Projekty OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V případě hraničních oblastí a možných synergií vede MŠMT průběžnou diskusi se všemi relevantními aktéry (zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj). Základním východiskem pro vyjednávání je nastavení hraničních oblastí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Na Technické univerzitě v Liberci jsou v rámci OP JAK realizovány tyto projekty, ve kterých je TUL žadatelem, popřípadě partnerem:

Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na TUL

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0008109

Období realizace: 1. 9. 2023 – 31. 1. 2026

Projekt „Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na TUL“ je zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury doktorských studijních programů prostřednictvím rekonstrukce výukových prostor, modernizace a doplnění přístrojového vybavení, rozšíření hardwarového a softwarového vybavení tak, aby bylo dosaženo kvalitativního zvýšení schopností a dovedností relevantních pro vědeckou výzkumnou činnost studentů doktorských studijních programů na TUL.

Stránky projektu

Na Technické univerzitě v Liberci jsou (byly) v rámci OP JAK realizovány tyto projekty, ve kterých je TUL partnerem:

Excelentní výzkum v regenerativní medicíně

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004562

Období realizace: 1. 10. 2023 – 30. 6. 2028

Regenerativní medicína je obor vytvářející opravy nebo náhrady tkáně nebo orgánu, který ztratil funkci v důsledku stáří, nemoci, poškození nebo vrozených vad. Je to multidisciplinární obor zahrnující tkáňové inženýrství, molekulární biologii a nanotechnologie. Náplní výzkumné agendy projektu je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného Centra, které se bude zabývat VaV v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny. Zaměříme se na obnovu poškozených tkání, které neumíme léčit nebo jejich regenerační schopnost je omezená: Nervové tkáně mozku a míchy, včetně problému neurodegenerace a degenerace sítnice; náhrady cév malého průměru; kůže a aktivní hojení chronických ran a osteochondrálních defektů. Jednotícím prvkem celého projektu jsou „Léčebné prostředky pro moderní terapie“ a to přípravky pro genovou terapii, somatobuněčnou terapii a produkty tkáňového inženýrství. Abychom mohli regenerovat. Aby bylo možno provádět regeneraci celých orgánů, je třeba poznat mechanismy na úrovni buněk a tkání. Výzkum proto bude zahrnovat všechny úrovně, počínaje subcelulární úrovní přes úroveň buněčnou, tkáňovou, a končit bude preklinickými studiemi na malých i velkých zvířatech. Významnými výhodami a přínosy tohoto projektu jsou:

Jeho vysoce interdisciplinární charakter (materiály + buňky + biomolekuly + léčiva a drug delivery systémy + genové manipulace + preklinické testování na zvířecích modelech)

Potenciál vytváření aplikovatelných výsledků VaV, který leží především ve spolupráci biomedicínských ústavů s materiálovými inženýry a chemiky a výrobci umělých kloubů, cév a materiálů pro hojení ran. Rovněž některé operační postupy, nutné ke korekci očních degenerativních vad a onemocnění, mohou být přeneseny do klinické praxe.

Stránky projektu

Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004573

Období realizace: 1. 1. 2024 – 31. 8. 2028

Cílem projektu je vytvořit distribuovanou infrastrukturu pokrývající a koordinující výzkumné a vývojové aktivity v oblasti špičkových laserových technologií, a to jak ve výzkumu pokročilých laserových zdrojů záření, tak jejich potenciálního využití pro chytré zpracování a zušlechťování materiálů pro cirkulární ekonomiku, vesmírnéých a biomedicínské aplikace. Projekt podpoří meziinstitucionální spolupráci v klíčovém oboru národního zájmu České republiky – lasery a laserové technologie, a umožní sdílení unikátního vybavení i vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů. Efektivita současných investic tak bude navazovat na předchozí programová období. Propojením institucí v konsorciu bude dosažena nejvyšší kvalita aplikovatelných výsledků. Projekt mj. zahrnuje pracoviště, která v letech 1962-1963 sestavila a zprovoznila první československé lasery a současně i nyní patří mezi vůdčí pracoviště v oboru laserových technologií u nás i v mezinárodním měřítku. V rámci projektu bude ÚFE koordinovat výzkumný záměr „Advanced fiber laser technologies and their potential applications“ a konkrétně se bude věnovat výzkumu speciálních optických vláken pro vláknové lasery: (1) novým typům aktivních vláken a (2) vláknům se vzduchovým otvory (hollow-core fibers) pro plynové lasery a pro přenos vysokých výkonů záření.

UčiTUL

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_019/0008386

Období realizace: 1. 3. 2024 – 31. 7. 2027

Projekt inovuje studium učitelství na FP TUL v reakci na schválení národního Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství (NKRAU). Projekt počítá s reakcí na vzniklé oborové (oborově-specifické) kompetenční rámce (OKR), reaguje na změny ve společnosti (AI, nutnost celoživotní flexibility kompetencí) a je v souladu s reformou pregraduální přípravy učitelů. Do vzdělávání učitelů na FP TUL se ve větší míře díky projektu propíše zahraniční spolupráce, stejně tak jako spolupráce národní.

https://www.fp.tul.cz/projekty/ucitul