Katedry a pracoviště

Katedra energetických zařízení

Katedra se zaměřuje na energetické stroje a zařízení, ekologii energetických procesů, obnovitelné energetické zdroje, termodynamiku, mechaniku tekutin a příbuzné obory. Výrazně se též podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

vedoucí: prof. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

Katedra se zabývá fyzikálními základy strojírenství – mechanikou, pružností a pevností. Klíčovými směry její vědeckovýzkumné činnosti jsou vibroizolace mechanických systémů, experimentální a analytický výzkum mechanických vlastností anizotropních nelineárních materiálů a biomechanika.

Katedra materiálu

vedoucí: doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.

Katedra se věnuje materiálovému inženýrství – analýze vlastností stávajících materiálů, vývoji a výrobě nových.

Katedra obrábění a montáže

vedoucí: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.

Katedra se orientuje na teoretické aspekty obrábění a jejich aplikace při optimalizaci řezného procesu z hlediska řezného nástroje, obráběného materiálu a řezných podmínek při soustružení, frézování a broušení. Dále pak na řezné nástroje, projektování výroby, montáž, jakost a strojírenskou metrologii.

Katedra strojírenské technologie

vedoucí: doc. Ing. Iva Nováková, Ph.D.

Katedra se zabývá technologickými procesy slévání, svařování, tváření kovů, zpracování plastů a kompozitů a je jednou z deseti kateder Fakulty strojní TUL. Vedle vzdělávací činnosti a výchovy technické inteligence je vnímána jako významný partner výrobní sféry v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu a již několik let působí úspěšně také jako školící pracoviště pro průmyslovou praxi.

Katedra sklářských strojů a robotiky

vedoucí: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.

Katedra je orientována na sklářský průmysl, což umožňuje výraznou specializaci, a zároveň se věnuje široké aplikaci automatizace a robotizace v průmyslu. Může tak svým studentům nabídnout maximum uplatnění v průmyslové praxi a svým partnerům z průmyslové i výzkumné sféry širokou škálu řešení jejich požadavků a zadání. Katedra dále zajišťuje výuku v základním studiu a podílí se na základním i aplikovaném výzkumu.

Katedra částí a mechanismů strojů

vedoucí: doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Katedra se specializuje na výzkum, vývoj a inovace konstrukčních částí strojních zařízení a mechanismů. Dále se zaměřuje na testování a návrh částí vozidel, výrobních zařízení pro nanomateriály či průmyslové tlumení vibrací, testování a numerické simulace v oblastech klimatického zatížení, biomechaniky a biosystémů.

Katedra textilních a jednoúčelových strojů

vedoucí: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.

Katedra se zabývá konstrukcí, výzkumem a vývojem textilních a jednoúčelových strojů a linek. Její činnost je dále zaměřena na počítačovou a experimentální podporu (CA-technologie) v oblasti konstruování. Aktivně spolupracuje s průmyslem a výzkumnými ústavy a je trvale zapojena do mezinárodních vzdělávacích programů.

Katedra vozidel a motorů

vedoucí: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Tematický záběr katedry pokrývá konstrukci motorů a vozidel, pevnostní a deformační analýzy pomocí moderních výpočetních metod, optimalizaci spalovacího procesu, alternativní pohony a související problematiku.

Katedra výrobních systémů a automatizace

pověřen vedením – doc. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

Předmět činnost katedry se stále rozvíjí s ohledem na požadavky průmyslové praxe. Stále je zde konstrukce a automatizace strojů, větší úsilí je však věnováno výzkumu a aplikacím nových technologií a metod v oblasti rapidprototypingu, výrobní logistice a projektování a inovaci výrobních systémů. Katedra disponuje i rozsáhlým know-how týkajícím se optimalizace a inovace podnikových procesů a využívání počítačové simulace, které získala zejména řešením konkrétních projektů průmyslové praxe.