Časopis Učitel matematiky a FP TUL

doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.

Časopis Učitel matematiky vydává JČMF ve spolupráci s naší fakultou a PF UK Praha. Požádali jsme proto jeho vedoucí redaktorku, doc. Příhonskou z KMD, o rozhovor.

Komu je časopis přesně určen a jak dlouho již vychází?
Časopis Učitel matematiky je určený především učitelům matematiky základních a středních škol. Má poměrně krátkou historii.  Ta se započala v Pardubicích, kde v květnu 1989 začal vycházet Zpravodaj pobočky JČMF v Pardubicích. Za první číslo stávajícího časopisu je pokládán výtisk z února 1991, který vyšel pod hlavičkou Matematické pedagogické sekce JČMF (MPS JČMF).

Novodobá historie časopisu se datuje od roku 1994. První číslo Učitele matematiky s označením UM 1(13)  vyšlo v září 1994. V lednu 2014 byl pak časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Od r. 2020 je časopis mediálním partnerem matematické soutěže Pangea, v témže roce se započala i digitalizace všech čísel časopisu Učitel matematiky v Digital Mathematical Library. V současné době jsou přístupná celá čísla ročníku 2018 a 2019.

Časopis vždy měl a stále má snahu i pobavit a informovat o dění v matematické obci. Domníváme se, že tak vhodně doplňuje časopisy MFI a Rozhledy.

Co můžeme najít v jeho obsahu?
Od svého počátku si UM kladl za cíl seznamovat pedagogickou i laickou veřejnost  s novými podněty z oblasti matematiky a didaktiky matematiky, které mají sloužit  ke zlepšování výuky matematiky na základních a středních školách. Časopis chce podpořit učitele na cestě ke zvyšování kvality vyučování. Publikuje původní odborné recenzované články, které se týkají nových metodických přístupů k výuce matematiky, historie matematiky, didaktické transformace nových poznatků z matematiky, zařazovány jsou i diskuze k odborné problematice či metodické rozbory matematických soutěžních úloh. Prostor je dán též publikování vědecko-výzkumných výsledků doktorandů či námětům z řad studentů, které vznikly v rámci závěrečných prací. Časopis věnuje pozornost i různým vzdělávacím akcím pro učitele i konferencím, a to nejen z hlediska informace o konání akce, ale zejména informací o podnětných námětech, které z těchto akcí vzejdou. Můžeme zmínit např. Celostátní setkání učitelů matematiky, které se koná každé dva roky v Litomyšli, Celostátní setkání učitelů středních škol v Pardubicích, Dva dny s didaktikou matematiky na PedF v Praze. V neposlední řadě zařazujeme recenze na odborné publikace a učebnice.

Jakou roli hraje v životě časopisu vaše katedra, kdo se na jeho vzniku hlavně podílí?
Jako vedoucí redaktorka časopisu pracuji od září 2017, nicméně členkou redakční rady jsem již od roku 2013 a spolupracuji vesměs se všemi členy redakční rady i mimo práci na časopisu. Takže hlavní přínos pro katedru, zejména z didaktického hlediska, spatřuji v informovanosti studentů, seznamování je s podnětnými náměty pro vlastní výuku, zapojení do tvorby příspěvků do časopisu i vlastní publikaci příspěvků. Směr a zaměření časopisu víceméně určuji já, samozřejmě v koordinaci a spolupráci se všemi členy redakční rady. V roce 2020 se členem redakční rady stal i kolega dr. Břehovský, v jehož gesci je zejména oblast historie matematiky, kterou se snažíme pravidelně do obsahu jednotlivých čísel zařazovat. V neposlední řadě podporuji členy katedry, aby do našeho časopisu zasílali své příspěvky.

Co zajímavého byste například doporučila v některém z nejnovějších čísel?
Dle mého soudu, každé číslo je svým obsahem zajímavé – snažíme se nabídnout v každém čísle něco pro učitele všech stupňů škol. Co bych možná zmínila, jsou metodické rozbory soutěžních úloh. V roce 2020 jsme příspěvkem „Dělali jsme Cvrčka“ – A co dál otevřeli sérii příspěvků k úlohám soutěže KLOKAN. První ze série příspěvků je věnován kategorii Cvrček pro nejmladší řešitele. Postupně chceme nabídnout čtenářům metodické rozbory vybraných soutěžních úloh i dalších kategorií.

Dále bych upozornila na ucelenou sérii příspěvků Jak to vlastně od Františka Kuřiny. Těmito příspěvky chceme otevřít diskuzi k různým tématům (TrojúhelníkNekonečno, Množiny a další). Budeme rádi, pokud se čtenáři připojí s vlastními názory a zkušenostmi na všechna publikovaná témata.

Reagujeme i na covidovou situaci a přinášíme postřehy z distanční výuky z pohledu učitelů i žáků jak na základních, tak i středních školách. Témata jsou rozdílná a není možné vybrat to nejzajímavější. Ale věřím, že každý čtenář si něco vybere.

Možná bych ještě zmínila speciální číslo 3, které vyšlo v roce 2019, kdy jsme chtěli reagovat na diskuze probíhající k současným problémům výuky matematiky na základních školách. Poskytli jsme prostor didaktikům, autorům učebnic 1. a 2. stupně či nižšího stupně víceletého gymnázia, učitelům i dalším odborníkům z dané oblasti, zařadili jsme i překlad článku známé didaktičky matematiky na Stanfordské univerzitě USA Jo Boaler, který informuje o důkazech z neurověd, týkajících se žáků s tzv. speciálními vzdělávacími potřebami.

Co je soutěž Pangea? Můžete nám ji přiblížit?
Vedle Matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického klokana, RMT (Rallye Mathématique Transalpin) a dalších celostátních soutěží probíhá na našem území již sedmým rokem mezinárodní soutěž PANGEA. Jedná se o dvoukolovou soutěž pro žáky 4.–9. ročníků a z nižšího gymnázia. Pro zajímavost – školního kola v roce 2019 se zúčastnilo 56 000 žáků. Učitelé úlohy nevyhodnocují, ty jsou vyhodnocovány centrálně digitálně. Primárním cílem soutěže Pangea není vyhledat matematické talenty, ale nabídnout žákům i jiný pohled na matematiku. Proto jsou pro jednotlivé ročníky volena ústřední témata s přesahy do různých oborů, např. matematika a hudba, záchranářské týmy a média, doprava, lékařství… Novost některých informací se ukazuje jako podnětná pro volbu budoucího povolání. Úlohy jsou vyhodnocovány i z hlediska zajímavosti pro žáky či pojetí obtížnosti. Získané údaje jsou poté dobrým zrcadlem pro autory učebnic.

Soutěž Pangea je podporována sponzory, hlavním organizátorem je Meridian Iternational School in Prague. Časopis Učitel matematiky se stal mediálním partnerem soutěže od roku 2020. V rámci časopisu čtenář nalezne více informací a v některém z následujících čísel i konkrétní ukázky a rozbory úloh.

Děkujeme za seznámení s časopisem a přejeme hodně zajímavých a podnětných článků v příštích číslech.

23. června 2021