V Liberci můžete studovat radiologickou asistenci

Nový bakalářský studijní program otvírá Fakulta zdravotnických studií TUL. Po jeho absolventech bude poptávka, u poskytovatelů zdravotních služeb tito specialisté chybí. Přihlášky mohou zájemci posílat v prvním kole do 25. května 2020.

„Nové studium je výrazně mezioborové. Kromě preklinických oborů, jako jsou anatomie, fyziologie a patologie, zahrnuje širokou paletu klinických oborů, a navíc i psychologii a komunikaci. Jádrem studijního programu je radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií TUL Karel Cvachovec a dodává, že absolventi musí zvládat také informatiku, která jim pomůže především v oblasti počítačového zpracování obrazu.

„Metody zpracování obrazu jsou dnes četné, umožňují i prostorovou rekonstrukci a ta zase umožňuje i účinnější radioterapeutické metody. Také nukleární medicína má svoji diagnostickou i terapeutickou složku, často se navzájem prolínající. Při tom všem musí být důsledně dodržovaná příslušná legislativa, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení pacientů či zdravotníků,“ říká dále profesor Cvachovec.

Povinnou součástí studia je semestrální i individuální odborná praxe. Fakulta bude vysílat své studenty na špičková pracoviště v rámci celé České republiky. Do Proton Therapy Center Czech, s.r.o., IKEMu i Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., (KNL).

„Vítáme otevření nového studijního programu radiologická asistence. Věřím, že bude produkovat odborně zdatné absolventy, a věřím, že řada z nich najde uplatnění v rámci Krajské nemocnice Liberec,“ podotýká generální ředitel KNL MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

Garantem nového studijního programu je MUDr. Igor Richter, Ph.D., z Komplexního onkologického centra a Radiační onkologie KNL: „Jsem rád, že mohu být součástí propojování KNL s Technickou univerzitou v Liberci. Praktická výuka bude probíhat na špičkově vybavených pracovištích radiodiagnostiky a radioterapie a v blízké budoucnosti i na novém PET/CT, které v liberecké nemocnici vybudujeme,“ říká.

Studium neklade na uchazeče žádné zvláštní požadavky kromě obecné zdravotní způsobilosti. Přihlášky si mohou podávat do 25. května 2020. V případě nenaplnění kapacity může fakulta vyhlásit také druhé kolo přijímacího řízení s termínem pro odevzdání přihlášek do 3. září 2020.

Fakulta předpokládá, že do prvního ročníku studia radiologické asistence přijme 30 uchazečů. Při přijímacím řízení budou rozhodující studijní výsledky, kterých uchazeč dosáhl během středoškolského studia.

„Nové speciální zdravotnické obory jsou nezbytné pro další zkvalitňování péče o pacienty. Zejména obor radiologie prochází v posledních letech výrazným vývojem. Jsem proto rád, že Technická univerzita v Liberci poskytne budoucím absolventům kvalitní vzdělávání a pomůže jim lépe se uplatnit v medicínské praxi,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

„Chci moc poděkovat Fakultě zdravotnických studií TUL za nový program radiologická asistence. Jako bývalý primář RTG oddělení mohu říci, že kvalitní práce radiologického asistenta výrazně usnadňuje práci lékaře, který tak předá klinikovi jasnou diagnózu. Navíc intervenční radiologie je již běžnou metodou léčby řady onemocnění, a i zde je asistent nezastupitelný,“ říká MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví, a dodává:

„Přeji fakultě a hlavně studentům úspěšné studium a věřím, že zájem bude velký, a tím se sníží velký nedostatek radiologických asistentů v nemocnicích!“

Více informací k novému studijnímu oboru včetně podmínek přijímacího řízení najdou zájemci na webu fakulty www.fzs.tul.cz v sekci „Uchazeči o studium“ nebo na facebookových stránkách fakulty.

Fakulta zdravotnických studií TUL (v roce 2004 založena jako Ústav zdravotnických studií TUL) je nejmladší, sedmou, fakultou Technické univerzity v Liberci. Její vznik motivovala snaha nabídnout studium ve tříletém bakalářském programu ošetřovatelství. Dnes můžete na fakultě kromě tohoto programu studovat také další bakalářské programy: zdravotnické záchranářství, biomedicínskou techniku a nejnovější program radiologická asistence. V navazujícím magisterském studiu zajišťuje fakulta studijní program biomedicínské inženýrství. Za dobu své existence na ni úspěšně absolvovalo okolo 500 studentů, v tomto akademickém roce je na fakultě zapsáno 404 studentů.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

17. února 2020