Netvař se a tvoř – projekt KPV

Netvař se a tvoř – projekt nejen pro časy coronavirové dr. Zuzany Pechové a dr. Hany Valešové z katedry primárního vzdělávání. Zahrnuje výtvarné a jiné aktivity, které podporují tvořivost, jako inspirační zdroj pro učitele a jejich žáky i jako zábava a odpočinek pro kohokoli bez ohledu na věk a barvu ponožek. Autorky projektu jsme trochu vyzpovídali.

S tímto projektem jste začaly na facebooku již v první coronavirové vlně, vaším mottem je “Uměním proti trudnomyslnosti v časech zavřených škol!” Na koho jste především cílily?

Původní myšlenka a záměr našeho projektu přímo souvisel s jarním uzavřením výuky na školách a s přechodem na distanční online formu výuky. Obě garantujeme a učíme výtvarné předměty zaměřené především na rozvoj tvořivých stránek profesní kompetence budoucích učitelů 1. stupně ZŠ a MŠ, proto jsme hledaly způsoby a možnosti, jak zachovat inte  rakci, vlastní výtvarnou tvorbu a interpretaci i v nových podmínkách bez možnosti osobního kontaktu.

Projekt jsme tedy primárně cílily na naše studenty jako doplňkovou formu online výuky. Pod názvem Netvař se a tvoř vznikl v jarním období soubor 45 výtvarně zaměřených aktivit pro studenty výtvarných a didaktických předmětů. Projekt se utvářel spontánně, neustále se rozvíjel a stále rozvíjí. Jen pro představu, školy byly uzavřeny 13. března, následující den jsme si vytvořily základní koncepci projektu a od 16. března jsme začaly pravidelně každý den publikovat jednotlivé aktivity přes facebookovou platformu.

Make art, not faces - poster

Zapojeni tedy byli hlavně studenti KPV? Později, jak jsme mohli vidět,  se dosah projektu výrazně rozšířil.

Na základě informací z praxe, kde učitelé základních i středních škol řešili, jakým způsobem mohou zprostředkovat svým žákům distanční výtvarnou výchovu a hledali do té doby chybějící zdroje inspirace pro online výuku, jsme se rozhodly, že naše aktivity nabídneme také široké veřejnosti, tzn. nejen našim studentům a absolventům , ale také učitelům, dalším vzdělavatelům, rodičům a jiným zájemcům. Původní cílová skupina 90 našich studentů se rozrostla na dnešních pravidelných 683 sledujících nejen z České republiky. Kladné ohlasy máme od našich studentů současných i těch bývalých, a především od učitelů všech typů škol, kteří aktivity z projektu využívali ve výuce se svými žáky. Speciální kategorii tvořili ti, kteří úkoly vítali jako formu relaxace, sdílení a vzájemné komunikace v době sociální izolace.

V období lockdownu došlo k zajímavému jevu, kdy se jednotlivci a instituce působící v našem oboru semknuli, navzájem se podporovali a volně sdíleli své materiály. Dokázali jsme tak rychle zpřístupnit velké množství inspiračních zdrojů a podnětů pro plánování distanční výuky učitelům všech typů škol. Jako příklad uvedeme projekt Nedatováno, který vznikl na katedře výtvarné výchovy UP v Olomouci pod vedením paní docentky Petry Šobáňové nebo projekt Umění (být) doma) Barbory Škaloudové a Idy Muráňové z Národní galerie v Praze.

Co bylo výhodou realizace projektu právě na facebooku?

Využití facebooku jako výukové platformy jsme zvolily z důvodu potřeby okamžité reakce na mimořádnou situaci, rychlé improvizace a uvedení do praxe (nikdo na tuto situaci nebyl předem připravený a přechod z prezenční výuky na distanční se uskutečnil bez předchozí možnosti se důkladně připravit). Facebooková skupina se ukázala jako výhodná proto, že ji studenti znají, používají, nemusí se učit novou speciální aplikaci, je všem přístupná a umožňuje okamžitou zpětnou vazbu. Počítaly jsme samozřejmě i s možností, že někteří studenti facebook nepoužívají nebo používat neplánují. Těm jsme úkoly posílaly emailem v podobě pdf dokumentů.

Jaká témata převažovala v jarním období? Můžete nám ukázat nějaké pěkné nápady – realizace?

