Zahájení nového akademického roku 2013/2014

I. Zahajujeme 61. akademický rok

Technická univerzita v Liberci (TUL) zahajuje svůj 61. akademický rok, do kterého se promítají oslavy 60. výročí založení. Jejich vyvrcholením bude slavnostní zasedání vědecké rady TUL s udílením titulů doctor honoris cauza dne 29. října 2013.

Technická univerzita v Liberci má v současné době šest fakult a dva vysokoškolské ústavy. Nabízí více než 80 studijních programů a více než 200 studijních oborů. Nabídka programů a oborů se každoročně rozšiřuje – více informací na webových stránkách jednotlivých fakult/ústavu.

Letos úspěšně ukončilo studium celkem 1423 studentů a 180 absolventů Dětské univerzity.

Letos v červnu vyhlásil Akademický senát TUL volby nového rektora. Současnému rektoru profesoru Zdeňkovi Kůsovi končí jeho první volební období k 31. lednu 2014. Uzávěrka přijímání návrhů je 18. 10. 2013 do 12.00 hodin.

II. Počty studentů na TUL

PRVNÍ ROČNÍKY: Letos se ke studiu na TUL přihlásilo 8335 uchazečů (loni 8 532 uchazeči), z toho zhruba 600 uchazečů ve druhém kole, které každoročně vypisují technicky zaměřené fakulty. Přijato bylo k 23. září 2013 celkem 4 813 (loni 5 034 uchazečů). Do prvního ročníku se do všech programů a oborů zapsalo celkem 3 100 uchazečů (loni 3 124 uchazeči). Letos zahájí studium 2274 studentů bakalářských studijních programů, 766 studentů navazujících magisterských a 60 studentů magisterských studijních oborů. Do doktorských studijních programů se zapsalo 38 studentů. Čísla nejsou konečná, zápisy stále probíhají.

CELKOVÝ POČET STUDENTŮ:

Celkem se letos zapsalo na TUL 8 400 posluchačů ve všech ročnících.

Počty zahraničních studentů: Prozatím je na TUL 455 ( loni to bylo ve stejnou dobu 439) zahraničních studentů, předloni celkem 484 zahraničních studentů. Počty se budou měnit, očekáváme příjezd zahraničních studentů na krátkodobé pobyty a ještě zápisy zahraničních zájemců o doktorská studia, kteří uspěli v přijímacím řízení. Několik desítek přijatých zahraničních studentů fakulty textilní čeká na nostrifikaci.

III. Přijímací řízení

Standardní průběh na všech fakultách a Ústavu zdravotnických studií TUL. Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, pokud dosáhnou na středních školách průměr, který fakulta/ústav stanovila. Talentové zkoušky se dělají na fakultě umění a architektury, na fakultě textilní u oboru Oděvní návrhářství, na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické u učitelských oborů pro 1. stupeň ZŠ a u oboru Tělesná výchova pro vzděláván. Písemné testy musí absolvovat zájemci o studium oborů kombinovaných s angličtinou.

IV. Nové studijní programy a jiné novinky

Fakulta strojní

 • Akademický senát Fakulty strojní TUL připravuje volbu kandidátů na funkci děkana Fakulty strojní TUL.
 • Fakulta strojní z rozhodnutí děkana prodloužila přijímací řízení do 30. září 2013, nabídky využily desítky uchazečů.

Fakulta textilní

 • Mění se podmínky v oblasti výroby textilu – zvyšuje se obrat firem zaměřených na technické textilii a díky tomu se zvyšuje zájem na trhu práce o absolventy technických oborů na FT TUL. (Textilní inženýrství a Průmyslové inženýrství). Na fakultě studuje 12 zahraničních doktorandů – z Číny, Indie, Thajska a Pakistánu ve studijním programu Textilní a materiálové inženýrství.

Fakulta ekonomická

Otevřela dva nové akreditované studijní obory:

 • Navazující magisterský obor Regionální studia (zapsalo se 41 studentů) je zaměřen na výchovu kvalifikovaných odborníků, kteří naleznou uplatnění v institucích zabezpečujících rozvoj regionů, ve veřejné správě, v národních i nadnárodních institucích, dále v rozvojových agenturách, v poradenských, finančních či investičních společnostech a v neziskových organizacích, jejichž aktivity zasahují do rozvoje lokálních i světových regionů.
 • Doktorský studijní obor Řízení a ekonomika podniku je zaměřen na pokročilé metody, postupy a procedury, které umožňují uskutečňování podnikatelské strategie v podmínkách ekonomické integrace, globální, znalostní a inovativní ekonomiky (zapsalo se 17 doktorandů).

