Nové Centrum excelence

Technická univerzita v Liberci (TUL) a německý Fraunhoferův institut pro výzkum silikátů (ISC) spojují své síly a zřizují nové Centrum excelence.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL uzavřel s Fraunhoferovým institutem jako jedna z mála českých institucí smlouvu o spolupráci (Memorandum of understanding). Společným cílem obou institucí je využít silných synergických kompetencí v oblasti nanomateriálů a technologií k rozvoji dalších výzkumných aktivit a rozšíření spolupráce v západní, střední a východní Evropě.

Aby se vznik centra co nejvíce urychlil, navrhují partneři zahájit spolupráci v oblastech společných odborných znalostí a zájmů. Pro výměnu know-how a výsledků výzkumu ústavy vytvoří digitální datový prostor. Základem spolupráce je týmový projekt NANOMATCON (Multifunkční nanočástice a strukturované materiály), financovaný v rámci evropského programu Horizont 2020, a některé aplikované projekty s českými průmyslovými partnery.

Co přinese budoucnost?

V budoucnu bude společné Centrum excelence pomocí špičkových technologií vyvíjet nanomateriály pro biotechnologie, lékařství, telekomunikační systémy i pro systémy výroby a ukládání energie. Vývoj bude díky digitalizaci probíhat v propojených laboratořích s automatizovanými procesy včetně 3D technologií. Materiály 4.0, jako např. nanočástice, nanokompozity, vícevrstvé nanostrukturní materiály s fotonickými nebo elektronickými funkcemi, Nanospider a nanovlákna, budou využity v nejmodernějších aplikacích.

Za účelem posílení dlouhodobého partnerství byli vědci z Fraunhofer ISC a Technické univerzity v Liberci přítomni na Česko-německém dni aplikované vědy v Lichtenštejnském paláci v Praze, organizovaném vládou ČR a německým velvyslanectvím v Praze, kde prezentovali úspěšný způsob přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a transferu technologií.

  • Fraunhoferův institut pro výzkum silikátů (ISC), součást Fraunhofer-Gesellschaft, je nejdynamičtější inovační výzkumný a vývojový institut zaměřený na zdraví, energetiku a účinnost zdrojů v Německu. Se stálým personálem 500 vědců a techniků pracuje institut na vývoji inovativních materiálů a technologií zpracování. Zaměřuje se na multifunkční částice, hybridní součásti, kompozity a nátěry, na zvyšování a analýzu nanomateriálů, 3D tisk a laserové technologie.
  • Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) je výzkumným centrem Technické univerzity v Liberci (TUL) s více než 190 zaměstnanci. Jeho cílem je přispět k rozvoji regionu, který je tradičně orientován na technický průmysl a v posledním desetiletí i na nanotechnologie. Ústav propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou rozděleny do dvou oblastí, a to materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi. V oblasti nanomateriálů ústav zkoumá nanovlákenné struktury, nanočástice kovů a oxidů.
  • Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede TUL také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první.

Kontaktní osoba:

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Oddělení styku s veřejností
Technická univerzita v Liberci
E-mail: barbora.jonova@tul.cz
Tel.: +420 485 352 819
Mob.: +420 737 658 607

18. února 2019