Setkání nového vedení univerzity s novináři

Tisková konference

27. března 2018, TUL, 11 .00 hodin

Téma: Představení nového vedení TUL a jeho plány a vize

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor

(*1961)
Desátý rektor v pořadí (funkční období: od 1. února 2018 do 31. ledna 2022), první rektor TUL z řad fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, na TUL pracuje od roku 1993, v letech 2008-2015 byl děkanem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, poté jejím proděkanem, člen České konference rektorů.

Univerzita nemá být jen servis pro podniky
Důraz je potřeba klást nejen na aplikovaný, ale také na základní výzkum. „Jedině kvalitní základní výzkum posouvá hranice lidského vědění dál a může být odrazovým můstkem pro vývoj nových konkrétních aplikací. Jednou ze zásadních rolí univerzit je rozvijet právě základní výzkum.“

Absolventi s širším profilem zaměření
Studijní programy na TUL by nově měly být akreditovány šířeji tak, aby jejich absolvent nebyl jen „strojař“ a jen „matematik“, ale aby se profiloval víceoborově. Širší záběr studia bude přímo úměrný širším možnostem uplatnění na trhu práce. ,,Podporovat proto budu také mezikatederní a mezifakultní studium.“

Podpora ze strany města a kraje
Rektor Miroslav Brzezina již jednal s hejtmanem Libereckého kraje a jednat bude příští týden i s primátorem statutárního města Liberec o tom, že by se kraj, resp. město finančně podílely na univerzitních projektech spjatých s historií a infrastrukturou města či kraje.

Spolupráce s krajem
Důležitým tématem je tu podnikatelský inkubátor Lipo.ink, prorektor Kocourek je také nově členem Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje a architekti z naší fakulty se zapojí do revitalizace Ralska. Čeká se na vládní kroky, aby revitalizace mohla být zahájena a s ní i plnění konkrétních úkolů pro tým fakulty umění a architektury, které vyplývají z dohody uzavřené v listopadu 2017 mezi TUL a krajem.

Digitalizace a informační technologie
„Tato škola byla v 90. letech mezi prvními při zavádění informačních technologií, nyní v této oblasti zaostáváme. Je potřeba informační systémy propojit tak, aby spolupracovaly a aby usnadňovaly administrativu. Zavedl jsem proto post prorektora pro informační systémy.“ Jedním z dílčích úkolů pro nového prorektora bude zrušení papírových indexů (viz dále).

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D., prorektor pro informační systémy

(*1964)

Zrušení papírových indexů
„Univerzita bude posilovat tendenci přechodu od papírových dokumentů k elektronickým. Týká se to celé řady ,provozních‘ dokumentů, ale také indexů. TUL vnímá papírové indexy jako přežitek a zbytečnou administrativní zátěž, kterou většina českých vysokých škol už odstranila. Prosazujeme elektronické výkazy o studiu, ale například také pouze elektronický archiv závěrečných prací.“

Nová centrální servrovna
Univerzita má více menších servroven rozmístěných na různých místech, tento stav je nevyhovující, stejně jako jejich kapacita. Nová servrovna s kapacitou 24 racků bude situována do přízemí budovy G. Její kapacita je volena s velkorysou rezervou.
„Univerzitě poskytne prostor pro datový rozvoj v budoucnu, část kapacity by mohly využít město a Liberecký kraj a jednáme také o tom, že by na naší škole mohlo vzniknout datové úložiště CESNET.“
(CESNET, sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR, které v české republice rozvíjí národní e-infrastrukturu určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání. české vysoké školy, akademie věd a výzkumné instituce jsou připojeny k vysokorychlostnímu internetu páteřní sítí CESNET2.)

Ing. Aleš Kocourek, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu

(*1979)

Vnitřní hodnocení kvality
Jeho povinnost vyplývá z novely zákona o vysokých školách z 1. září roku 2016, zajišťuje ho Rada pro vnitřní hodnocení TUL, která také sepisuje zprávu o vnitřním hodnocení kvality. Tu nyní dokončujeme.
„Je to klíčový dokument pro fungování školy, počínaje 1. dubnem 2018 musí být ke všem žádostem o akreditaci studijního programu přiložena zpráva o vnitřním hodnocení univerzity.“
(Rada pro vnitřní hodnocení TUL zasedla poprvé v září 2017, jejím předsedou je ze zákona rektor, dále má naše Rada 11 členů včetně jednoho studenta.)

Snížení poplatku při překročení standardní doby studia
Finální částka je v jednání s fakultami, snížení by však mělo být plošně o více jak polovinu původní maximální částky, která činila až 48.600 Kč za semestr.
„Řada studentů zpočátku hledá ten správný obor a vyzkouší klidně dvě nebo tři různé univerzity. Nelze tedy obecně říci, že ti, kdo překročí standardní délku studia, jsou špatní studenti. Vysoká částka tak není motivační, studenta spíše odrazuje od studia na TUL.“

Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

(*1976)

Stavební rozvoj univerzity očima studentů
Studenti katedry urbanismu FA zpracovávají v těchto dnech své koncepce generelu TUL.
„Stavební rozvoj v kampusu kolem Univerzitního náměstí je stále možný. Prostor je na zalesněném svahu pod ulicí Bendlovou, uvažovat lze také stavbu na místě dnešního parkoviště za budovou A, menší objekt můžeme situovat také do parčíku za budovou G, ten by mohl sloužit k ubytování zahraničních pedagogů, kteří k nám přijedou v rámci mobilit.“
Na konci tohoto semestru budou studentské práce hotové a vystavíme je.

