Tisková konference k akademickému roku 2019/2020

Liberec 30. 9. 2019 – Kampus Technické univerzity po nezvykle dlouhých prázdninách opět ožívá. Je tu nový akademický rok a s ním i spousta nových studijních programů. Stoupl také zájem o studium.

Minulý akademický rok začínal a končil kvůli Olympiádě dětí a mládeže o 14 dní dříve a první výuka letos začne netypicky až poslední zářijový den. Studenti tedy měli k dobru skoro tři týdny.

Zajímavá čísla vážící se k začátku akademického roku

Počet studentů k začátku akademického roku (AR):
2017/2018………………………………………………………..6190
2018/2019………………………………………………………..6065
2019/2020………………………………………………………..6398

Počet uchazečů o studium v AR:
2017/2018………………………………………………………..5172
2018/2019………………………………………………………..5556

Přihlášení studenti do prvních ročníků v AR 2019/2020
……………………………………………………………………….4208

Zapsaní studenti do prvních ročníků v AR 2019/2020
……………………………………………………………………….2762

Počet úspěšných státních závěrečných zkoušek v AR:
2016/2017………………………………………………………..1224
2017/2018………………………………………………………..1219
2018/2019………………………………………………………..1083

Počet studentů, kteří v AR 2018/19 neuspěli u státní závěrečné zkoušky
…………………………………………………………………………..63

Počet osob, kterým bylo alespoň jednou vyplaceno stipendium v AR 2018/2019
……………………………………………………………………….2597

Erasmus+

V akademickém roce 2018/2019 vyjelo 94 studentů na studijní pobyt, 40 studentů na stáž, 52 zaměstnanců TUL na výukový pobyt a 61 zaměstnanců na školení. Celkem tedy 134 studentů a 113 zaměstnanců.

Na základě výběrových řízení pro akademický rok 2019/2020 můžeme očekávat 141 studentských výjezdů na studijní pobyt a 53 na praktickou stáž, u zaměstnanců se přihlásilo 96 zájemců o výukový pobyt a 52 o školení.

Obecně lze pozorovat tendenci, že studenti mají vyšší zájem o praktické stáže, naopak je trochu menší zájem o studijní pobyty.

Rozvoj

2019

Budova T, ulice Třebízského

Kolaudace budovy T je plánovaná do konce roku 2019. Budova má 2 trakty – ve větším budou laboratoře a pracovny FS, FT, FM, FP a FZS, v menším budou kanceláře a velká posluchárna s venkovní terasou.

Ze zajímavých laboratoří stojí jistě za zmínku laboratoř Slunečního svitu FS, kde se bude testovat např. vliv slunečního svitu na karoserie, nebo laboratoř nanotechnologií a nanomateriálů FM.

Polovina nákladů na výstavbu je hrazena z Operačního programu výzkum, věda, vývoj (OP VVV).

2020

Budova E1

Budova E1 prochází generální rekonstrukcí a její dokončení se odhaduje na přelom jara a léta roku 2020.

Budovy F1 a F2

Po budově E1 čeká generální rekonstrukce i budovu F1. Pravděpodobně zároveň s rekonstrukcí bude probíhat dostavba budovy F2 pro účely Fakulty umění a architektury.

Výhledově

Parkovací dům, ulice Fibichova

V současné době čekáme na změnu územního plánu, bližší informace k realizaci stavby tedy nemáme. Počet parkovacích míst nás nicméně limituje, a to i v dalším rozvoji kampusu.

KEZ

Laboratoř KEZ je plánovaná stavba pro katedru energetických zařízení Fakulty strojní (KEZ). Projektována je jako nástavba kotelny vedle budovy L směrem do ulice Fibichova. Bude to první celozelená univerzitní budova.

Fakulta strojní (FS)

Nový bakalářský studijní program Strojírenství

Studijní program prodloužil povinnou praxi v podniku z původních 2 týdnů na 6 týdnů. Rovněž došlo ke změně počtu kreditů, které může student za absolvování praxe získat.

