Zuzana Vyoralová

Zuzana Vyoralová

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Pedagog na FA v Praze a FUA v Liberci  se zaměřením na technická zařízení budov ( TZB ), městské inženýrství a obnovitelné zdroje energie. Studium ČVUT – Fakulta stavební se zaměřením na TZB. Od roku 1997 – odborný asistent na FSy ČVUT Praha – katedra TZB. Od roku 2007 spolupráce s FA ČVUT Praha, od roku 2008 odborným asistentem na FA ČVUT Praha. V roce 2014 obhajoba doktorské práce na téma Barva povrchů a umělé osvětlení v občanských budovách na FA ČVUT Praha. Od roku 2018 – nejprve externím nyní pedagogem na TUL, Katedře pozemního stavitelství. Externí spolupracovník AMBIS VŠ,a.s., fakulta Oceňování nemovitostí –  výuka TZB a VŠE Institutu oceňování nemovitostí – výuka Zdravotní technika a Obnovitelné zdroje energie. Externím spolupracovníkem ČKAIT pořadatel, garant a přednášející odborných seminářů, přizvaný expert mezinárodních architektonických soutěží.

Konzultační hodiny: čtvrtek – 12:15 –  14:00, F3, 4.patro

Předmět:
TZB1,2,3 – Technická zařízení budov 1,2,3
AEZ – Alternativní zdroje energie
KP – konstrukční projekt

Kontakt : zuzana.vyoralova@tul.cz

Životopis:

 • 1997 – 2008 ČVUT, Fakulta stavební, katedra Technických zařízení budov –odborná  asistentka, vedení studentů doktorandského studia
 • 2008 → ČVUT, Fakulta architektury, ústav Stavitelství II – odborná asistentka
  • Garant předmětu Technická infrastruktura ( magisterský program )
  • Garant předmětu Obnovitelné zdroje energie ( magisterský program )
  • Vyučující předmět Technická zařízení budov I ( bakalářský program )
  • Vyučující předmět Technical Infrastructure ( magisterský program a Erasmus )
  • Konzultant všech  typů ateliérů, včetně bakalářských a diplomních
 • 2016 → AMBIS ( BIVŠ ), fakulta Ekonomie a managementu, obor Oceňování majetku, přednášející obor Technická zařízení budov
 • 2016 – 2018 MÚ Praha 7 – odbor majetku  – vedoucí Odboru investic
 • 2018 → TUL, Katedra pozemního stavitelství, odborná asistentka
  • Garant předmětů Technická zařízení budov1,2,3, 
  • Garant předmět Obnovitelné zdroje energie ( ČJ, AJ )
  • Konzultant Konstrukční projekt 
 • 2021 → VŠE Institut oceňování majetku, přednášející obor Technická zařízení Budov – Zdravotní technika a Obnovitelné zdroje energie

Vědecká činnost:

 • IP 2020/12507Pasivní solární architektura v kontextu udržitelného rozvoje, 2020, TUL Liberec – navrhovatel
 • SVK 45/20/F5Udržitelný životní cyklus vody, ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny, 2020, FA Praha – navrhovatel
 • SVK 42/19/F5Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky,2019, FA Praha – navrhovatel
 • Interní grant 15124/105/1051934E009 – Inovace předmětu TZB a infrastruktury sídel, včetně zavedení BIM z pohledu TZB, 2019, FA Praha – spoluřešitel
 • SGS19/199/OHK1/3T/15 – Energeticky efektivní řešení sídelních celků v architektonickém,  kontextu,2019, FA Praha – školitel  
 • SGS19/200/OHK1/3T/15 – Praktické posouzení možností vytápění a chlazení historických staveb pasivními metodami, 2019, FA Praha – školitel
 • SGS15/222/OHK1/3T/15 – Aplikace inovativních materiálů na celoskleněné konstrukce z hlediska kvality vnitřního prostředí, 2019, FA Praha – školitel 

Ostatní:

 • Projekční činnost – Hydroprojekt Praha, soukromé zakázky
 • Poradenská činnost v oboru TZB
 • Účast na odborných konferencích a seminářích
 • Účast na mezinárodním projektu Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje
 • Program Celoživotního vzdělávání – přednášky ( METROSTAV, SKANSKA)
 • Externí spolupracovník ČKAIT ( poradenská centra veletrhů FOR ARCH, Střechy Praha, Stavební veletrh Brno, vyžádané přednášky )
 • Pořadatel, garant a přednášející seminářů

Vlastní práce:

Publikace:

 • Rolínková J, Vyoralová Z.: Možnosti snižování energetické náročnosti historických venkovských objektů, článek ve sborníku ke konferenci Architektura v perspektivě, ISBN: 478-80-248-4646-0, listopad 2022
 • Vyoralová Z., Košťálová J., Burgetová E., Novotný F. : Udržitelný životní cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny, sborník k studentské vědecké konferenci, ISBN 978-80-7494-599-1, duben 2022
 • VYORALOVÁ, Zuzana a KOŠŤÁLOVÁ, Jana: Udržitelný cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny. 2022, 66 s, ISBN 978-80-749459-9-1
 • Vyoralová Z.: Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách, publikace, vydalo IC ČKAIT,s.r.o., 2020

