Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Vedoucí: PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

Své studijní programy cílíme na dospělé osoby v praxi, u nichž změnou legislativních předpisů vzniká potřeba rozšíření či zvýšení kvalifikace z důvodu výkonu jejich povolání. Kromě kombinované formy studia katedra nabízí též formu prezenční. Studijní program Speciální pedagogika vytváří odborníky pro speciálně-pedagogickou prevenci, edukaci a intervenci. Studijní program Sociální práce připravuje studenty na výkon regulované profese sociálního pracovníka dle zákona. Kurzy dalšího vzdělávání umožňují frekventantům dosáhnout kvalifikačních předpokladů nezbytných pro výkon příslušných činností či profesí. Všechny vzdělávací modely stojí na společných základech, jimiž jsou multidisciplinarita, bio-psycho-socio-spirituální perspektiva, důraz na etiku a kritické myšlení.

Co u nás zažijete?

Při studiu na naší katedře budete mít možnost podílet se na vědecko-výzkumných aktivitách katedry. Můžete využít studia v zahraničí v programu Erasmus. Setkáte se formou přednášek či workshopů s odborníky z oboru. Můžete se zúčastnit akcí mimouniverzitních, které souvisí se zvoleným oborem (dobrovolnická činnost u dětí a dospělých se speciálními potřebami, participace na celorepublikových sbírkách, charitativních činnostech apod.).

Oblasti tvůrčí činnosti

Inkluzívní vzdělávání, sociální práce

Kde nás najdete

Budova P, 1. patro
Sekretariát: Radmila Bjørke
Telefon: +420 48 535 4210
Email: radmila.bjorke@tul.cz
Web: kss.fp.tul.cz
Facebook: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TUL