Projekt sestával ze tří tematických okruhů: 1) vlastní tvořivé činnosti, 2) aktivit zaměřených na interpretaci výtvarného umění a 3) explorativních a experimentálních úkolů. Každý úkol byl iniciován vybraným dílem soudobého výtvarného umělce a od něj se odvíjelo zadání úkolu. Hlavním kritériem byla časová nenáročnost (studenti byli přetížení plněním úkolů dalších předmětů), finanční a materiálová dostupnost (uzavřeny byly kromě škol také obchody a studenti neměli k dispozici takové materiály a pomůcky, které mohou využívat při běžné výuce na univerzitě) a hravost.

Jarní část projektu byla ukončena 14. května v souvislosti s návratem k prezenční výuce. V říjnu 2020 byl projekt představen na mezinárodní online konferenci Art Education in the Time of Coronavirus, kterou organizovala česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy UP v Olomouci. Pro tuto příležitost byl vytvořen workshop Make Art, Not Faces!, který navázal na jarní sérii a symbolicky ji uzavřel. Výstupy účastníků workshopu, mezi které patřili i studenti naší katedry, byly inspirovány dílem belgického umělce Francoise de Witta. Výstupy z workshopu – kompozice vytvořené z kuchyňského náčiní, jsme zpracovaly do podoby kalendáře pro příští rok, který je volně ke stažení.

Všechny vzniklé artefakty z jednotlivých úkolů jsou veřejně dostupné na facebooku.

Jako zajímavost stojí za zmínku, že se nám podařilo spojit s jedním z umělců a představit mu práce našich studentů, které byly inspirovány jeho tvorbou. Brazilský umělec Vincent Ball nám jako odpověď poslal osobní výtvarný pozdrav.

Vincent Ball – pozdrav

Druhou vlnu covidu jste pojaly krásně s použitím slovní hříčky “druhá vlna” – tématem je vlna jako materiál ke tvoření všeho druhu. Jaké úkoly zde například studenti dostali?

Druhou vlnou, kterou jsme zahájili v říjnu 2020, pokračujeme v projektu, ale tentokrát jiným způsobem a s odlišnou koncepcí. Zatímco na jaře byly aktivity zaměřené na rozvíjení činnostních dovedností, nyní budeme úkoly tematicky spojovat do výtvarných řad. Opět počítáme s tím, že budou určeny nejen studentům, ale také učitelům jako další nabídka inspirace a příkladů pro plánování výtvarných aktivit. Rády bychom v projektu pokračovaly nejen v souvislosti s distanční online výukou v době pandemie. Pro název první výtvarné řady jsme využili mnohoznačnosti slova VLNA, proto název Druhá vlna. Kromě samotných výtvarných aktivit se snažíme studentům ukázat prostředky, které lze vhodně využít ve výuce, např. platformu padlet pro sdílenou tvorbu myšlenkových map s interdisciplinárním přesahem, chytrý telefon pro fotodokumentaci a rychlé sdílení, aplikace na úpravy fotografií a další. Důležitá je pro nás také vizuální podoba úkolů, proto tentokrát vytváříme zadání v podobě graficky zpracovaného posteru, který se dá prakticky sdílet. Jako příklad úkolu z této série uvádíme úkol nazvaný Vlna všude kolem nás.

Od poloviny prosince provozujete také webovou stránku projektu. Jak bude dění ve facebookové skupině doplňovat?

Výhody facebookové platformy pro náš projekt jsme už zmínily. Po určité době se s nárůstem obsahu projektu projevila nepřehlednost a nesnadná orientace, kterou vnímáme jako určitý nedostatek facebookového prostředí. Proto jsme se rozhodly vytvořit paralelně webovou stránku, která převádí facebookovou formu projektu do srozumitelnější a hlavně přehlednější a strukturovanější podoby. Navíc se projekt otevře i těm, kteří se na facebooku nepohybují. Webovou stránku plánujeme využívat při přípravě budoucích pedagogů jako formu metodického materiálu, facebook bude dále sloužit jako platforma pro sdílení a interpretování vytvořených úkolů.

Na projektu stále pracujeme a doplňujeme ho. Například plánujeme jeho zpřístupnění také na Pinterestu, který učitelé hojně sledují a využívají.

Webové stránky i facebookovou skupinu mohou navštívit a využívat i “nevýtvarníci”. V tomto předvánočním čase vás zveme k účasti na odpočinkové hře Adventní tvořivé bingo.

10. prosince 2020