Zahájení  akademického roku 2011/2012

I. Zahájení nového akademického roku

Technická univerzita v Liberci zahajuje svůj 59. akademický rok. V současné době má šest fakult a dva vysokoškolské ústavy. Letošní rok je poznamenaný snahou MŠMT snížit počty studentů na vysokých školách. V ČR je v současné době zhruba 408 000 vysokoškolských studentů.

II. Počty studentů na TUL

PRVNÍ ROČNÍKY: Letos se ke studiu na Technické univerzitě v Liberci přihlásili 8 833 uchazeči. I přes nepříznivou demografickou křivku je tedy zájem o studium na liberecké univerzitě stabilní. Přijatých bylo 4 771 uchazečů. V akademickém roce 2010/2011 se na Technickou univerzitu v Liberci v prvním a druhém kole hlásilo celkem 7 965 uchazečů.

ZÁPISY: Dosud probíhají (do 23. září) – Již nyní ale je velmi pravděpodobné, že TUL nejenže naplní kvóty studentů dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: to je 2 608 studentů bakalářských studijních programů a 818 studentů navazujících magisterských studijních programů, ale zájem nastoupit, by mělo ještě více studentů. Ke dni 14. září se zapsalo celkem 3 124 uchazečů, z toho 2337 bakalářů.

V průběhu září a října proběhnou slavnostní imatrikulace – noví studenti složí akademický slib a stanou se členy Akademické obce TUL.

CELKOVÝ POČET STUDENTŮ:

Celkem bude letos na TUL studovat více než 10 tisíc posluchačů ve všech ročnících.

Počty zahraničních studentů: celkem 484 oproti loňským 543 a předloňským loňským 542 studentům

III. Nové studijní programy a jiné novinky:

Fakulta strojní

Otevření nového bakalářského programu Strojní inženýrství. Program je tříletý a je možné jej studovat ve formě prezenční i kombinované.

Zahájila spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK v Praze
při přípravě a získávání uchazečů z Ruska a ze zemí bývalého Sovětského svazu pro studium programů na FS TUL.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

V akademickém roce 2011/2012 absolvují první frekventanti bakalářského studijního mezioborového oboru „Nanomateriály“, jehož garantem je FM TUL. Absolvent může pokračovat ve studiu  navazujících (inženýrských) studijních programů „Nanotechnologie“ nebo „Aplikované vědy v inženýrství“.

Absolvují první frekventanti společného magisterského studijního oboru „Engineering of Interactive Systems“, zajišťovaného ve spolupráci s renomovanou francouzskou univerzitou Université Paul Sabatier v Toulouse.

Fakulta ekonomická

Rozšiřuje nabídku předmětů vyučovaných v angličtině. Jde o výuku pro naše zahraniční studenty v rámci LLP Erasmus: International Taxation and Tax Havens, Project Management, SOF-E Corporate Social Responsibility.

Pro studenty 1. ročníku je připraven průvodce (tzv. „Šerpa“) pro lepší orientaci při studiu na Ekonomické fakultě TUL.

Pro studenty, kteří přijdou k zápisu do 1. ročníků bakalářských studijních oborů, je připraven dotazník, pomocí něhož chce Ekonomická fakulta zjistit, odkud zájemci získali informace o fakultě a jaké důvody je vedly k rozhodnutí studovat na EF TUL.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Otevírá nový obor Rekreologie ve studijním programu Tělesná výchova a sport. Poslední rok přijímá uchazeče do oboru Management sportovní ve studijním oboru Ekonomika a management.

Znovu byl otevřen obor Aplikovaná geografie ve studijním programu Geografie.

Fakulta bude usilovat o získání akreditací Bc. stupně specializací v pedagogice v kombinovaných formách (pro všechny vyučované obory) a o získání navazujícího magisterského oboru Učitelství španělského jazyka (ve dvojkombinaci) ve st. programu Učitelství pro ZŠ.

Pokračuje stipendijní program pro studenty ze znevýhodněného sociálního prostředí. Měsíční stipendium studentky druhého ročníku činí v současnosti 6000 Kč. FP TUL tento program vyhlašuje každý druhý rok, další tedy bude vyhlášen  pro ak. rok 2012/13.

Fakulta bude na podzim připravovat volby děkana na funkční období 2012-2015.

Fakulta umění a architektury

Katedra výtvarného umění na svých webových stránkách zveřejní ukázky možných výstupů talentové přijímací zkoušky na obor Vizuální komunikace. Uchazečům tím poskytne lepší možnost přípravy na přijímací řízení.

Nově bude vždy na jeden semestr otevřen „hostující ateliér“, který povede někdo z významných českých architektů.

