Zahájení akademického roku 2008/2009 – novinky


I. Změny názvů fakult

Technická univerzita v Liberci  zahajuje  svůj 55. akademický rok. Kvůli Mistrovství světa v klasickém lyžování o týden dříve. Zimní semestr bude ze stejného důvodu o 14 dnů kratší. V těchto dnech probíhají slavnostní imatrikulace.

Dvě fakulty změnily název:

Fakulta pedagogická na Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií na Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

II. Počty studentů

Pro akademický rok 2008/2009 evidovala TUL 8026 přihlášek (uchazečů), respektive 6 624 přihlášených osob. Přijato bylo 5 024 uchazečů, respektive 4 522 osob.

Do prvního ročníku se letos zapsalo 3 614 osob (2 885 do bakalářských studijních programů, 102 do magisterských a 546 do navazujících magisterských studijních programů. Zatím 81 studentů se zapsalo ke studiu do doktorských studijních programů, zde ještě není počet konečný.


Na TUL letos zahájí studium celkem 10 099 tisíc posluchačů (vloni se zapsalo    9 343, předloni 8 550 studentů).

Počty studentů ve strukturovaném studiu:
6 888 – bakalářské studijní programy
1 641 – magisterské studijní programy
1 127 – navazující magisterské programy
443 – doktorské studijní programy

Zhruba třetina posluchačů studuje technické obory na fakultě strojní, fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, na fakultě textilní a fakultě umění a architektury.

Počty zahraničních studentů: celkem 482 (319 bakalářských, 120 magisterských oborů, 43 doktorandů).

III. Nově akreditované studijní programy

Fakulta textilní

Navazující dvouletý magisterský studijní program Průmyslový management,

Obor Management jakosti – je zaměřen na pokrytí potřeb průmyslu v době, kdy jakost výrobků a služeb je rozhodujícím faktorem pro konkurenceschopnost firem. Důraz bude kladen nejenom na obecné znalosti zabezpečování jakosti, ale i na praktickou znalost daného průmyslového odvětví.

Obor Produktový management je zaměřen na pokrytí potřeb průmyslu v oblasti tvorby projektů financovaných z externích zdrojů. Absolvent bude seznámen s principy tvorby a vedení technických projektů, včetně jejich hodnocení. Současně by měl být schopen tyto projekty samostatně vést a komplexně zajišťovat jejich realizaci.

Ústav zdravotnických studií

Nově akreditovaný tříletý bakalářský studijní program Biomedicínská technika, oborBiomedicínská technika patří  mezi zdravotnické obory s odbornou způsobilostí  k výkonu nelékařského zdravotnického  povolání a plně odpovídá požadavkům zákona pro odbornou způsobilost k výkonu povolání  biomedicínský technik. Jeho zavedením reaguje TUL na nedostatek kvalifikovaných odborníků, schopných ovládat složité přístroje ve zdravotnických  zařízeních.  „Máme spolehlivé signály, že enormní zájem o absolventy tohoto oboru budou mít nejen nemocnice, ale i některá špičková lékařská pracoviště v Praze – například Institut klinické a experimentální medicíny,“ konstatoval prorektor TUL Zdeněk Kůs. Univerzita bude při výuce spolupracovat    s některými odděleními  Krajské  nemocnice Liberec a.s.,  ale také s odborníky z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde budou studenti vykonávat i část své odborné praxe.

Nově akreditovaný bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra, v kombinované formě studia. „Kombinovanou formu studia vítají zejména zdravotní sestry z praxe, kterým nevyhovuje prezenční forma studia a potřebují si doplnit vzdělání,“ uvedl Zdeněk Kůs s tím, že také o prezenční formu studia je trvale velký zájem.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Dva nově akreditované tříleté bakalářské studijní programy v prezenční formě studia:

Informační technologie, obor Informační technologie vychází vstříc uchazečům, kteří mají výrazný zájem o výpočetní techniku, programování a síťové technologie. „Při výuce se posluchači seznámí se všemi aspekty moderních informačních technologií, od hardwaru přes software, vývoj typických aplikací až po nejnovější trendy a perspektivy návrhu a vývoje inteligentních systémů,“ říká garant nového oboru profesor Jan Nouza.

