Katedra sociální práce a speciální pedagogiky

Vedoucí: Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.

Katedra nabízí dva bakalářské studijní programy, zaměřené na přípravu pracovníků tzv. pomáhajících profesí, Speciální pedagogiku a Sociální práci. Oba připravují pracovníky pro výkon tzv. regulované profese (pedagogického pracovníka a sociálního pracovníka). Vzdělávání stojí na společných základech, jimiž jsou multidisciplinarita, bio-psycho-socio-spirituální perspektiva, důraz na etiku a kritické myšlení.

Studijní program speciální pedagogika je zaměřený na práci s lidmi s nejrůznějším typem postižení a znevýhodnění, dnes je nazýváme jako lidi se speciálními potřebami. Jedná se o lidi s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým a kombinovaným postižením, o lidi s narušenou komunikační schopností, s poruchami autistického spektra, s poruchami chování (včetně lidí ve výkonu trestu odnětí svobody), se specifickými poruchami učení, ale také o lidi mimořádně nadané, dlouhodobě nemocné, v náročné životní situaci (například lidé bez domova, pěstouni), seniory. Zapomenout nesmíme ani na rodinné příslušníky těchto lidí a všechny další, kteří s nimi pracují, protože i s těmi speciální pedagog ve své profesi pracuje a poskytuje jim podporu.

Profesně orientovaný bakalářský studijní program sociální práce je interdisciplinární obor, nabízející studium jak teoretických, tak praktických disciplín, které uplatníte ve své budoucí profesi sociálního pracovníka. Zaměření na sociální studia předpokládá prosociální cítění, altruismus a ochotu pomáhat lidem, kteří to sami nedokážou, neumí či nemohou.

Kromě bakalářských studijních programů katedra garantuje také dva programy v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jedná se o Studium pedagogiky pro vychovatele a Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Co u nás zažijete?

Při studiu na naší katedře budete mít možnost podílet se mimo jiné na vědecko-výzkumných aktivitách katedry. Budete moci využít studia v zahraničí v rámci programu Erasmus. Setkáte se formou přednášek či workshopů s odborníky z oboru. Budete se moci účastnit zajímavých mimouniverzitních akcí, které souvisí se zvoleným oborem (dobrovolnická činnost u dětí a dospělých se speciálními potřebami, participace na celorepublikových sbírkách, charitativních činnostech, Dni duševního zdraví apod.).

Oblasti tvůrčí činnosti

Člověk se speciálními potřebami v rozmanitém kontextu, sociální práce, duševní zdraví

Kde nás najdete

Budova P, 1. patro
Sekretariát: Radmila Bjørke
Telefon: +420 48 535 4210
Email: radmila.bjorke@tul.cz
Web: kss.fp.tul.cz
Facebook: Katedra sociální práce a speciální pedagogiky FP TUL