Studijní program obsahuje několik nových předmětů, které odrážejí současné požadavky průmyslu např.  robotiku, programování v Matlabu apod.

Státní zkouška se vrací zpět na červen, takže absolventi mohou nastoupit do práce již v červenci.

Studijní program i nadále má za úkol připravit absolventy pro další studium v navazujících magisterských programech.

Je věnována pozornost zejména užšímu propojení teorie a praxe.


Nový magisterský studijní program Technologie plastů a kompozitů

Dle slov pana děkana fakulty strojní, pana profesora Petra Lenfelda, takto koncipovaný studijní program na žádné fakultě strojní v České republice není.

K problematice se přistupuje komplexně, student se seznámí prakticky se vším, co se týká plastů.  Jak se vyrábějí a z čeho, jakou mají strukturu a vlastnosti, čím se dají zlepšit jejich vlastnosti, co se s nimi děje v průběhu procesu zpracování, jak degradují a jak je lze zlikvidovat.

Program zahrnuje kromě předmětů na polymery i předměty týkající se nejmodernějších technologií a procesů používaných v předvýrobních a výrobních etapách při zpracování polymerů, jako je např. vstřikování plastů, vyfukování plastů, ale i 3D tisk a aditivní technologie. Dále jsou zde předměty, které dotváří znalosti oboru – jako konstrukce plastových dílů, formy pro zpracování plastů, stroje a robotika, simulace procesů, vady, metody hodnocení plastů a kompozitů, atd.

Velká pozornost je věnována problematice recyklace, degradace a biodegradace polymerů a tzv. „zelených kompozitů“, tedy biologicky rozložitelných.

Ve studijním plánu je samozřejmě i logistika a řízení podniku. Zvláštní pozornost je věnována také odborným praxím, které mají zvyšovat uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Nový magisterský studijní program Materiály a technologie

Je již akreditován, ale výuka začne až od příštího akademického roku. Program klade důraz na výuku nových pokročilých materiálů a technologických postupů, které jsou nadstavbou klasicky vyučovaných předmětů. Snaha je především o zajištění dobré uplatnitelnosti našeho absolventa v praxi a propojení teorie s praxí.

Fakulta textilní (FT)

Fakulta textilní v akademickém roce 2019/2020 bude vyučovat všechny své studijní programy (bakalářské, magisterské i doktorské) podle nových akreditací, které získala na maximální možnou dobu deseti let.

Letní škola Fakulty textilní

Letošního ročníku letní školy, kterou pořádá Fakulta textilní, se v období květen-září zúčastnilo na 55 studentů z 12 zemí světa (např. USA, JAR, Japonsko). Účastníci během stáže pracovali na výzkumech, díky kterým posílili vztahy mezi TUL a jejich domovskou univerzitou. Předmětem těchto výzkumů bylo například materiálové inženýrství, termo-fyziologický komfort nebo tkáňové inženýrství.

Letní školu vzorování textilií navštívilo tento rok sedm odborníků a vyučujících, kteří měli možnost rozšířit svůj odborný rozhled v oboru. Stejně tak škola hostila i studenty spolupracujících škol v zahraničí. Účastníci se do Liberce vydali ze zemí, jako je například Rumunsko, Německo, Kanada nebo USA.

Stáž našich studentů v Harvardu

Studenti Petr Erben (tkáňový nosič z nanovláken pro organoid brzlíku) a Markéta Klíčová (nanonáplast na tlusté střevo) pojednou na minimálně půlroční stáž na Harvard University zaměřenou na výzkum tkáňového inženýrství.

Pozvánka

Katedra designu vás srdečně zve na výstavu eXistenc u příležitosti 10. výročí založení Ateliéru produktového designu na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě.
Výstava bude zahájena vernisáží v Galerii N v Jablonci nad Nisou v úterý 1. října 2019 v 17 hodin.
Výstava potrvá do čtvrtka 31. října 2019.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická v letošním akademickém roce 2019/2020 zahajuje výuku nově akreditovaného studijního bakalářského programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání. Program je studentům dostupný nejen v prezenční formě výuky, ale nabízí i možnost kombinovaného studia.

