Přijímací řízení DSP

Doktorské studium Fakulta umění a architektury
Technická univerzita v Liberci


Kód a název studijního programu: P8206 Výtvarné umění
Kód a název studijního oboru: 8206V130 Výtvarné umění
Kód a název studijního programu: P0731D010009 Architektura a urbanismus

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Doba studia: 4 roky

Průběh studia: podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele

Závěr studia: ve čtvrtém ročníku je ukončeno obhajobou disertační práce

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Termín podání přihlášek: 31. 8. 2023 přes STAG

Termín přijímacích zkoušek: 7. 9. 2023

28. června 2023