10 let výročí Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

I. Historie

a) Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (FM) je nejmladší fakultou Technické univerzity v Liberci. Byla založena na základě rozhodnutí Akreditační komise vlády České republiky na zasedání v Přelouči ve dnech 13. a 14.6.1995. Prakticky byla zřízena rozhodnutím senátu Technické univerzity v Liberci následující den a činnost zahájila 1.9. 1995. Její založení je výsledkem systematického úsilí vedení tehdejší Vysoké školy strojní a textilní o rozšíření spektra nabídky studijních programů a oborů studia. (Rektor Zdeněk Kovář, proděkan pro rozvoj školy Vojtěch Konopa). Toto úsilí vedlo k založení čtyř nových fakult v průběhu pěti let a k přeměně úzce zaměřené VŠST na Technickou univerzitu s její současnou rozsáhlou strukturou. (Nové fakulty: Fakulta hospodářská, Fakulta pedagogická, Fakulta architektury a Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií). Prvním děkanem FM byl jmenován Prof. Ing. Jiří Zelenka, DrSc., který vedl fakultu po dobu 4 měsíců než byl zvolen a ustanoven akademický senát fakulty. Senát zvolil na první období 1996-1998 Prof. Ing. Vojtěcha Konopu, CSc. Vojtěch Konopa byl zvolen i do druhého období (1999-2001). Od roku 2002 je již druhé volební období ve funkci děkana Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

b) Založení fakulty předcházela rozsáhlá diskuse odborníků, jejichž zájem byl zaměřen na řízení, informatiku, elektrotechniku, elektroniku a výpočetní techniku a kterým prostředí klasických technických fakult na univerzitě začalo být těsné. Diskuse vyústila koncem roku 1994 v návrh struktury tří moderních „mezioborových“ disciplin inženýrského studia (Automatické systémy řízení, Mechatronika a Přírodovědné inženýrství) a jejich personálního, institucionálního, finančního a hmotného zajištění. Návrh projektu nové fakulty získal podporu i u významných představitelů vědecké i akademické veřejnosti doma i v zahraničí.

c) Fakulta měla při svém zrodu 38 zaměstnanců a pět kateder. Při prvním přijímacím řízení v roce 1996 bylo zapsáno 96 studentů. V dalším roce již 123 studentů, o rok později dokonce 202. V současné době studuje na FM 571 studentů v magisterských a bakalářských studijních programech a 102 studentů se připravuje ve dvou doktorských programech na vědeckou a výzkumnou práci.

II. Profil fakulty

Jediná fakulta tohoto typu v ČR. Cílem je vychovávat odborníky na rozhraní tradičních oborů strojního, elektronického a informačního zaměření. Původní nabídka tří oborů inženýrského studia byla v roce 1996 doplněna o možnost doktorského studia v oboru Technická kybernetika. V témže roce získala FM právo habilitovat a provádět jmenovací řízení profesorů také v tomto oboru. Letos v květnu úspěšně proběhlo jednání akreditační komise o rozšíření práva habilitovat na obor Přírodovědné inženýrství

Fakulta je také akreditována u Evropské federace národních inženýrských asociací (FEANI) a dne 13. listopadu 1996 byla se všemi svými studijními obory zapsána do Indexu FEANI.

V roce 2003 fakulta zcela přešla na strukturovaný navazující způsob bakalářského, magisterského a doktorského studia. Vznikly nové obory, ( v akademickém roce 2003/2004 byl nově akreditovaný obor Informatika a logistika a rozšířen obor Přírodovědné inženýrství o doktorský studijní program) zavedl se kreditní způsob studia, obor Informatika a logistika byl rozšířen o  kombinovanou formu.

Na osmi katedrách pracuje celkem 111 pracovníků, jsou akreditovány dva obory bakalářského studijního programu, čtyři obory magisterského studijního programu a dva obory doktorského studijního programu.

Vývoj počtu studentů a zájemců o studium

I přesto, že studium je velmi náročné, počet zájemců o studium je trvale v převisu

Celkem začalo letos na FM studovat 217 posluchačů, což je o 48 více než vloni, kdy fakulta nabízela jeden studijní obor Elektronické informační a řídicí systémy.

Vzrostl také zájem o doktorský studijní program v současné době má FM 102 doktorandů.

