Topologie a poetika prostoru

Název projektu: Topologie a poetika prostoru

Realizace projektu: 11/2018 – 10/2022

Číslo projektu: TL02000573

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

Další řešitelé:  Mgr. Filip Šenk, Ph.D., prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Popis projektu: 

Význam realizace projektu znamená vytvoření základny pro nové porozumění a tvůrčí využití sítě vztahů člověka, techniky a přírody s pomocí nových poznatků z interdisciplinárního výzkumu v oblasti topologie a informatiky, přírodovědy, poetiky umění, procesní filosofie prostoru a krajiny, neurověd, psychiatrie a psychologie.  Důvody a motivy uvedeného výzkumu vycházejí z aktuálních potřeb nového uplatnění dostatečně nevyužitých zdrojů kreativity v interakcích člověka a přírody, vědy a umění. Výsledkem mezioborového výzkumu bude soubor poznatků a definic pojmů důležitých pro lepší orientaci a komunikaci ve světě a se světem při řešení nových témat umění i při řešení praktických otázek týkajících se možností a potřeb rozhodování o krajině, člověku a společnosti. Význam tohoto výzkumu se jeví jako mimořádný a jeho konsekvence jsou nezměrné, vyčíslitelné jen částečně.

Výsledky výzkumu pomohou FUA TUL zejména v oborech výuky a výzkumu. Potenciálními uživateli výsledků výzkumu jsou ale především obyvatelé sídel venkova i města, jejichž kvalita života odvisí kromě jiného od schopností porozumět přírodnímu prostředí a využívat jeho potenciál pro svůj rozvoj a přežití. Výsledky výzkumu tedy pomohou při plánování utváření sídel, v oborech rozvoje inteligence a mentálního zdraví a dalších oblastech vědy, humanitních studií a umění. Uplatnění výsledků výzkumu je změna přístupu ke krajině a přírodnímu prostředí cestou kreativního myšlení, jehož potenciál je často omezován ideovými a estetickými schématy jednostranných přístupů ke skutečnosti. Cílová skupina sahá od společnosti jako celku ke komunitě osobností vědy a umění.

Projekt umožní rozvinout nový obor interdisciplinárního vědeckého výzkumu topologických studií poetiky umění, krajiny a architektury, který buduje interdisciplinární topologická studia (dále jen ISTS) – působící od roku 2015 při Fakultě umění a architektury TU Liberec a při Matematicko-fyzikální fakultě UK. ISTS představuje ojedinělý projekt náročného interdisciplinárního výzkumu, který je u nás i ve světě výjimečný. Udělení grantu umožní další rozvoj těchto studií, a to v mezinárodním kontextu, ve které již začala spolupráce s Pařížskou universitou EHESS a americkou Academy of Neuroscience for Architecture v San Diegu.

Projekt je realizován s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Éta.