Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v závěrečné etapě

Na Technické univerzitě v Liberci (TUL) je řešen projekt „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“, který se s koncem roku dostává do své závěrečné etapy. Projekt hospodaří s dotací o celkové výši přesahující 654 miliónů Kč, a je tak nejambicióznějším realizovaným záměrem v šedesátileté historii TUL.

Cílem projektu, který začal 1. prosince 2009, je navázat na zkušenosti a kompetence Fakulty strojní, Fakulty textilní a Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL a vytvořit univerzitní výzkumné pracoviště – Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI). Ústav se zabývá výzkumem a vývojem zejména ve dvou odborných oblastech: Materiálový výzkum a Konkurenceschopné strojírenství. Úkolem tohoto pracoviště je inovačními aktivitami přispívat k rozvoji průmyslu v regionu a k jeho lepší pozici na trhu. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Laboratoře CxI se v průběhu léta 2012 přemístily ze svých dočasných umístění na technických fakultách TUL do nově vystavěné budovy s celkovou užitnou plochou 11 tisíc m2. Dispozičně i technicky výjimečnou budovu navrhl pracovník TUL a realizovala ji společnost Metrostav.

Během čtyř let řešení projektu bylo do nově vybudovaných laboratoří CxI zakoupeno více než sto špičkových laboratorních přístrojů a nových technologických zařízení za více než 240 miliónů Kč. Patří mezi ně například 3D tiskárna ObjectConnex 500 schopná kombinovat dva rozdílné materiály do jednoho funkčního prototypu, mikroskop Carl Zeiss Ultra se zvětšením až milion a rozlišením 1nm, nebo zařízení na výrobu nanovláken. Vybavení CxI slouží jak pro vědecko-výzkumnou činnost prováděnou ve výzkumných grantech, tak pro řešení výzkumných a vývojových zakázek z průmyslu. Kompletní seznam zakoupených přístrojů je veřejnosti k dispozici na http://cxi.tul.cz.

Vybudováním CxI byly vytvořeny pracovní příležitosti pro výzkumné pracovníky, pro techniky a ekonomy výzkumné činnosti. Na výzkumných aktivitách CxI se dnes podílí 178 odborných pracovníků, kteří pracují v 19 výzkumných laboratořích. Pracoviště materiálového výzkumu se zaměřují na výzkum progresivních materiálů, převážně nanomateriálů a jejich aplikací. V laboratořích konkurenceschopného strojírenství probíhá výzkum a vývoj aplikací v oblasti robotiky, mechatronických systémů, nových pohonných jednotek strojů a mobilních prostředků, lehkých strojírenských konstrukcí a progresivních technologií pro zpracování moderních materiálů.

Mezi dosavadní výsledky Centra patří přes 66 uzavřených grantových projektů o celkové dotaci přesahující 190 miliónů Kč a desítky zakázek smluvního výzkumu s objemem cca 77 miliónů Kč. Konkrétními výstupy jsou například unikátní zařízení pro přípravu nanovláken s koaxiálním uspořádáním, které umožňuje napojení vlákna na funkční struktury, dlouhodobě stabilní účinné antimikrobiální povrchy (cena Senátu ČR 2013) nebo servisní robot pro inspekci a čištění svislých ploch (nominace na Zlatou medaili MSV Brno 2013).

Další rozvoj vysokoškolského ústavu CxI je závislý zejména na získávání a úspěšných řešeních výzkumných projektů s podporou národních a evropských programů (TAČR, HORIZON 2020 apod.). Stále větší význam mají zakázky smluvního výzkumu přicházející z průmyslové praxe. Ústav dále připravuje nový rozvojový projekt do OP VaVpI s pracovním názvem Metamateriály s funkčními nanočásticemi, jehož cílem je vytvořit novou infrastrukturu (přístrojově vybavený výzkumný tým) pro provádění orientovaného základního a aplikovaného výzkumu zaměřeného na jednu z priorit výzkumu EU a ČR, využít a podpořit mezioborovost a synergický efekt součinnosti obou stávajících výzkumných směrů. Výzkumné týmy a oddělení grantové podpory CxI se také připravují na nové programovací období EU a v něm očekávané výzvy infrastrukturního operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kontakty:

Ing. Stanislav Petrík, CSc.
ředitel pro propagaci a vztahy s průmyslem
tel.: +420 739 681 822
mail: stanislav.petrik@tul.cz

12. prosince 2013