Katedry a pracoviště

Katedra cizích jazyků

vedoucí: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

Katedra cizích jazyků zajišťuje výuku odborného cizího jazyka na pěti fakultách Technické univerzity v Liberci. Největší objem výuky zabezpečuje pro studenty všech programů a ročníků na Ekonomické fakultě TUL, kde nabízí kurzy obchodní angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny. Pro studenty technických fakult a Fakulty zdravotnických studií garantuje profesně orientovanou výuku angličtiny a němčiny.

Katedra ekonomické statistiky

vedoucí: Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.

Katedra ekonomické statistiky se věnuje širokému spektru statistických věd, které zahrnují statistické, ekonometrické a ekonomicko-matematické metody, aplikovatelné ve všech oblastech hospodářského života. Nezbytným předpokladem je přitom udržovat krok s nejnovějšími trendy ve vývoji statistických metod a postupů, které jsou v souvislosti se vznikem specializovaných statistických softwarů stále sofistikovanější. Mimořádný význam je přikládán intenzivnímu zkoumání možností aplikace statistických metod v ekonomické praxi.

Katedra ekonomie

vedoucí: doc. Ing. Pavla Bednářová

Katedra ekonomie se podílí na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti Ekonomické fakulty TUL. V rámci pedagogické činnosti katedra zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, a to formou povinných i volitelných kurzů. Ekonomické předměty vyučuje také na dalších fakultách Technické univerzity v Liberci. Cílem katedry je vybavit studenty znalostmi základních principů ekonomického života, poznatky soudobé ekonomické teorie a podporovat jejich schopnost tvůrčího ekonomického myšlení.

Katedra financí a účetnictví

vedoucí: Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Předmětem činnosti katedry jsou následující oblasti: finanční účetnictví podnikatelů a auditing na národní i mezinárodní úrovni, finanční účetnictví v oblasti služeb: finančních institucí a neziskového sektoru, manažerské účetnictví, kalkulace a cenová tvorba v cestovním ruchu, finanční řízení podnikatelských subjektů, controlling, daně a daňová praxe, daňové teorie, peněžní a kapitálový trh, bankovnictví.

Katedra informatiky

vedoucí: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.

Katedra informatiky se dlouhodobě zaměřuje na aplikaci agilních metod jako způsobu optimalizace informačních procesů v podnikových organizacích i ve společnosti. Mezi nejvýznamnější oblasti zájmu patří využívání inovativních přístupů pro podporu informačního zabezpečení v mimořádných situacích (např. přírodní katastrofy, terorismus, bezpečnost dopravy).

Katedra marketingu a obchodu

vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Katedra marketingu a obchodu nabízí studentům získání teoretických a praktických poznatků v oblasti marketingové strategie a výzkumu, firemní komunikace, psychologie spotřebního chování a obchodního jednání, problematiky mezinárodního marketingu a mezinárodního obchodu.

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

vedoucí: Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.

Odborné zaměření Katedry podnikové ekonomiky a managementu rozdělit do tří tematických oblastí: podnikatelské prostředí (hodnocení stavu podnikatelského prostředí, otázky investičního rozhodování, rodinné podnikání), řízení procesů a vztahů mezi organizacemi (rozhodování o kooperaci a integraci podniků, jejich vertikálních i horizontálních vazbách) a strategické řízení podniků (měkké složky řízení strategických oblastí).