Zápis v akademickém roce 2023/2024

INFORMACE

.

ZÁPIS v akademickém roce 2023/2024: 12. – 14. září 2023
nebo
SAMOZÁPIS: 1. – 17. září 2023 SZŘ – Studijní a zkušební řád TUL

Ukončení zkouškového období je 31. srpna 2023!

Každý student si předem zkontroluje, zda zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty složené

v akad. roce 2022/2023 má zkoušejícím zaznamenány v IS/STAG.

Pokud ne, kontaktuje příslušného zkoušejícího!

čl. 9 odst. 9

Nesplní-li student podmínky pro získání kreditů ani při druhém zapsání předmětu, může na žádost studenta ve výjimečných a odůvodněných případech rozhodnout o třetím zapsání předmětu děkan

Poslední termín pro podání žádosti o povolení třetího zapsání předmětu je 8. září 2023 – žádost se podává elektronicky prostřednictvím IS STAG!.

k zápisu student předloží na studijní oddělení Fakulty umění a architektury, podepsané zápisové listy A a B vytištěné z IS STAG – netýká se SAMOZÁPISU

zápisový list A – jsou splněné předměty za rok 2022/23

zápisový list B – jsou předměty plánované na rok 2023/24

Zápis studentů do 2. ročníku studijního programu pro akademický rok 2023/2024

Student se do 2. ročníku prezenčního studia může zapsat po splnění 35ti kreditů za 1. ročník. Studijním programem Architektura a urbanismus je určena povinnost splnění AA1, AA2, pro studijní program Výtvarná umění je určena povinnost splnění A1 a A2 – z daného počtu 35ti kreditů (čl. 7, odst. 4a)

Studentovi, který nesplní podmínky uvedené v článku 29, odst. 1d) Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci pro zápis do 2. ročníku prezenčního studia, bude studium ukončeno.

Zápis studentů do vyšších ročníků pro akademický rok 2023/2024

Student se do dalšího ročníku prezenčního studia může zapsat, po splnění 35ti kreditů za uplynulý akademický rok (čl. 7, odst. 4b). Studentovi, který nesplní podmínky uvedené v článku 7, odst. 4b) Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci pro zápis do vyššího ročníku navazujícího magisterského nebo bakalářského prezenčního studia, bude studium ukončeno.

Studenti všech ročníků si do STAGu zapíší všechny předměty svého studijního plánu, které budou studovat v zimním i letním semestru akademického roku 2023/2024. (Zapisují se i předměty, které v minulém akademickém roce student nesložil).

V minimální hodnotě 30 kreditů – čl. 7, odst. (3 a 4).

Další speciální případy (nástupy po přerušení studia, studium v závěrečném roce) jsou řešeny SZŘ.

doc. M. A. Jan Stolín

děkan

30. srpna 2023