Studijní program Aplikované vědy a informatika, obor Modelování a informatika je svojí podstatou výrazně interdisciplinární a je určen uchazečům, kteří se zajímají o výpočetní techniku, počítačové modelování a aplikovanou informatiku a experimentální ověřování. „Je orientován také na moderní nanotechnologie a využití nanomateriálů,“ uvedl Jiří Maryška, vedoucí Ústavu nových technologií a aplikované informatiky FM TUL. Absolvent oboru bude připraven navrhovat a tvořit složité počítačové modely i zpracovávat experimentální výsledky do databázových a grafických aplikací.

Dva nové navazující dvouleté magisterské programy v prezenční formě:

Aplikované vědy v inženýrství, obor Přírodovědné inženýrství

Electrical Engineering and Informatics, prezenční forma studia v angličtině obor Mechatronics. Je to stejný obor, který nabízí fakulta již několik let v češtině. Pro české studenty je studium zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Nově akreditovaný tříletý bakalářský studijní program Matematika, obor Matematika zaměřený na vědu. „Absolventi tohoto bakalářského oboru získají teoretické poznatky o hlavních matematických disciplínách, souvislostech mezi nimi a návaznostech na další přírodovědné a technické obory. Zvládnou výpočetní techniku a informačních zdroje oboru,“ řekl vedoucí katedry aplikované matematiky Karel Segeth.

Navazující magisterský program Aplikovaná matematika, obor Matematické modely a jejich aplikace a stejnojmenný doktorský program. Studenti se budou zabývat složitými matematickými modely a jejich aplikacemi.

Navazující magisterský program Aplikovaná fyzika, obor Aplikovaná fyzika.

Fakulta umění a architektury

Čtyřletý bakalářský studijní program Design, obor Design prostředí, prezenční forma studia. Propojuje architekturu a volné výtvarné umění. Jiná fakulta architektury v České republice tento obor nenabízí. „V posledních letech se architekt věnují stále méně detailům staveb. Takovým detailům se věnují právě designéři,“ vysvětlil děkan fakulty Bořek Šípek. Design prostředí si podle něj uchovává architektonický přístup na základě kontextových parametrů, není zaměřen na sériovou průmyslovou produkci, a akcentuje tak možnost ateliérových řešení individuálních projektů v širokých kulturních souvislostech.

Navazující magisterský dvouletý studijní program Výtvarná umění
obor Vizuální komunikace – digitální média.
Studenti v něm hledají možnosti propojení informačních technologií a umění. K hlavním tvůrčím nástrojům patří počítač. Studentská umělecká tvorba se dotýká oblastí: kyberumění na Internetu, interaktivních instalací, uměleckých robotů, digitálního obrazu, kyberumění na CD ROM, a podobně.  

Univerzita Nisa

Pro malý zájem nebyl v rámci univerzity Nisa otevřen nově akreditovaný magisterský navazující program v anglickém jazyce EH&S Risk Management („Environmental Health and Safety Risk Management“ – „Management životního prostředí a rizikových strategií“). Studium mělo probíhat ve třech univerzitních městech vždy po jednom semestru. Začínat měla Politechnika Wroclawska, pokračovat Technická univerzita v Liberci a výuku měla zakončit University of Applied Sciences Zittau/Goerlitz (FH). Poslední semestr měl být věnován diplomové práci a studenti si měli vybrat podle vlastního uvážení školu, na které budou svoji práci obhajovat.

Studium EH&SRM má 5 zaměření:

  • principy ochrany životního prostředí
  • rizikové strategie
  • přírodní vědy, technické záležitosti
  • právní ochrana životního prostředí v Evropě, národní normy
  • jazyky (polština, čeština, němčina)

Studenti i firmy dávají přednost kombinované formě studia. O studium projevují zájem především lidé, kteří si potřebují doplnit vzdělání při práci. Proto operativně reagujeme na situaci v praxi a připravujeme akreditaci tohoto studijního programu v kombinované formě studia,“ uvedl prezident Univerzity Nisa Jaroslav Vild.

IV. Koleje – obsazenost, rekonstrukce

Studenti TUL projevují trvalý zájem o bydlení na kolejích. Kapacita kolejí TUL včetně koleje ve Vesci je 3 338 lůžek a vysouvacích lůžek.

Na koleje nastoupilo 3365 studentů – z toho 1 027 studentů prvního ročníku. Část studentů se bude muset spokojit s nouzovým ubytováním na přistýlkách.

