Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Vedoucí: PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

Své studijní programy cílíme na dospělé osoby v praxi, u nichž změnou legislativních předpisů vzniká potřeba rozšíření či zvýšení kvalifikace z důvodu výkonu jejich povolání. Kromě kombinované formy studia katedra nabízí též formu prezenční. Studijní program Speciální pedagogika vytváří odborníky pro speciálně-pedagogickou prevenci, edukaci a intervenci. Studijní program Sociální práce připravuje studenty na výkon regulované profese sociálního pracovníka dle zákona. Kurzy dalšího vzdělávání umožňují frekventantům dosáhnout kvalifikačních předpokladů nezbytných pro výkon příslušných činností či profesí. Všechny vzdělávací modely stojí na společných základech, jimiž jsou multidisciplinarita, bio-psycho-socio-spirituální perspektiva, důraz na etiku a kritické myšlení.

Charakteristika katedry

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky nabízí dva studijní programy, Speciální pedagogiku a Sociální práci.

Studijní program Speciální pedagogika je zaměřený na práci s lidmi s nejrůznějším typem postižení a znevýhodnění. Jedná se o nesmírně rozmanitý obor, který nabízí práci s mnoha cílovými skupinami a v mnoha prostředích a oblastech. Absolventi tohoto studijního programu jsou kvalifikováni a v základní rovině připraveni pro práci se všemi cílovými skupinami disciplíny speciální pedagogiky. Pracovat pak mohou jako vychovatelé v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (dětský domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav), ve školní družině, jako pedagogové volného času, jako učitelé běžných i speciálních mateřských škol a jako asistenti pedagoga.

Profesně orientovaný studijní program Sociální práce je interdisciplinární obor, nabízející studium jak teoretických, tak praktických disciplín, které absolventi uplatní ve své budoucí profesi sociálního pracovníka. Sociální práce je moderní, rozmanitý a neustále se rozvíjející obor, který má perspektivu. Absolventi studijního programu získávají kvalifikaci k výkonu regulované profese sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Mohou pracovat v oblasti poradenství, individuální sociální práce, skupinové sociální práce, práce s rodinou. Jsou plně kvalifikováni a v základní rovině připraveni pro práci se všemi cílovými skupinami, k nimž řadíme osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně znevýhodněné, osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby z rizikových skupin apod., a to jak v oblasti státní správy či samosprávy, tak v neziskovém sektoru.

Co u nás zažijete?

Při studiu na naší katedře budete mít možnost podílet se mimo jiné na vědecko-výzkumných aktivitách katedry. Budete moci využít studia v zahraničí v rámci programu Erasmus. Setkáte se formou přednášek či workshopů s odborníky z oboru. Budete se moci účastnit zajímavých mimouniverzitních akcí, které souvisí se zvoleným oborem (dobrovolnická činnost u dětí a dospělých se speciálními potřebami, participace na celorepublikových sbírkách, charitativních činnostech apod.).

Oblasti tvůrčí činnosti

Člověk se speciálními potřebami v rozmanitém kontextu, sociální práce, duševní zdraví

Kde nás najdete

Budova P, 1. patro
Sekretariát: Radmila Bjørke
Telefon: +420 48 535 4210
Email: radmila.bjorke@tul.cz
Web: kss.fp.tul.cz
Facebook: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TUL