Soutěž pro studenty FUA TUL – regál do knihovny Petra Rezka

Soutěžní podmínky

Vyhlášení: 19. 2. 2024

Předmět soutěže: Návrh regálu pro časopisy

Typ soutěže: pro studenty FUA TUL, o následnou PD pro realizaci

Vyhlašovatel: Knihovna Petra Rezka / Jiří Žid

Porota: Závislá část: J. Žid, N. Procházková, Nezávislá část: V. Balda, O. Hojda, P. Šmídek, zástupce studentů.

Ceny a odměny: 1. cena možnost dopracovat soutěžní návrh k realizaci (RDS), ostatní ceny pouze symbolické hmotné odměny, čest a účast na prezentaci oceněných návrhů – výstava v knihovně. V jednání jsou drobná stipendia k pokrytí nákladů. Bude upřesněno v průběhu soutěže.

Rozsah odevzdání:

Výkres 1x A1 na výšku, který bude obsahovat A/ textovou část – zdůvodnění návrhu, popis materiálového řešení, B/ výkresovou část – půdorys, řez a pohled v libovolném měřítku, cokoliv dalšího co soutěžící uzná za vhodné.

Anonymita: návrh bude podán anonymně, v dolní části panelu bude v pravém rohu čtverec 25×25 mm pro následné označení sout. návrhu přezkušovatelném (J. Žid). Dále bude odevzdána obálka, s týmž označením, ve které bude vložena informace o autorech návrhu (jméno, kontakt).

Označení sout. návrhu: při dolním líci panelu bude nápis: Regál pro časopisy do knihovny Petra Rezka.

Kritéria hodnocení – bez pořadí: celková architektonická kvalita, materiálové a konstrukční řešení, finanční přiměřenost / adekvátnost.

Podrobný popis zadání:
Účelem soutěže je návrh regálu pro časopisy. Uvažuje se zhruba 20 druhů časopisů různých

formátů (viz v knihovně, největší se nyní pohybuje 30 x 36 cm). Časopisy většinou vycházejí měsíčně. Očekává se archivace

1,5 až 2 let v rámci regálu, než se ročník časopisu sváže a z regálu odebere.

Úkolem je také práce čitelností umístění jednotlivých časopisů, zda samostatným popisem nebo obálkou aktuálního čísla nebo oboje. Jako materiál se doporučují dřevěné desky, příp. další truhlářské materiály, a to z důvodu, že to dokáže vyrobit truhlárna TUL a je to jednodušší z hlediska proplácení. Pokud regál nebude vyrobitelný v rámci TUL, bude nutné vyhledat zhotovitele (výherce soutěže) a zajistit financování (Správce knihovny + výherce soutěže). Budoucí pozice regálu není, ale nedá se předpokládat, že bude u stěny.

Dotazy: průběžně do 15. 3. emailem – jiri.zid@tul.cz

Odpovědi na dotazy: budou rozesílány na emaily soutěžících, kteří požádají o registraci k soutěži,
a to i zpětně do 15. 3., opět na email – jiri.zid@tul.cz

Termín odevzdání: úterý 19. 3. 12:00 v Knihovně PR do rukou N. Procházkové

Návrhy došlé po termínu nebudou hodnoceny.

27. února 2024