Zařazení do specializace programu – 1. ročníky

Studenti prvního ročníku bakalářských programů Návrhářství a Textilní technologie, materiály a nanomateriály a navazujícího programu Textilní inženýrství si podají do 10.1.2021 Žádost o zařazení do specializace programu dle Směrnice děkana FT č.3/2019.

Vyplněné a podepsané žádosti přijímá studijní oddělení – je možné zaslat oskenované (ale podepsané!) e-mailem. Žádost je k dispozici na studijním oddělení FT a také ke stažení na webových stránkách FT:

http://www.ft.tul.cz/studenti/studijni-oddeleni/formulare-pro-studenty

Pro program Návrhářství rozhodne o zařazení komise KDE a studenti budou o jejím výsledku informováni na konci zimního semestru (15.1.2021).
V programech Textilní technologie, materiály a nanomateriály a Textilní inženýrství bude rozhodnuto nejpozději do 15.1.2021 a studenti budou zařazeni do specializace, kterou si zvolí .

O zařazení studentů, kteří si žádost v daném termínu nepodají, rozhodne proděkanka FT pro pedagogickou činnost.

Studijní oddělení FT

Přílohy

11. prosince 2020