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Připravuje společně s Université Paul Sabatier novou akreditaci studijního oboru s názvem „Engineering of Intelligent Systems“. Podle předpokladu akreditace proběhne na počátku roku 2014 a první studenti nastoupí v akademickém roce 2014/2015.
 • Připravuje společný doktorský workshop IEEE ECMSM2015, který se uskuteční ve spolupráci s Université Paul Sabatier Toulouse a Institut National Polytechnique de Toulouse (ENSEEIHT Toulouse) v červnu 2015 na TU v Liberci.
 • V akademickém roce 2013/2014 bude ve společném oboru navazujícího studia „Mechatronics“ studovat ve druhém ročníku v Zittau 7 českých a 6 ruských studentů. Obor je zajišťován ve spolupráci s Hochschule Zittau/Görlitz.

Fakulta umění a architektury

 • Otevírá nový unikátní předmět Umění gastronomie z iniciativy děkana Zdeňka Fránka. Zkušebně otevírá dva ateliéry, ve kterých se bude gastronomie spojovat s uměním i architekturou. Jeden povede profesor Fránek, druhý profesor Bořek Šípek. Smyslem je vychovat skutečné znalce jídla v tzv. aristotologii – vědě o umění vařit a stolovat . Cílem je kultivace tohoto opomíjeného umění a uchopení celé problematiky gastronomického umění z hlediska filozofického, z hlediska jeho historie i současných potřeb a etiky.
 • V roce 2013 vydala první ucelenou ročenku fakulty, která informuje o práci fakulty, zejména studentů v průběhu daného školního roku. Připomíná absolventy, představuje diplomanty, ukazuje ateliéry podává zprávu o cestách, přednáškách, realizacích projektů.
 • Fakulta realizuje rozsáhlý projekt Budování partnerství v oblasti architektury mimo tradiční centra. Smyslem projektu je zmapovat a ukázat kvalitní a výjimečnou současnou architekturu v místech, která jsou vzdálena od tradičních center.

V. Univerzita Nisa

 • Univerzita Nisa (Neisse University) je mezinárodní univerzitní síť tvořená třemi spolupracujícími univerzitami: Technickou univerzitou v Liberci, Politechnikou Wrocław a Hochschule Zittau/Görlitz. Zahajuje 13. akademický rok. Studenti z Česka, Polska a Německa zde studují obor Informační a komunikační management v anglickém jazyce. První rok studia se uskutečňuje v Liberci, druhý v Jelení Hoře a třetí v Görlitz.
 • Úspěšně realizovala novou on-line kampaň na webu TUL, jejímž výsledkem je mj. trojnásobný počet českých studentů zapsaných do 1. ročníku ak. roku 2013/14. Připravuje novou verzi kampaně ve čtyřech jazycích (pro souběžné webové prezentace spolupracujících univerzit Euroregionu Nisa pro ak. rok 2014/15.
 • Pro nadcházející akademických rok bylo do tohoto oboru přijato 17 studentů, z toho 12 českých studentů a 5 cizinců. Loni to bylo 9 studentů.

VI. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

 • Budova Ústavu byla slavnostně otevřena 10. 10. 2012. Čtyřletý projekt je největší investicí v historii TUL. Název projektu: Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Výše dotace na celý projekt 654, 854 milionů korun. Poskytovatel dotace: MŠMT ze zdrojů ERDF – operační program OP VaVpI a z 15 procent státní rozpočet ČR. Projekt je realizován na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI).
 • V CxI pracuje celkem 161 kmenových zaměstnanců, dalších 49 zaměstnanců má pracovní smlouvu na jiné fakultě školy a podílí se na řešení grantů OP VaVpI.
 • Výzkumná činnost – V roce 2012 CxI realizovalo 31 grantů (MPO, TAČR, Alfa, TAČR Centrum kompetence, projekty 7. Rámcového programu, EUREKA…) Řešené národní granty, kde je TUL v roli příjemce nebo spolupříjemce, představují obrat 47, 347 milionů korun.
 • CxI realizuje desítky zakázek (smluvního výzkumu) – s firmami po celé České republice (Aquatest, ŠkodaAuto a.s., Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Preciosa, Elmarco s.r.o. Sklopan Liberec a.s., klastr Nanoprogres). Obrat smluvního výzkumu za rok 2012 byl 24, 412 milionů korun.
 • Provozní rozpočet Centra (naplánovaný v projektu VaVpI) počítal s příjmy z neveřejných zdrojů pro rok 2010 ve výši 1, 321 milionu korun, ve skutečnosti bylo dosaženo 1, 379 milionu korun. Pro rok 2011 byl plán 3, 709 milionu korun, dosažený objem tržeb v roce činil 16, 420 milionu korun. Na rok 2012 byl plánován příjem ze smluvního výzkumu v celkovém objemu 4, 700 milionu korun, i tento plán byl více než čtyřnásobně překročen. Tyto výsledky jsou dobrým předpokladem pro finanční zabezpečení činnosti Ústavu v letech 2014–2018 z neveřejných prostředků.
 • V roce 2012 dosáhli vědecké týmy CxI několik významných výsledků v oblasti výzkumu a vývoje. V roce 2012 podáno sedm patentových přihlášek. Například patent profesora Jaroslava Berana „Způsob a zařízení k rozvádění příze na textilních strojích“, který byl udělen dne 29. 3. 2012. Tým profesora Petra Loudy úspěšně přihlásil za CxI celkem sedm užitných vzorů,využívajících technologie vysokopevnostních geopolymerních kompozitů.
 • Ve spolupráci se společnostmi Ekohydrogeo Žitný s.r.o., MEGA a.s., Aquatest a.s. a Bochemie a.s. bylo ověřeno sedm technologií. Na další technologii byla uzavřena smlouva o uplatnění technologie se společností Nanoprogres, z.s.p.o.
 • V rámci aplikovaných výsledků bylo dále na CxI vytvořeno sedmnáct funkčních vzorků, tři software a dvě certifikované metodiky.

