Katedry a pracoviště

Katedra designu

vedoucí: Ing. Renata Štorová, CSc.

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci je kreativním pracovištěm garantujícím výuku denního bakalářského studijního programu Návrhářství. Koncepce studia je zde založena nejen na samotné tvůrčí činnosti, ale také na hledání nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků, a to díky technologickým možnostem celé fakulty. Aktivity katedry jsou zaměřeny i na výstavní činnost, neboť disponuje prostory Galerie N v Jablonci nad Nisou, kde mohou studenti vyzkoušet i možnosti prezentace své designérské práce. Katedra designu vede experimentální výtvarný prostor pro studenty a mladé umělce Galerie G3P v prostorách Fakulty textilní ve 3. patře budovy B v Liberci.

Katedra hodnocení textilií

vedoucí: doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.

Katedra hodnocení textilií je zaměřena na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oborech textilního marketingu, kde je unikátně spojeno vzdělání v oblasti marketingu s problematikou znalostí textilií, a průmyslového managementu. Absolventi zde získávají vzdělání v oblasti vývoje nových produktů a řízení jakosti. Katedra se v současné době soustřeďuje na vývoj měřicích přístrojů pro oblast hodnocení komfortu a automatické detekce vad. KHT nabízí školení a odborné poradenství v oblastech textilního zbožíznalství, podnikání v textilu, analýzy dat a komfortu textilií.

Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů

vedoucí: Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.

Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů je jedinečným pracovištěm svého druhu v ČR i ve světě, které vychovává vysokoškolsky kvalifikované absolventy v oboru netkaných textilií a zároveň řeší úlohy základního i aplikovaného výzkumu, ve spolupráci s českými i zahraničními firmami. Katedra je vyhledávaným školícím pracovištěm pro zahraniční PhD studenty. Od svého založení v roce 1968 se soustřeďuje jak na vývoj výrobních systémů pro netkané textilie a vlákenné vrstvy, tak i na teoretický materiálový výzkum v dané oblasti. V poslední dekádě se katedra zabývá zejména výzkumem a vývojem nanovlákenných materiálů a nanokompozitů pro nejrůznější aplikace, například v oblasti tkáňového inženýrství, systémů s řízeným dodáváním léčiv a problematice krytů ran.

Katedra materiálového inženýrství

vedoucí: Ing. Blanka Tomková, Ph.D.

Katedra materiálového inženýrství se ve své vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti zaměřuje do oblasti textilních a speciálních vláken (struktura, vlastnosti, použití), textilní metrologie (principy měření vlastností textilií, analýza výsledků, konstrukce predikčních modelů, analýza povrchů), kompozit s textilní výztuží (geometrická struktura, tepelné a mechanické vlastnosti, speciální anorganická vlákna), zpracování experimentálních dat (průzkumová analýza jednorozměrná a vícerozměrná dat, kalibrace, regrese) a řízení jakosti v textilu (užitná hodnota, omak, vzhled, povrchové vlastnosti). Katedra se dále specializuje na chemické technologie zušlechťování textilií, výrobu a vývoj SMART textilních materiálů, pokročilou kolorimetrii, ekologické aspekty textilní výroby a v neposlední řadě i na využívání historických metod výroby a údržby textilií.

Katedra oděvnictví

vedoucí: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

Katedra oděvnictví nabízí vzdělání v oblasti výroby oděvů, technické konfekce a v neposlední řadě obchodu s oděvy. Z hlediska vědeckého výzkumu se zaměřuje především na komfort oděvů a objektivní hodnocení vlastností ovlivňujících komfort oděvů, jejich vývoj v oblasti nositelné elektroniky a parametrickou konstrukci střihů. Významnou část své činnosti věnuje speciálním textiliím, které se uplatňují zejména v oblasti komfortu automobilových sedaček.

Katedra technologií a struktur

vedoucí: Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.

Katedra technologií a struktur je zaměřena na studium problematiky textilních technologií (předení, tkaní a pletení) a textilních struktur v modulech vlákenné vrstvy – délkové útvary – plošné útvary. Orientuje se na modelování technologických procesů a systémů výroby textilií, jejich optimalizaci, modelování struktury a vlastností přízí, tkaných a pletených plošných textilií; vývoj software pro predikci a optimalizaci vlastností přízí a tkanin včetně vizualizace; vývoj nových typů speciálních textilií s vyšší přidanou hodnotou pro oděvní i technické aplikace; teorii nestejnoměrnosti textilií a její aplikace, vývoj nových laboratorních postupů pro ověřování kvality nestandardních vlastností textilií.