Přijímací řízení

Uchazeči se hlásí ke studiu zvoleného studijního programu a studijního oboru řádně vyplněnou a ve stanoveném termínu podanou přihláškou ke studiu na TUL nebo fakultě, uskutečňující zvolený studijní program. Termín, do kterého se přihlášky přijímají a do kterého by měly být kompletní, výše poplatku a způsob jeho zaplacení je uveden u jednotlivých studijních programů. Spolu s podáním přihlášky se vyžaduje doklad o zaplacení správního poplatku při přijímacím řízení – uchazeč zašle kopii platebního příkazu, přihláška bude zaevidována až po zaplacení poplatku. Poplatek se v žádném případě nevrací.

Doporučuje se podat přihlášku elektronicky: Elektronická přihláška – informace a registrace.

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů a jsou zveřejněny na úředních deskách a www stránkách fakult.

Směrnice rektora k přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a magisterské studijní programy

Uchazeči ze zahraničí

Uchazeči ze zahraničí musí předložit zahraniční doklad o vzdělání opatřený nostrifikační doložkou nebo potvrzením o rovnocennosti vzdělání. Uznání zahraničních maturitních vysvědčení provádějí školská oddělení krajských úřadů (zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška 12/2005 Sb.), o uznání zahraničních vysokoškolských diplomů uchazečů o studium rozhodují veřejné vysoké školy uskutečňující obsahově obdobný akreditovaný studijní program (zákon č. 111/1998 Sb.).

Uchazeči se zdravotním znevýhodněním

Uchazečům se zdravotním znevýhodněním se doporučuje, aby se před podáním přihlášky ke studiu na TUL spojili s Akademickou poradnou pro zpřístupňování studia pro zdravotně postižené studenty na TUL (tel. 485 355 106). Poradna zprostředkuje kontakt s děkanem zvolené fakulty, evenuálně. prorektorem pro studium a vzdělávání ke sjednání případné dohody o možné formě a typu studia na TUL. Většina výukových prostor TUL je bezbariérová.