Jana Košťálová

Jana Košťálová

Ing. PAED. IGIP Jana Košťálová, Ph.D.

Stavební inženýr a pedagog se zaměřením na pozemní stavby, občanskou vybavenost pro dopravní stavby a bezbariérovou přístupnost ve vybudovaném prostředí. Je absolventkou Stavební fakulty na ČVUT se specializací na pozemní stavby a tepelnou techniku (1992). V roce 2015 ukončila Kurz vysokoškolské pedagogiky TU v Liberci. V roce 2015 ukončila Kurz vysokoškolské pedagogiky TU v Liberci (PAED. IGIP). V roce 2022 dokončila doktorské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.

V roce 1997 vykonala kvalifikační zkoušky a získala osvědčení k odborným posudkům pro bezbariérové řešení staveb a komunikací. Je odborným konzultantem a členem metodické komise organizace Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky (NIPI ČR) a externě spolupracuje se Střediskem vzdělávání ČKAIT. Vydává odborná stanoviska v rámci celého stavebního řízení včetně kolaudačních prohlídek stavby dle platné národní legislativy. Cílem je podpora tvorby bezbariérového prostředí a přístupnosti objektů, komunikací a veřejného prostoru. 

Od roku 2006 působí na Katedře pozemního stavitelství (FUA TUL). 

 • Garant předmětu Úvod do materiálů, Úvod do stavitelství 1, 2 (bakalářský program)
 • Garant předmětu Bezbariérové stavby (magisterský program od roku 2022 v kontextu Univerzálního designu)
 • Vyučující předmětu Stavitelství 1, 2, Konstrukční projekt AA7 (bakalářský program)
 • Konzultant pozemního stavitelství pro Konstrukční projekt, bakalářské a diplomové práce
 • Člen komise státních závěrečných zkoušek

Konzultační hodiny:
Úterý: 14:30 – 17:30
Středa: 10:00 – 14:00
Čtvrtek: 13:00 – 16:00 (nyní on-line)

Předmět (název a zkratka předmětu):
Úvod do stavitelství 1, 2 (KPS/US1 – US2), Stavitelství 1, 2 (KPS/ST1 – ST2)
UM: Úvod do materiálů

Kontakt: jana.kostalova@tul.cz

Odkazy: https://www.pasivni-architektura.cz/


Vědecká činnost:

 • IP 2020/12507Pasivní solární architektura v kontextu udržitelného rozvoje, 2020, TUL Liberec – spoluřešitel
 • Košťálová, Jana. Introduction to building materials. Liberec: TU v Liberci FUA, 2018-2019, Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělávání v podmínkách Průmyslu 4.0 (CZ.02.2.69/0.0/0.0./16_015/0002329) – řešitel
 • IP 2018/12412 – Odborné přednášky k vybraným předmětům, 2018, TUL – řešitel
 • KOŠŤÁLOVÁ, Jana. Zastávkové plochy z hlediska osob zrakově postižených – kontrasty. In: Verejná osobná doprava 2015. Bratislava: Kongres STUDIO, 2015, s. 179-185. ISBN 978-80-89565-20-7.
 • Rights of Passengers with Reduced Mobility in V4 Countries. International Visegrad Fund, 2014 – 2015, člen řešitelského týmu
 • Analýza současného stavu posuzován přístupnosti dopravních staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace v systémech veřejné hromadné dopravy. Studentská grantová soutěž SGS550001. UPa/DFJP 2015, řešitel

Publikační činnost WoS:

 • KOŠŤÁLOVÁ, Jana a VYORALOVÁ, Zuzana: Udržitelný cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny. 2022, 66 s, ISBN 978-80-749459-9-1
 • KOŠŤÁLOVÁ, Jana a MATUŠKA, Jaroslav. DETERMINING THE EXTENT OF USABILITY OF TACTILE WALKING SURFACE INDICATORS. In: International Conference on Traffic and Transport Engineering 2018. Belgrade, 2018, s. 824-830. ISBN 978-86-916153-4-5. 
 • KOŠŤÁLOVÁ, Jana a MATUŠKA, Jaroslav. Save Guiding of Visually Impaired People – Artificial Guiding Lines Arrangements in the Infrastructure. In: International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade, Serbia, 2016, s. 1073-1080. ISBN 978-86-916153-3-8.

Vybrané vyžádané přednášky:

 • ČKAIT Praha 2021, Přístupnost dopravních staveb a veřejného prostranství – webinář 11. 02. 2021
 • ČKAIT Hradec Králové 2019, Bezbariérové úpravy veřejného prostoru – přednáška 2.12. 2019
 • Liberecký kraj, KORID LK 2017, Modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji, 19. 10. 2017
 • NIPI ČR Praha 2016, Komunikace bez bariér – přednáška a školitel, 26. 5. 2016
 • BESIP, Krajský úřad Kraje Vysočina 2015, Uplatnění systémového přístupu při navrhování komunikací bez bariér – přednáška, 22. 10. 2015

Ostatní:

 • Košťálová, Jana. Bezbariérové úpravy veřejného prostoru. Fakulta umění a architektury TUL, 177 s., Liberec, 2017, Elektronická studijní podpora pro studenty TUL. 
 • Košťálová, Jana. Uplatnění systémového přístupu při navrhování staveb bez bariér. Fakulta umění a architektury TUL, 126 s., Liberec, 2016, Podklady pro státní správu i studenty.
 • Košťálová, Jana. Bezpečnostní prvky na spojovacích konstrukcích, schodiště a rampy. Fakulta umění a architektury TUL, 62 s., Liberec, 2015, Elektronická studijní podpora pro studenty TUL. 

Výběr z odborné spolupráce:

 • Statutární město Liberec, Odbor Kanceláře architektury města, Městské povrchy, podklady pro městský manuál, 2021
 • KNL – Výstavba pro Pozitronovou emisní tomografii a počítačovou tomografii, 2020
 • KNL – Modernizace Krajské nemocnice v Liberci, 2020
 • Statutární město Liberec – Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci, 2020 
 • Plán rozvoje bezbariérových školních objektů pro Liberecký kraj, 2012 – 2018.
 • Policie České republiky, KŘLK, Stavební úpravy OOP ČR v Libereckém kraji, 2011 – 2020
 • Modernizace Severočeského muzea v Liberci – II. etapa. Spolupráce s projekční a zhotovitelskou firmou na bezbariérovém řešení budovy, 2018 – 2020
 • Chráněné bydlení pro osoby s mentální retardací v České Lípě. Spolupráce s projekční firmou na bezbariérovém řešení. 2018 
 • Služby sociální péče Tereza – stavební úpravy č.p. 180 – vila Tereza v Benešově u Semil, Na Vinici č.p. 470. Spolupráce s projekční firmou na bezbariérovém řešení. 2018
 • Rekonstrukce TT Praha – Vinohradská v úseku Škrétova – Želivského, SO 13 Tramvajové zastávky, 2018.
 • Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní úseky Dejvická – Motol, Přístupnost a užívání objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zpracováno pro Metroprojekt Praha a.s., 2008, Identifikační číslo dokumentu: 4460 004 02 07 00.