VII. Další investice

 • Od srpna 2012 probíhá stavba „Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie“, budovy „G“. Jedná se o druhou největší investici v historii univerzity cca za zhruba 326,6 milionů korun (po úsporách na stavbě). Cena samotné stavby, která vzešla z výběrového řízení, činí zhruba 295milionů korun bez DPH.
  Realizace stavby probíhá podle předpokládaného plánu, k předání stavby by mělo dojít 26. dubna 2014. Stavba zvýší kapacitu a zlepší vybavení univerzitních učeben a laboratoří, přinese také nový výzkumný prostor pro doktorandy a aulu pro zhruba 350 lidí. Částečně se do budovy „G“ přestěhují fakulta strojní a fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.
 • V plánu je rekonstrukce budovy E2. Bude v ní mateřská školka s kapacitou 48 dětí. V současné době má univerzita již hotovou studii vestavby mateřské školy. Její autorkou je Ing. Dagmar Vojtíšková. TUL požádala Krajský úřad Liberec o zařazení budoucí školky do sítě mateřských škol.
  Dvoupatrová školka vznikne na místě bývalých dílen ve východní části budovy E2. Součástí rekonstrukce budovy E2 je také vytvoření rovněž dvoupatrového prostoru pro volný čas studentů. Hrubý odhad investice na rekonstrukci prostor pro školku i na prostory pro studenty je 20–30 milionů korun. Univerzita si již podala žádost o dotaci na prostory pro studenty z rozvojového projektu MŠMT.
 • V příštím roce se připravuje komplexní rekonstrukce budovy „P“ v objemu zhruba 70 milionů korun.
 • Dobrá zpráva: TUL je z podstatné části bezbariérová. Úpravy byly hrazeny převážně z rozvojových projektů – více než 33 milionů korun. Zbývá ještě upravit budovu D a C2.

VIII. Rozpočet univerzity

Celkem hospodaří TUL s více než jednou miliardou korun z toho:

PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Příspěvek na vzdělávací činnost činí pro TUL v roce 2013 ve dvou ukazatelích cca 290,9 (loni 299,1) milionu korun a cca 72,72 (loni 64,2) milionu korun.

Dalším příjmem TUL je státní dotace na specifický výzkum ve výši cca 18,11 (loni16,2) milionu korun a institucionální podpora ve výši cca 70,56 (loni 59,8) milionu korun.

Více než polovinu ze svého rozpočtu získává univerzita z různých typů operačních programů EU a celé řady projektů (Letos: GA ČR, TA ČR, GA AV, MPO MO, MV, MK a MPSV a projekty v rámci programů Evropské vědecké nadace – European Science Foundation a dalších zahraničních programů).

IX. Koleje

KAPACITA: 2552 lůžek a 532 vysouvacích lůžek, kolej Vesec: 380 lůžek a Unihotel: 87 lůžek.

Všechny žádosti studentů jsou vyřizovány kladně.