Katedra environmental designu jedná o spolupráci s Design Academy v holandském Eindhovenu. Zaměření jednotlivých oborů (Contextual design, Social design a Information design) na této univerzitě je velmi blízké směřování našeho ateliéru.

IV. Centrum dalšího vzdělávání

Provozuje Univerzitu třetího věku (U3V) celkem už absolvovalo celkem 381 posluchačů – letos se přihlásilo 93 posluchačů.

Letošní nové předměty: Přemyslovci, Dějiny Francie ve Francouzštině, Spinning, Kreativní čeština, Československo po 2. světové válce, Tvůrčí myšlení a tvořivost. Největší zájem je o tyto předměty: Přemyslovci (51), Mytologie (34).

Nově je možné studovat dva ucelené obory. Kulturně historická a antropologická studia a Ucelené studium digitální fotografie.

CDV TUL získalo k 1. 8. 2011 v programu Grundtvig Projekty partnerství podporu 13 200 EUR na projekt s názvem „More than Neighbours!“, na kterém se budou podílet senioři studující na U3V TUL z dalších pěti zemí (Španělsko, Belgie, Itálie, Polsko, Německo). V rámci tohoto projektu se budou zabývat industriálními stavbami a jejich druhotným využitím, svou práci budou prezentovat na dvou společných setkáních (na jaře 2012 v Itálii a 2013 v Německu) v anglickém jazyce svým kolegům z ostatních zemí.

V. Univerzita Nisa

Zahajuje 10. akademický rok. Do prvního ročníku Univerzita Nisa nastoupí 15 studentů. Celkem je 35 aktivních studentů. Celkový počet dosavadních absolventů je 159 – během studia absolvovali praxi v 17 zemích.

VI. Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – budova „l“

Čtyřletý projekt. Největší investice v historii TUL. Název projektu: Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, reg. číslo CZ.1.05/2.1.00/01.0005. Výše dotace na celý projekt: 800 009 500 korun. Poskytovatel dotace: MŠMT ze zdrojů ERDF – operační program VaVpI. Projekt je realizován na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). Dodavatelem stavby je Metrostav a.s. Smlouvu o dílo na dodání stavby podepsal rektor TUL Zdeněk Kůs 21. července 2010. Dne 14. října 2010 byl položen základní kámen budovy „L“.

Současný stav:

V CxI je v současné době zaměstnáno zhruba 40 vědecko-výzkumných pracovníků.

Projekt úspěšně splnil závazné monitorovací indikátory pro rok 2010 (například smluvní výzkum ve výši 1 321 tis. Kč) a velmi dobře je rovněž plní pro rok 2011.

Stavební část: prostavěno přes 80 milionů. Termín dokončení: zima 2011/12.

Technologická část – nákup laboratorních přístrojů – celkem je v projektu plánován nákup cca 80 přístrojů. Z projektu bylo do této doby zakoupeno 10 přístrojů, na tři desítky přístrojů jsou v současné době vypsána výběrová řízení.

Výzkumná činnost – CxI realizuje 9 projektů MPO – program TIP, 5 projektů TAČR – Alfa a dva projekty mezinárodní. Bylo podáno na tři desítky projektových žádostí k MPO program TIP, TAČR program Alfa a Centra Kompetence.

CxI realizuje desítky zakázek tzv. doplňkové činnosti (smluvního výzkumu) s firmami po celé České republice (Aquatest, Škoda auto a.s., Elmarco s.r.o. Sklopan Liberec a.s.)

VII. Další investice

Probíhá komplexní rekonstrukce budovy „B“ a „D“, v nichž sídlí některá pracoviště Fakulty textilní a Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technické univerzity v Liberci. Práce budou rozděleny do dvou etap. První (budova „B“) bude podle smlouvy trvat 135 dnů a druhá (budova „D“) 75 dnů. Dodavatelem stavby je firma Rekomont Praha, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení. Vysoutěžená cena stavby je 38,76 milionů korun bez DPH. V průběhu oprav je plánována oprava fasády, revitalizace krovů a střechy, dispoziční změny, výměna oken, opravy všech rozvodů a sítí. Investici hradí TUL z vlastních zdrojů.

Zateplení menzy v Harcově – TUL hradí z vlastních zdrojů

Částečná rekonstrukce budovy E3 – TUL hradí z vlastních zdrojů

Bezbariérové pokoje a vstupy na kolejích ve Vesci – úhrada z rozvojového projektu

Připravuje se projekt na kompletní rekonstrukci budovy P s půdní vestavbou.

Z Operačního programu VaVpI z prioritní osy 4 je plánována stavba budovy „G“ za cca 420 milionů korun. Částečně by se do ní přestěhovaly fakulta strojní a fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Projekt na výstavbu objektu byl v první polovině loňského roku podán na ministerstvo, univerzita již získala stavební povolení.