Nově dochází ke změnám v možnostech studia bakalářského programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání, který je od letošního akademického roku možné studovat prezenčně i kombinovaně.

Nové předměty

Od začátku akademického roku si studenti budou moci zapsat nový předmět s názvem Matematické problémy nematematiků, který bude probíhat na ČVUT a na TUL bude v reálném čase promítán.

Ekonomická fakulta (EF)

Nově akreditované studijní programy:

Bakalářské programy

 • Prezenční  i kombinovaná forma studia
 • Podniková ekonomika –  specializace Management výroby
 • Mezinárodní ekonomické vztahy specializace Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní ekonomické vztahy specializace Cestovní ruch

Navazující magisterské programy

 • Prezenční i kombinovaná forma studia
 • Podniková ekonomika specializace Management podnikových procesů
 • Podniková ekonomika specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • Business administration  – Management of Business Processes
 • Hospodářská politika v globálním prostředí


Dění na fakultě:

 • 16. 9. – 20. 9. 2019 byl uspořádán Týden znalostního transferu:
 • konference Liberecké ekonomické fórum 2019,
 • diskuzní stůl na téma „Podnikání v digitální době“, Business Workout s podnikateli,
 • Generátor nápadů pro studenty (v rámci Student Business Clubu SBC – klub studentského podnikání)
 • Spolupráce s Krajským úřadem – Crystal Valley, spolupráce s libereckým inkubátorem Lipo.ink

Fakulta umění a architektury (FUA)

Fakulta umění a architektury podala akreditace k novému bakalářskému studijnímu programu Výtvarná umění – Tvorba ve veřejném prostoru a studijnímu programu Architektura v doktorském studiu. Nově také vznikla Katedra umění.

Student FUA Andrey Kuzmenko se v září 2018 zúčastnil Studentské anonymní soutěže na umělecké dílo „Výtvarný artefakt do knihovny ČNB“.
Umístil se na prvním místě mezi 24 dalšími soutěžícími, a řadí se tak se svým výtvorem mezi významné studentské realizace.
 

Fakulta mechatroniky a informatiky (FM)

Nové studijní programy na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií zahrnují bakalářský studijní program Mechatronika, který bude výrazně podpořen díky inovaci technického vybavení vybraných učeben. Část nákladů je hrazena z OP-VVV projektu ROLIZ a podporu poskytli také partneři fakulty.

Studijní program Informační technologie je od AR 2019/2020 rozšířen o specializace Aplikovaná informatika, Informatika a logistika a Inteligentní systémy.

Nanotechnologie napříč univerzitou

Na výuce nově inovovaného bakalářského studijního programu Nanotechnologie a navazujícího magisterského programu Nanotechnologie se budou významně podílet i další fakulty – jedná se tedy v podstatě o univerzitní studijní program.

Studijní program pro cizince

Pro zahraniční studenty získala Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií novou akreditaci pro studijní program Mechatronics, který nabízí double diploma studium v angličtině společně s University of Applied Sciences Zittau-Goerlitz.

Dětská univerzita

O prázdninách proběhly 3 kurzy robotiky formou příměstského tábora, kterého se zúčastnilo 50 dětí. Od začátku září byly spuštěny technické kurzy, které čítají na 13 aktivit. Kapacita většiny z nich byla obsazena do jedné hodiny od spuštění registrací.

Dětská univerzita letos poprvé spouští samostatný kurz „3D technologie prakticky pro 6. až 7. třídu ZŠ“, na kterém si účastníci sami sestaví a zprovozní 3D tiskárnu.

Fakulta zdravotnických studií (FZS)

Fakulta zdravotnických studií podporuje výuku pomocí simulačních prostředků, a proto zařadila do výuky pro zefektivnění praktických předmětů skutečnou sanitku. Ta pomáhá studentům při cvičení v případě nutného zásahu. Studenti mají také šanci poučit se ze svých chyb díky nahrávkám, které jsou během cvičení zaznamenávány.

30. září 2019