CENA: Cena lůžka je max. 90 Kč na kolejích v Harcově (loni max. 89 Kč) na den, cena vysouvacího lůžka je max. 82 Kč na den v areálu Harcov (loni max. 79 Kč). Cena lůžka na koleji ve Vesci je 65 Kč (loni 63 Kč) na den. Ceny se navyšovaly od 1. ledna 2013 po navýšení DPH a 28. června. 2013

ZÁJEM: TUL eviduje k 17. 9. 2013 celkem 2 706 žádostí o ubytování na kolejích v Harcově (loni 2 729 a předloni 3 186 žádostí), na koleji Vesec eviduje TUL 56 žádostí (loni 162 žádostí), z toho 2 žádosti si podali tělesně postižení studenti. Číslo není konečné, zápisy studentů 1. ročníků jednotlivých fakult stále probíhají. Ve spolupráci s Pražským vzdělávacím střediskem s.r.o. je na bloku B ubytováno 51 ruských studentů, kteří se po střední škole v Liberci učí českému jazyku.

PODMÍNKY K UBYTOVÁNÍ: Studenti, zapsaní v akademickém roce 2013/2014 na TUL do prezenční formy studia, budou ubytováni na základě své žádosti a podle seznamu zapsaných studentů. Kladně budou posouzeny všechny žádosti o ubytování (včetně žádostí studentů s trvalým bydlištěm v Liberci). Nutnou podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je vyrovnání závazků vůči TUL, vyplývajících z povinnosti plátce poplatků za studium.

VYUŽITÍ KOLEJÍ O PRÁZDNINÁCH: Tržby za hotelové ubytování hostů v letním období červenec a srpen 2013 činily na kolejích přes 1,8 mil. Kč (z toho na kolejích v Harcově přes 1,5 mil. Kč). Zisk z tržeb ve výši cca 50% je vždy investován do provozu a zařízení kolejí a menz.

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY: V akademickém roce 2012/13 se v menzách TUL vydalo celkem 331 496 teplých jídel a 56 976 teplých jídel v provozu Monroe Czechia s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou.

PŘIPRAVOVANÉ NOVINKY: Možnost studentům vkládat si hotovost na konta strávníků v databázi stravovacího systému na všech vrátnicích kolejí v Harcově. Možnost bydlet na jednolůžkovém pokoji za příplatek v případě volné kapacit po schválení Ubytovací službou.

X. Otevřená univerzita – práce s mládeží

Dvouletý projekt obsahově navázal na úspěšně ukončený projekt STARTTECH-ZAČNI S TECHNIKOU!

Dotace EU ve výši 36,5 milionu korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

umožnila mimo jiné zvětšit nabídku a dostupnost oblíbené Dětské univerzity. V rámci projektu pořádala

univerzita v srpnu dva čtrnáctidenní kurzy letní Dětské univerzity pro 60 talentovaných dětí z celé ČR.

Do nového školního roku Dětské univerzity se přihlásilo cca 200 dětí.

V rámci projektu Otevřená univerzita nabízíTUL studentům středních škol mentoringový program, ve kterém jim dává možnost vyzkoušet si během akademického roku „nanečisto“ „vysokoškolské studium vybraného studijního oboru, pracovat v laboratořích na špičkových přístrojích nebo případně pod odborným dohledem osobního mentora realizovat vlastní vědecký projekt. Univerzita jim přispěje na nákup potřebných součástek či materiálu a zajistí odbornou pomoc.

Podrobné informace o všech aktivitách projektu najdou zájemci na: http://www.otevrenauniverzita.cz/

XI. Pozvánka na akce

Neděle 29. 9. od 13.00 hodin – „UNIVERZITA DOKOŘÁN“.

Studenti si na úvod akademického roku připravili hudební program a zábavné atrakce – pro nově nastupující studenty, studující, absolventy i pro veřejnost. Zábavné odpoledne v hlavním areálu školy je určeno široké veřejnosti. Nabízíme prohlídku laboratoří, kde představíme výzkumné a výukové aktivity TUL. Připraveny budou zábavné soutěže a kvízy.

Neděle 29. 9. od 15.30 hodin imatrikulace Dětské univerzity posluchárna E9, Studentské náměstí v 17.00 hodin budova „M“ Harcov.

Úterý 29. října od 13.00 hodin Slavnostní zasedání Vědecké rady v Severočeském muzeu. Titul doctor honoris causa předá rektor Ing Daně Drábové, Ph.D. a Ing. Antonínu Martínkovi, M.A. Sc.P.Eng.

Středa 27. listopadu – V. liberecká konference nelékařských oborů s mezinárodní účastí a VI. Studentská vědecká konferenci v centru Babylon, a. s. na téma PREVENCE – SOUČÁST KOMPLEXNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE“.

Liberec, 29. září 2013

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

25. září 2013