Katedry

 • Katedra měření
 • Katedra elektrotechniky
 • Katedra elektroniky a zpracování signálů
 • Katedra modelování procesů
 • Katedra řídící techniky
 • Katedra softwarového inženýrství
 • Katedra aplikované informatiky
 • Katedra elektromechanických systémů

III. Aktivity fakulty

Dynamičnost fakulty odráží její aktivity, přesahujícími běžný rámec výukové činnosti.

Zahraniční stáže se staly běžnou součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – jsou navštěvovány univerzity a významné laboratoře EU.

Individuální studijní pobyty českých studentů na zahraničních vysokých školách jsou ale zatím ojedinělé (Student nechce ztratit žádný semestr studia a obtížně se hledají v rámci EU podobně zaměřené obory). Podařilo se zajistit spolupráci s Finskem. a výměnnou každoroční odbornou praxi s EHS Zittau pro studenti 4. ročníku.

IV. Výzkum a vývoj

Vědecká a tvůrčí technická činnost na fakultě je zaměřena do následujících oblastí:

 • elektrotechnika, elektronika
 • řídicí technika
 • měřicí technika
 • výpočetní technika
 • umělá inteligence
 • mechatronika
 • matematické modelování přírodních procesů
 • přírodovědné inženýrství

Rozvoj oblasti vědeckovýzkumné a vývojové činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (FM) vychází z Dlouhodobého záměru fakulty, z obdobného záměru Technické univerzity v Liberci a programů 12 MŠMT ČR.

a) Výzkumné záměry a výzkumné centrum ukončené v roce 2004

V roce 2004 skončily dva dlouhodobé Výzkumné záměry FM:

 • Modelování, řízení a umělá inteligence
 • Mikroelektromechanické systémy – společně s katedrou fyziky FP

Optimalizace vlastností strojů a pracovních procesů – Výzkumný záměr Fakulty strojní, na kterém se podílela katedra měření FM

Výzkumné centrum TEXTIL (2000-2004) – FM se na něm významně podílela

b) Další řešené a připravované projekty (výzkumné záměry, výzkumná centra)

Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace sedmiletý výzkumný záměr navázal na předchozí úspěšně dokončený záměr Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace, řešený v letech 1999 – 2003.

Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy

Výzkumné centrum TEXTIL II

Fakulta se účastní v 5.RP EU ve dvou projektech COST a jednom projektuIST – 30193 REASON. Doc. Richter je členem řídícího výboru projektu COST 529.

V. Zahraniční styky

Dobré zahraniční styky umožňují zapojení pracovních týmů do mezinárodní spolupráce. Významné pracoviště, které má široký mezinárodní dosah, je laboratoř ( ve spolupráci KFY FP) zabývající se piezoelektrickým výzkumem. Nejvýraznějším výsledkem v roce 2004 bylo pověření dané mezinárodním řídícím výborem„International Advisory Board“ uspořádat na naší univerzitě prestižní mezinárodní konferenci „7th European Conference on Applications of Polar Dielectrics“ (ECAPD7), (zúčastnili se vědci ze třiceti států světa).

Významné jsou bilaterální smlouvy o spolupráci, například s francouzskou Universite Paul Sabatier Toulouse v oblastech: výkonové elektroniky, napájení světelných výbojů, návrh integrovaných obvodů, robotiky a řídících systémů. Tato spolupráce je podporována i ze zdrojů EU.

Bilaterální smlouvy programu Socrates/Erasmus, které umožňují každoroční výměny studentů a učitelů. V roce 2004 byly nově uzavřeny smlouvy s následujícími univerzitami: ENIB Brest (F), ENSAIT Roubaix (F), INP Toulouse (F), Hochschule Zittau/Goerlitz (D), TU Braunschweig (D), TU Dresden (D), Fachhochschule Ansbach (D), University of the West of England (UK), University of East London (UK), Trenčianská Univerzita AD (SK), Žilinská univerzita (SK). Obnoveny byly tradiční smlouvy: UPS Toulouse (F), Turku Polytechnic (FIN), Universiteit Gent (B),Université Paris Sud (F). V jednání jsou smlouvy: TU Chemnitz (D), Mondragon Unibersitatea (E), University of Oulu (FIN), Loughborough University (UK).