VIII. Rozpočet univerzity

Rozpočet univerzity – celková částka více než jedna miliarda korun.

PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Příspěvek na vzdělávací činnost činí letos pro TUL ve dvou ukazatelích cca 384 milionů a cca 32 milionů korun (loni to bylo 412 a 30 milionů korun, předloni 450 milionů)

DOTACE NA SPECIFICKÝ VÝZKUM A INSTITUCIÁLNÍ PODPORA
Dalším příjmem TUL je státní dotace na specifický výzkum ve výši cca 15 milionů korun, o kterou již soutěžily studentské výzkumné projekty a institucionální podpora ve výši cca 32 miliony korun.

DALŠÍ ČINNOST UNIVERZITY
Z univerzity je ročně podávána řada projektů GA ČR, TA ČR, MPO, MDS, MŽP a projekty v rámci programů Evropské vědecké nadace – European Science Foundation a další zahraniční programy). Tyto činnosti rozpočet Technické univerzity v Liberci více než zdvojnásobují.

IX. Koleje

KAPACITA: TUL disponuje lůžky v Harcově a ve Vesci. Kapacita Harcova je 2552 lůžek a 530 vysouvacích lůžek. Kapacita Vesce je 380 lůžek.

ZÁJEM: TUL eviduje TUL k 13. září celkem 3186 žádostí o ubytování na kolejích v Harcově (loni 3428 předloni 3400), na koleji Vesec eviduje TUL 164 žádostí od studentů vyšších ročníků.

PODMÍNKY K UBYTOVÁNÍ: Žádosti všech studentů jsou kladně vyřizovány pouze podle dopravní obslužnosti, která je více než 45 minut z místa trvalého bydliště do Liberce.

CENA: Bude ubytováno méně studentů a od ledna 2011 se zdražily energie o 5 až 8,4 %. Proto bylo nutné zvýšit cenu kolejného od 2. července 2011: na kolejích v Harcově o 4 Kč na den a na koleji ve Vesci o 2 Kč na den. Cena lůžka na kolejích v Harcově je nově 85 Kč na den, cena vysouvacího lůžka je 70 Kč na den a cena lůžka na koleji ve Vesci je 60 Kč na den. Ceny dále navýší od 1. 1. 2012 předpokládané navýšení DPH.

VYUŽITÍ KOLEJÍ O PRÁZDNINÁCH: – ubytovací služby. Tržby za letní období činí 2-2,2 milionu korun při běžném provozu. Zisk je vždy investován do provozu a zařízení kolejí a menz. Letos budou nakoupeny polštáře, přikrývky, matrace, záclony, filtry do digestoří atd.

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY: V akademickém roce 2010/11 se v menzách TUL a ve výdejně Monroe vydalo celkem více než 410 tisíc teplých jídel.

PŘIPRAVOVANÉ NOVINKY: prodej zachlazených jednoporcovek na vrátnici jednoho bloku kolejí v Harcově a prodej gyrosu v minutkové lince na výdejně Husova.

INVESTICE: probíhá zateplení a výměna oken a dveří na budově menzy v Harcově a dokončila se II. etapa opravy schodiště k lávce. Po skončení této opravy následoval nátěr lávky. Z dalších již provedených oprav je to sanace pohledových betonů a výměna rozvaděčů na bloku B a oprava přístupových cest pod bloky kolejí D, E, F. Na bloku C byla realizována výměna zámků buněk a pokojů.

X. Dětská univerzita

Dlouhodobý program určený pro žáky prvního a druhého stupně základních škol, letos zahajuje Technická univerzita v pod hlavičkou projektu „STARTTECH – Začni s technikou“ již druhý ročník. Zvyšuje výrazně kapacitu i nabídku studijních programů. Tisková zpráva na: http://www.tul.cz/verejnost/informace-pro-verejnost/tiskove-zpravy_90

XI. Pozvánka na akce

Od 13. 9. do 27. 9. 2011 – Katedra environmental designu se rozhodla zrekapitulovat svou dosavadní činnost retrospektivní výstavou nazvanou 360°. Výstava se koná v termínu od 14. 9. do 27. 10. 2011 v pražské Novoměstské radnici a je zařazena i do programu Design bloku 2011 s podtitulem Město.

16. 9 Promoce Ústavu zdravotnických studií

17. 9. Přijímací řízení Dětské univerzity

17. 9. Workshop „Noc alchymistů“ na státním zámku Sychrov pořádají od 17 do 22 hodin TUL a VÚTS, a.s. ve spolupráci se Správou státního zámku Sychrov.

20. 9. Den otevřených dveří laboratoře sportovní motoriky

Liberec, 15. září 2011

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

15. září 2011