Zahradní slavnost – výstava v Ústí nad Labem

Termín zahájení výstavy:  17. 8. 2022 

Kurátorka výstavy: Anna Vartecká

Zapojené vysoké umělecké školy a fakulty: 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury

Ostravská univerzita, Fakulta umění​

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Vystavující: 
Petra Bašnáková (FMK UTB Zlín), Hana Connor  (ITF F-PF SU Opava), Natália Drevenáková (FaVU VUT Brno), Filip Čapek (FUA TUL Liberec), Ondrej Kalužák (HF JAMU Brno), Zdena Kolečková (FUD UJEP Ústí nad Labem), Martina Kubalová  (FMK UTB Zlín), Pavla Nikitina (FaVU VUT Brno), Libor Novotný (FU UO Ostrava), Veronika Opatrná (FUD UJEP Ústí nad Labem), Vítězslav Plavec a Filip Čapek (FUA TUL Liberec), Lucie Polášková a Natálie Sodomková (FaVU VUT Brno), Rohony & Lukáš Zálešák (FU UO Ostrava), Jiří Suchánek (HF JAMU Brno), Patrik Vanický (FUD UJEP Ústí nad Labem)

Anotace:

Projekt „Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti“ je zaměřen na aktuální řešení propojení uměleckého školství na interní úrovni a jeho přesahy směrem k budoucím uchazečům, absolventům nebo aplikační sféru a praxi. Otevírají se díky tomu otázky návaznosti na předchozí projekty (Umění volá! a STUDY ART z FaVU VUT Brno), jejich udržitelnost a akceleraci směrem k rozvoji kreativního myšlení a učení. Důležitou součástí projektu je prezentace takových projektů, které přesahují z vysokoškolského procesu do oblasti kreativních průmyslů a využívají ke své realizaci, prezentaci nebo dalšímu vývoji regionální veřejné partnery. 

Klíčovou aktivitou nového navazujícího projektu je uspořádání společné výstavní akce (ZAHRADNÍ SLAVNOST), na níž umělecké fakulty a univerzity představují své vybrané umělecké výstupy široké veřejnosti. Jedná se především o tvůrčí výstupy studentů a pedagogů z oblastí výtvarného, audio-vizuálního umění a designu, performativních a hudebních umění, které jsou v některých případech propojeny s vybranou oblastí místních kreativních průmyslů (v regionu vysoké umělecké školy nebo fakulty). Kromě klasických forem uměleckých výstupů ve výstavním sálu Domu umění v Ústí nad Labem (malba, socha, grafika, nová média, reklamní fotografie, grafický a produktový design) projekt zahrnuje i živé, do veřejného prostoru vstupující aktivity.

Skupinová výstava ZAHRADNÍ SLAVNOST se zaměřuje na ohledávání tématu slavnosti z perspektivy společenských rituálů, latentně spojených s přírodními procesy, často reprezentovanými formou tradičních či naopak pokleslých socio-kulturních fenoménů. Samotný název výstavy přitom odkazuje k jednomu z klíčových dramatických děl Václava Havla, ve kterém je fenomén slavnosti ideologicky a mocensky instrumentalizován a deformován. Klíčový význam tohoto absurdního dramatu spočívá v kritice názorového konformismu, kariérismu a morálního úpadku společnosti 60. let minulého století. V obecnější rovině odkazuje ke kritice jakékoliv centrální mocenské struktury, která je schopna  vyvinout si vlastní formu komunikace, která pečuje pouze o udržení vlastní ideologie a moci. Výstavní projekt se snaží uchopit tento odkaz se symbolickým přesahem do současnosti a poukázat v této souvislosti právě na vysoké umělecké školy jako na instituce, které ve svém regionu neplní jenom vzdělávací funkci, ale také prostřednictvím kulturní osvěty kultivují především místní prostředí, a to na mnoha úrovních (sociální, kulturní, duchovní, environmentální, politické či ekologické). Autorky a autoři se snaží komunikovat kvalitu našeho života cestou osobního kreativního nasazení  v dílčích uměleckých, designérských, umělecko-environmentálních anebo guerrillových projektech. Zpytují například problematické zdroje vlastního kraje, konfrontují diváky s nejednoznačnou reflexí dávné minulosti a nepřipraveností čelit i jejím temným stránkám, navrací se k tradičně vnímaným ročním cyklům, anebo se  snaží  konfrontovat rurální zvyky a tradice navázáné na přírodní procesy s postindustriální společností.  Původní ZAHRADNÍ SLAVNOST Václava Havla se tak může stát skutečnou oslavou kreativních, surreálních, vizionářských a zároveň funkčních projektů, které – ač mluví různými uměleckými a mediálními jazyky – sledují společný smysluplný cíl.

9. srpna 2022