  • Volební zasedání Akademického senátu TUL: 12. 10. 2021

Návrhy se podávají v souladu s čl. 2 odst. 2 Jednacího řádu Akademického senátu TUL jeho předsedovi ve lhůtě tímto vyhlášené (viz výše). Písemná forma podle čl. 7 odst. 1 tohoto řádu je dodržena, pokud jsou dokumenty předány v listinné podobě či elektronicky prostřednictvím emailového účtu s doménou tul.cz.

K návrhu je nutné připojit:

  • písemný souhlas navržené či navrženého (vzor návrhu a souhlasu),
  • teze volebního programu,
  • stručný životopis,
  • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (vzor prohlášení)
  • a osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

Do zveřejnění kandidátek a kandidátů bude dodržovat předseda Akademického senátu AS o přijatých dokumentech mlčenlivost s výjimkou konzultací s právním oddělením při kontrole náležitostí návrhů. Po obdržení návrhu vystaví písemně potvrzení o převzetí dokumentů.