Struktura a orgány fakulty

Vedení fakulty

Akademický senát

 • Ing. Vojtěch Lindauer – předseda
 • Filip Dvořák – 1. místopředseda ze Studentské komory
 • Ing. Barbora Mašková – 2. místopředseda z Komory akademických pracovníků
 • Mgr. Magda Holá, DiS. – tajemnice

Komora akademických pracovníků

 • prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
 • Mgr. Bc. Lenka Horáková
 • Ing. Vojtěch Lindauer
 • Ing. Barbora Mašková
 • Ing. Jan Morava, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Souček

Studentská komora

 • Jiří Beránek
 • Filip Dvořák
 • Martin Liesel

Stránky akademického senátu

Vědecká rada

 • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
  děkan Fakulty zdravotnických studií – předseda
 • doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.
  docent Fakulty zdravotnických studií, Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav
 • prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
  přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Plzni
 • doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
  proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu 3. LF UK
 • PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.
  ředitelka Střední zdravotnické školy, Ruská, Praha 10
 • prof. Ing. Jan Kremláček, CSc.
  přednosta Ústavu lékařské biofyziky LF UK HK
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
  profesor Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
 • PhDr. Eva Nesládková, MBA, MPA
  manažer kvality Krajské nemocnice Liberec, a.s.
 • doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.
  rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. v Praze
 • Mgr. Zuzana Paukertová
  proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost Fakulty zdravotnických studií
 • PhDr. Eva Procházková, PhD.
  specialista pro péči o seniory s demencí
 • prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
  proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty zdravotnických studií
 • prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
  proděkan pro vnější a zahraniční vztahy Fakulty zdravotnických studií, přednosta Neurocentra Krajské nemocnice Liberec, a.s.
 • MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
 • doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
  přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

Stránky vědecké rady

Disciplinární komise

 • Mgr. Zuzana Paukertová – předsedkyně
 • MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
 • Magdalena Bélová
 • Eliška Schmidová

Stránky disciplinární komise