Literárněvědná přednáška doc. Kotena o autoritě vypravěče

Přednáška se koná 2. 11. 2021 v 8:50 v učebně P202

Přesvědčivost (nejen literárního) vyprávění závisí na dostatečné autoritě vyprávějící instance, tj. na způsobu, jakým vypravěč něco „oznamuje“. Autorita úzce souvisí s kapacitou vypravěčova vědění, přesněji řečeno, je upevňována postupy, jejichž prostřednictvím jsou ověřovány informace v textu.

V přednášce se pokusíme vysvětlit, proč narativní autorita představuje jeden z klíčových činitelů v česky psané próze 19. století. Často plní funkci doslova žánrotvornou: např. začlenění informací o minulosti do vyprávění má zásadní význam pro prosazující se prózu s historickým námětem, znalost životních podmínek a společenských vztahů pomohla spoluvytvořit paradigma společenského románu. Přímá zkušenost vypravěče s krajovými zvyky zase dala vzniknout produktivní národopisné próze atd. Přednáška nabídne plošné pozorování parametru vypravěčské autority a představí rozmanité konkretizace narativních postojů či masek příznačných pro materiál české literatury 19. století – včetně vypravěče parodických žánrů, jehož autorita je naopak podrývána, resp. zajištěna vratkou a směšnou autoritou nedouka, grafomana či bonvivánského žvanila.

Jiří Koten vyučuje literárněteoretické předměty na Katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zároveň je dlouholetým spolupracovníkem Oddělení teorie Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze. Je autorem naratologických knih Jak se fikce dělá slovy (2013) a Poetika narativního komentáře (2020). Studie a články publikoval v domácích i zahraničních monografiích, sbornících, slovnících a příručkách. Žije v Jablonci nad Nisou, má rád kopanou, Jizerské hory a především písemnictví – od klasických děl po literární kuriozity.

27. října 2021