Výstavba budovy T
Objekt v ulici Třebízského, původní studentskou kolej, koupila TUL na konci roku 2016 zpět od Policie ČR za 11,5 milionu korun. Bude přestavěn především na laboratoře. Rekonstrukce začne 06/07 2018 a hotova by měla být do konce roku 2019. Odhadované náklady včetně vybavení jsou cca 70 milionů korun, které budou zhruba z poloviny hrazeny z OP VVV.

Rekonstrukce
Letos jsme dokončili rekonstrukci budovy C (ze 40. let 20. stol.) v hodnotě 32 milionů korun. Nyní už se tam stěhují katedry tří fakult, budova zahájí provoz začátkem příštího akademického roku.

Chystá se rekonstrukce tělocvičen a tenisové haly v Harcově a také vily v Brožíkově ulici na malometrážní byty.

prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D., prorektor pro vědu, výzkum a zahraničí

(*1975)

Nábor studentů v zahraničí
Pokles demografické křivky a situace na trhu práce nutí univerzity rozhlížet se po studentech také za hranicemi.
„Je to problém na všech univerzitách. Absolventi bakalářského studia využívají lákavých mzdových nabídek a končí na atraktivních pracovních pozicích ve firmách. Vysoké školy se v současné době potýkají s výrazným úbytkem studentů v navazujících magisterských studijních programech.“
TUL chce tuto situaci i nadále řešit pokračováním v náboru studentů-samoplátců v asijských zemích, kde je hlad po kvalitním vzdělání z Evropy. I nadále proto budeme zvyšovat počet studijních programů akreditovaných v angličtině. Budeme se ovšem soustředit i na potenciál, který je v evropském prostoru.
,,Země jako Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina nebo Ukrajina nám jsou geograficky i jazykově blízké, je tu předpoklad, že studenti z těchto zemí si poradí s úskalími českého prostředí a nastoupí k nám do studijních programů vyučovaných v češtině. Jazyková a geografická blízkost sama o sobě samozřejmě nestačí. Tito studenti k nám mohou přijít pouze za předpokladu finančního zabezpečení anebo výhledu nějaké další pracovní perspektivy. Řešením by mohla být úzká spolupráce se soukromými firmami, které by mohly například vypisovat studijní stipendia pro zahraniční studenty.“

Excelentní výzkum
V roce 2018 se spustí implementační fáze hodnocení výsledků vědy a výzkumu podle tzv. „Metodiky 17+“. V potaz budou brány především excelentní výsledky. V technických a přírodních vědách bude kladen důraz zejména na publikace v prestižních mezinárodních časopisech.
„Naše vědecké týmy se budou muset soustředit na prezentaci svých výsledků publikováním v impaktovaných časopisech světového renomé. Kvalitu našich publikací a zejména jejich ohlas a citovanost můžeme zvýšit propojením našich pracovníků se špičkovými týmy a vědci v zahraničí. Jako součást silných mezinárodních vědeckých týmů máme větší šanci dosáhnout výsledků hodnocených na světové úrovni jako excelentní.“

Příkladem může být naše dosavadní spolupráce se špičkovým švýcarským pracovištěm CERN, kde se TUL podílela nejen na řešení řady výzkumných projektů, ale i v rámci výměny studentů a vědců.

Fakulta strojní je od 01 /2018 koordinátorem (spolupráce také s FT a Cxl) projektu excelentního výzkumu Hybridní materiály pro hierarchické struktury (HyHi) financovaného z OP VW. Cílem je podpořit problémově orientovaný interdisciplinární výzkum materiálů, konkrétní výzkumné záměry jdou do oblasti flexibilních hierarchických struktur, kompozitních materiálů a struktur a funkcionalizovaných nanomateriálů. Na tento čtyřletý projekt excelentního výzkumu je vyčleněno více jak 240 milionů korun.

Pozvánky, termíny, další info

Inaugurace rektora a prorektorů – ve středu 18. dubna v univerzitní aule od 11.00 hodin.

Přihlášky ke studiu – termíny na většinu oborů do 31. března (FM do 30. 3.), na FP až do 30. dubna a na FZS termíny pro přihlášení do 25. května 2018.

Oslavy 65 let univerzity – podzim 2018 / chystáme i překvapení, zatím ve fázi příprav.

Představení dvou zahraničních členů Rady architektů města Liberce – Peter Gero (Hamburg) a Christoph Braumann (Salzburg) – univerzitní aula 23. dubna od 18.00 hodin.

V červnu 2019 ubytujeme studenty z IX. olympiády dětí a mládeže – tzn. příští akad. rok začne už v září.

Radek Pirkl
mluvčí
734 518 418
radek.pirkl@tuI.cz

27. března 2018