Základní informace

Fakulta vznikla v roce 1995 s cílem zastřešit obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování), nově však fakulta zajišťuje i špičkové technologické obory z oblasti nanotechnologií (Nanomateriály a Nanotechnologie).

V současnosti poskytujeme vzdělání na všech vysokoškolských úrovních – od bakalářského až po doktorské – a fakulta má akreditována práva konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Technická kybernetika a Aplikované vědy v inženýrství.

Základním kamenem vnitřní struktury fakulty jsou ústavy, jež zajišťují vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost. V současnosti fakulta zaměstnává přibližně 150 zaměstnanců a její obory studuje kolem 500 studentů.

Věda a výzkum

Vědecká a tvůrčí činnost na fakultě je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum v řadě přírodovědných a technických oborů. V mnoha případech je výzkum mezioborový a vyžaduje spolupráci napříč fakultními ústavy a dalšími univerzitními institucemi. Významnou roli v aktivitách fakulty hraje i aplikovaný výzkum prováděný pro partnery z průmyslové sféry. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte proděkana pro vědu, výzkum a zahraničí, P. Šidlofa.

Hlavní témata výzkumné činnosti fakulty:

  • aplikace matematických modelů,
  • elektromechanické systémy a robotika,
  • elektronika a měření,
  • feroelektrika a piezoelektrické materiály,
  • fyzikální a optická měření,
  • informační technologie,
  • nanomateriály v přírodních procesech a biomedicínských aplikacích,
  • řídicí systémy,
  • vyhodnocování spolehlivosti a rizik,
  • zpracování signálů a strojové učení.