VI. Spolupráce s průmyslem

Tvoří významnou příjmovou složku FM a má vzrůstající tendenci

V roce 2003 činil příjem z doplňkové činnosti 3 590 000 Kč, v roce 2004 se zvýšil na 4 258 000 Kč

Na konkrétních úlohách průmyslu spolupracují katedry s firmami:

Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Siemens, Piezoceram s.r.o., Hradec Králové Piezokeramika s.r.o., Libřice, VÚTS a.s., Liberec, E L – P R O spol. s r.o., Liberec ,HYTOS a.s., Vrchlabí, DSP Analog Devices TECO Kolín, s.r.o., CZ Sklopan Liberec, Peguform Bohemia, k.s. Lucra DIAMO s. p., Stráž pod Ralskem ČEZ, a.s. , Transgas, a.s. Magistrát města Liberec, Jablotron s.r.o., Jablonec nad,Aquatest a.s., Praha ,ASICetrum s.r.o., Praha , Egger, Rakousko , ABB, Mannheim, Německo, AMTEK spol. s r.o., Brno, SVED, Liberec, CUTISIN s.r.o., Jilemnice, CUBE CZ s.r.o., Ferdinandov, CIT.CZ, spol. s r.o. Olympus C&S s.r.o. Praha, IET Warsawa, Polsko, Krajská nemocnice Liberec, Krystaly a.s. Hradec Králové, Steels, ČR, Teneo 3000 s.r.o. [

VII. Rozvojové záměry fakulty

Postupné doplnění počtu studentů na cca 600 v bakalářském, 250 v magisterském studijním programu a cca 120 v doktorském studijním programu.

Postupné doplnění akademických pracovníků ve struktuře odborností odpovídající rozvojovým záměrům fakulty a trvale zvyšovat počet habilitovaných učitelů

Stálý rozvoj a modernizace laboratoří pro podporu výuky a vědecké a výzkumné činnosti na jednotlivých katedrách.

Stálá inovace počítačového vybavení fakulty včetně inovace síťových přístupů do lokální počítačové sítě univerzity.

Rozšíření intenzivní mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a výměnných stážích učitelů a studentů.

Trvalý tlak na vyváženější strukturu rozpočtu fakulty s posílením nenormativních složek, zvýšení podílu prostředků získaných z neveřejných zdrojů, především rozvoji spolupráce s podniky.

Připravit návrh na reakreditaci navazujícího magisterského studijního programu v oborech Automatické řízení a inženýrská informatika, Mechatronika, Přírodovědné inženýrství a Informační technologie.

VIII. Vybavení fakulty

Za podpory univerzity a rozvojových grantů fakulta velmi investovala do rozvoje a vybavení laboratoří a modernizace informačních sítí..

Fakulta je velmi dobře vybavena potřebnou technikou:

 • Laboratoř piezolelektriky a rezonančních metod
 • Laboratoř elektrických strojů a pohonů
 • Laboratoř laserové interferometrie
 • Pracoviště digitálních signálových procesorů
 • Laboratoře měřicí techniky
 • Laboratoř technické diagnostiky a analýzy signálů
 • Laboratoř optických měřicích metod
 • Laboratoř laserové anemometrie
 • Laboratoř inteligentních robotů
 • Laboratoře elektroniky a mikropočítačových aplikací
 • Laboratoř grafických aplikací
 • Laboratoř řídicích systémů, spojitého řízení a logického řízení
 • Laboratoř pro vývoj a výrobu desek plošných spojů
 • Laboratoř počítačového zpracování řeči
 • Laboratoř geofyzikálních měření

IX. Uplatnění absolventů

Za deset let svého trvání registruje FM 223 absolventů plus letošních dalších 30 inženýrů. Část z nich (102) pokračuje v doktorském studiu.

Uplatnění absolventů v oboru Informatiky a logistiky je velmi dobré, poptávka firem, včetně zahraničních, je vysoká. Řada absolventů FM pracuje v institucích Evropské unie.

X. Rozpočet fakulty

Fakulta letos získala z rozpočtových prostředků 26 409 000 Kč

 • na vzdělávací činnost 21 306 918 Kč
 • na specifický výzkum 5 102 082 Kč

Další zdroje příjmu doplňková činnost:

 • Spolupráce s průmyslem
 • Granty

PhDr. Jaroslava Kočárková
Tisková mluvčí TUL
Tel: 485 354 209
Mobil: 602 770 114

24. května 2007