Katedra pozemního stavitelství

Katedra zajišťuje výuku odborných předmětů z oblasti konstrukcí pozemních staveb, a to především výuku samotného stavitelství včetně rekonstrukcí staveb a dále podpůrných disciplín, jakými jsou stavební materiály, stavební a konstrukční fyzika, technická zařízení budov, provádění staveb a částečně i ekonomika staveb. Katedra je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování pozemních staveb. V přednáškách je akcentován všeobecný přehled v oboru a jako instrument se důsledně využívají přírodovědné disciplíny potřebné pro pochopení dané problematiky. Ve cvičeních se rozvíjí schopnost aplikace teoretických poznatků do konstrukční tvorby.

Katedra zajišťuje výuku všech předmětů rovněž v anglickém jazyce.

V rámci své odborné činnosti katedra (Ing. Jana Košťálová) poskytuje konzultace v oblasti podpory tvorby bezbariérového prostředí a přístupnosti v objektech, na komunikacích a veřejně přístupných plochách. Středisko poskytuje odborné konzultace a vydává stanoviska v rámci celého stavebního řízení i předkolaudačních prohlídek stavby dle platné národní legislativy. Posuzuje architektonické a technické bariéry včetně návrhů technického řešení, která respektují specifické požadavky osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Studentská vědecká konference organizovaná Katedrou pozemního stavitelství FUA TUL a ČVUT:
https://www.pasivni-architektura.cz/

Informace katedry:

Státní závěrečná zkouška z PS se uskuteční 1x za semestr ve standardním režimu. Výjimky potvrzuje vedoucí katedry a budou zveřejněny na webových stránkách.

zimní s. 2023/24 …   12. 12. 2023

letní s. 2023/24 …     6. – 10. 5. 2024

orientační informace

zimní s. 2024/25 …  10. týden semestru

letní s. 2024/25 …    10. týden semestru

.


Vedoucí katedry: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Akademičtí pracovníci:
doc. Ing. Eva Burgetová, CSc.

Ing. Jana Košťálová, Ph.D.

Ing. Dagmar Vojtíšková
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Externisté:
Ing. Jan Červenka
Ing. Libor Ládyš
Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D.
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Ing. Ivan Sýkora
Ing. Jan Trafina
Ing. Aleš Trýzna
Ing. Ondřej Zmrhal