Skripta :

 • Marková L., Vyoralová Z.: TZB 40: Umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody, Vydavatelství ČVUT, 1999 – skripta, 50% podílu – část Umělé osvětlení
 • Kabele K. a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1: Zdravotní technika a vytápění, Vydavatelství ČVUT, 2007- skripta, 30%podílu – části: Typologie a zařizovací předměty a Kanalizace
 • Papež K. a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 2: Vzduchotechnika, umělé osvětlení a hromosvody, Vydavatelství ČVUT,2007- skripta, 40% podílu – části: Umělé osvětlení a hromosvody
 • Hrdlička P., Vyoralová Z.: Technická infrastruktura měst a sídel, Vydavatelství ČVUT,2013-skripta, 50% podílu – části Úvod do městského inženýrství, Odvodnění území, Zásobování území tepelnou energií a Hospodaření s odpady
 • Vyoralová Z.: Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I, Zdravotní technika, Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2016 – skripta
 • Vyoralová Z.: Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I, Zásobování plynem, vytápění, Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2017 – skripta

Články :

 • Hospodaření se srážkovou vodou, , článek, VVI, str.154-159, 3/2020
 • Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje, sborník mezinárodní  konference, 2004 – článek

Sborníky :

 • Sdružené osvětlení – sborník konference, 2004
 • Vnitřní kanalizace – sborník SKANSKA, 2008
 • Člověk a světlo v architektuře – sborník konference Stavitelství v architektuře, 2008
 • Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v rodinném domě – sborník konference Trendy racionálního využití energie při provozování ( navrhování ) pozemních staveb, 2010
 • Světlo v architektuře – sborník konference Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov, 2012
 • Světlo a architektura – sborník konference Aktuální trendy ve stavebnictví, 2014
 • Dřevěné konstrukce a energeticky úsporné dřevostavby, Prokopová L., Vyoralová Z. – sborník příspěvků a prezentací studentské vědecké konference, Praha, Vydavatelství ČVUT,  2018 
 • Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře 2019, Vyoralová Z. a kolektiv, sborník, Praha, vydalo ČVUT, 2019
 • Udržitelný životní cyklus vody, ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny, Vyoralová Z. a kolektiv, sborník, Praha, vydalo ČVUT, 2020

Vyžádané přednášky :

 • Vnitřní kanalizace a odvodnění objektů – Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje, 2004  – přednáška 
 • Sdružené osvětlení, princip a využití – Hygienický ústav Praha , 2004, přednáška
 • Světlo v architektuře – Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov,2012, přednáška
 • METROSTAV – postgraduální kurz 2007, Typologie prostorů se zařizovacími předměty, Typy a počty zařizovacích předmětů , Zdravotní technika pro handicapované – přednášky
 • METROSTAV – postgraduální kurz 2007, Vnitřní kanalizační systémy, Způsoby odvodnění podzemních prostor, Likvidace dešťové odpadní vody – přednášky
 • METROSTAV – postgraduální kurz 2007, Umělé osvětlení – přednáška
 • METROSTAV – postgraduální kurz 2007, Uzemnění a bleskosvody – přednáška
 • SKANSKA – postgraduální kurz 2004, Hlavní zásady realizace rozvodů vnitřní kanalizace – přednáška
 • STŘECHY PRAHA 2018 – PURPO – Defekty spalinové cesty, 2018 – přednáška
 • ČKAIT – Spalinové cesty – příčiny defektů, 2019 – přednáška
 • SV Brno 2019 – Hospodaření s vodou, 2019 – přednáška
 • SV Brno 2019 – Studny, 2019 – přednáška
 • ČKAIT Praha 2019 – Instalace v budovách – přednáška
 • ČKAIT Ústí nad Labem 2020 – Hospodaření s vodou – přednáška
 • ČKAIT Praha, 2022 – Technická Infrastruktura ve veřejném prostoru, vztah TI a zeleně“

Ostatní :

 • Bytové družstvo Praha 10 – Zápach z vedení vnitřní kanalizace, způsob nápravy, 2009 – posudek
 • K+K Hotel Central, Praha 1 – Vodovodní potrubí ( barva vody ),2008 – posudek
 • Jedličkův ústav Praha 2 – dostavba Pavilonu ergoterapie, 2008 – posudek
 • Pasportizace základních škol Prahy 7 – posouzení energetické náročnosti budov, 2016 – 2017
 • Vyoralová Z.: Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách, publikace, vydalo IC ČKAIT,s.r.o., 2020
 • Sborník a postery SVK Praha a Liberec, 2019,2020