Ubytování na kolejích TUL podraží o čtyři koruny  ve srovnání s minulým akademickým rokem. Za lůžko v pokoji bez přistýlky v Harcově student zaplatí nyní 76 korun a v areálu Vesec 55 korun za noc. Kolejné v Liberci zdražilo naposledy letos v lednu o čtyři procenta, kdy se do cen promítlo zvýšení sazby DPH z pěti na devět procent. Důvodem nárůstu cen jsou podle ředitele Kolejí a menz TUL Zdeňka Kračmara rostoucí náklady a velké investice. „Do  kolejí ve Vesci investuje univerzita z vlastních zdrojů téměř deset milionů korun.  Bude provedena  výměna oken a meziokenních vložek a rekonstrukce koupelen a kuchyněk,“ řekl Kračmar.

Koleje TUL prošly rozsáhlou rekonstrukcí ve dvou etapách – investice zhruba za   350 mil. korun. Termín dokončení je  31. 10. 2008 , zdá se, že bude splněn. Zbývá vyměnit dveře do menzy v Harcově a na ředitelství Kolejí a menz. Pro studenty z toho nevyplývá žádné omezení.

Všechny bloky vysokoškolských kolejí TUL budou muset studenti pro Mistrovství světa vyklidit již v pátek 30. ledna 2009 na základě podepsané smlouvy. Pro úschovu věcí budou vyčleněny ateliéry katedry designu Fakulty textilní TUL.

Na kolejích budou ubytováni účastníci šampionátu. Sportovci budou využívat veškerých služeb poskytovaných studentům TUL na kolejích včetně celodenního stravování. Další služby do úrovně tříhvězdičkového hotelu zajistí na své náklady OV MS 2009. Sportovci budou na kolejích bydlet za provozní náklady.

Náhradní ubytování studentů- cizinců ze států, které nesousedí s ČR, zajistí na své náklady OV MS 2009.

V. Rozšíření zahraniční spolupráce

Fakulta strojní – detašované pracoviště ve vietnamu
celkem 59 studentů vietnamské technické univerzity ve městě nha trang  se zapsalo ke studiu do druhého ročníku bakalářského studijního programu strojírenství. Vietnamští studenti studují program Strojírenství v rámci tříletého pilotního programu Fakulty strojní TUL, který podpořilo na základě vyhlášené soutěže Ministerstvo obchodu ČR celkovou částkou 25 milionů korun. Vloni v říjnu začalo tento program na vietnamské technické univerzitě ve městě  Nha Trang studovat 150 studentů. První rok absolvovali ve Vietnamu jako studenti vietnamské univerzity a povinně se učili češtinu. Pro postup do druhého ročníků bylo nutné složit testy z odborných předmětů a z češtiny. Testy pro postup do třetího ročníku proběhnou na vietnamské akademické půdě v lednu. Studenti, kteří podmínky splní, budou moci požádat o vízum do České republiky.

Fakulta texilní – založila nové oddělení mezinárodních vztahů a marketingu na základě vyhodnocení kontaktůs předními evropskými i světovými textilními firmami. (Zavedla mimo jiné několik typů školení pro průmyslové podniky z deseti zemí Evropy, Asie a Afriky.) Prioritami nového oddělení je získat dostatečný počet kvalitních studentů pro všechny akreditované studijní obory přednášené v češtině i angličtině a intenzivnější rozpracování projektů zaměřených na spolupráci s předními českými a světovými firmami a na školení pro průmysl. Nové oddělení má tři pracovníky a je plánováno postupné dosažení jeho ekonomické soběstačnosti.

Mezi první akce organizované novým oddělením je letošní zavedení navazujícího magisterského studia v angličtině pro dvacet studentů z Jihoafrické republiky a tři studenty z Pakistánu. „Fakulta textilní TUL je jedna z posledních fakult na světě, kde jsou přední odborníci schopni nejen vyučovat textilní obor v jeho celé šíři, ale také dosáhnout světových výsledků – ať již v patentech jako způsob výroby nanovláken nebo v teoretických popisech textilních struktur, měření barevnosti textilií atd. Naším úkolem je vypracovat profesionální struktury v rámci fakulty, která pomůže plně využít potenciálu fakulty a jejímu dalšímu intenzivnímu rozvoji,“ upřesňuje vedoucí oddělení Pavel Jančík.

Liberec 23. září 2008

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
telefon: 485354209
mobil: 602770114

23. září 2008