Vymezení pojmů a příklady diskriminace

Diskriminace

Diskriminací „se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků, i z důvodu státní příslušnosti.“ – Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

Příklady diskriminace

Ačkoliv není možné zachytit všechny situace a všechny typy chování, které mohou být považovány za diskriminační či obtěžující, následující příklady mohou přispět k lepšímu pochopení toho, co za něj lze považovat:

 • Nechtěný, nevyžádaný a nevhodný fyzický kontakt včetně hlazení, plácání, štípání, odstrkování, osahávání, otírání se o někoho, narušování osobního prostoru a fyzických nebo sexuálních útoků;
 • Pronásledování (stalking) nebo nevhodná pozornost, dárky, emaily či textové zprávy;
 • Urážlivé nebo zastrašující poznámky nebo gesta, necitlivé vtipy a „kanadské žertíky“, které podkopávají něčí důstojnost;
 • Sexuální nadávky, vtipy se sexuálním podtextem, odkazy na sexuální chování, drby o něčím sexuálním chování, pomluvy související se sexuálním chováním, dotazy na něčí sexuální zkušenosti;
 • Nevyžádané a nevhodné zírání (např. do výstřihu), pohvizdování na ženy, gesta se sexuálním podtextem či urážlivé komentáře;
 • Nevyžádané sexuální návrhy nebo dvojsmyslné chování, poznámky, že sexuální vstřícnost může být kariérně výhodná či nevstřícnost nevýhodná;
 • Zesměšňování, parodování či ponižování z důvodu něčí disability, věku, rasy či dalších osobních charakteristik;
 • Opakované poznámky či návrhy týkající se rande, romantického vztahu či jiné sociální interakce poté, kdy někdo řekl „Ne“ nebo jinak indikoval, že takové návrhy nejsou chtěné;
 • Ponižující nebo stereotypní poznámky o osobních charakteristikách;
 • Rozesílání nebo vystavování materiálů pornografické povahy nebo takových, které mohou jiní považovat za urážející (včetně emailů, textových zpráv, video klipů a obrázků);
 • Stranění se někoho, například když je někdo úmyslně vyloučen z konverzace či pracovní aktivity na základě osobních charakteristik;
 • „Vyautování“ (nebo hrozba vyautováním/odhalením) něčí sexuální orientace nebo genderové identity a úmyslné zaměňování genderové identity (u lidí, kteří prošli změnou pohlaví);
 • Verbální nebo fyzické chování, které snižuje něčí důstojnost, je k někomu nepřátelské nebo vyjadřuje odpor na základě osobních charakteristik;
 • Lidé mohou být uraženi, i když nejsou zamýšlenými cíli nevhodného chování. Například někoho mohou urazit rasistické vtipy o jiném etniku, ačkoliv nejsou směřovány na něj.

Obtěžování

Obtěžováním se podle antidiskriminačního zákona rozumí nežádoucí chování související s důvody uvedenými výše,

 • jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo
 • které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů.

Obtěžování zahrnuje široké spektrum opakovaného chování urážlivé povahy.

Sexuální obtěžování

Sexuálním obtěžováním se rozumí chování podle předchozí definice, které má sexuální povahu. Důležité je, že se jedná o nevyžádané a nechtěné chování včetně sexuálních návrhů. Zahrnuje i chování, kde je souhlas či nesouhlas základem pro rozhodování v pracovních záležitostech.

Psychologické obtěžování, šikana

Psychologickým obtěžováním (včetně šikany) se rozumí opakované chování, které je urážlivé, zastrašující, zlomyslné či zákeřné. Takové chování zahrnuje zneužívání moci a staví jeho oběť do pozice, kdy se cítí zranitelná, rozrušená, pokořená či ohrožená jako výsledek toxického pracovního prostředí. Moc však vždy neznamená pozici nadřízenosti, ale může také zahrnovat jak fyzickou sílu a schopnost někoho k něčemu přinutit prostřednictvím strachu či zastrašování. Psychologické obtěžování může mít formu fyzického, verbálního i neverbálního chování.