Univerzita zlepšuje podmínky handicapovaných studentů

LIBEREC 4. 11. 2008 Na TUL v současné době studuje padesát zdravotně postižených studentů. Z toho šesti těžce postiženým pomáhají při zvládání studijních záležitostí osobní asistenti. Patnáct studentů se středním postižením žádá pomoc od Akademické poradny, případně specializované studovny jen příležitostně. Zbývajících třicet studentů s lehčím postižením si většinou vystačí s pomocí ochotných kolegů a akademických pracovníků.

1. Investice TUL do odstraňování architektonických bariér:

cca 20 mil. Kč v období zhruba 12 let:

 • Výtahy v budovách A,E,F1, F3,H, rekonstruují se v budově H
 • Nájezdové rampy do budovy P
 • Schodištní plošiny v budovách: S, A, buduje se v budově P
 • Úpravy a vybudování bezbariérových WC v budovách A,P, S, H, E, F, aj.
 • Vybudování a úprava koupelny v hotelové části pro studenty OZP/TZP
 • Nákupy „schodolezů“ – 2 ks pro budovy, které jsou v přípravě na odstranění architektonických bariér
 • Vybudování specializované studovny pro studenty se specifickými potřebami

2. Neinvestiční prostředky

cca 1,5 milionů v období zhruba 12 let

 • Sw pro práci s PC zrakově postižené, odčítače, načítače
 • TV lupy a přenosné lupy
 • PC, multifunkční centrum, skenery
 • Psací telefony, telefon pro zrakově postižené
 • Mechanické vozíky – 2 ks
 • Elektrické tříkolky – 2 ks
 • Zařízení na úpravu studijních textů, zřízení digitální knihovny studijních textů TUL, popř. dalších publikací dle potřeb
 • Diktafony, mikrofony, sluchátka, příslušenství kPC – velkoplošná klávesnice, speciální pracovní židle, rehabilitační pomůcky a potřeby (míče, apod.)

3. Donátorský program společnosti Deloitte Advisory s.r.o.

TUL má podepsanou smlouvu se společností Deloitte Advisory s.r.o. o převzetí daru určeného na podporu handicapovaných studentů ve výši 400 tisíc korun. Kateřina Marešová z donátorské firmy: „Dar má sloužit ke zpřístupnění zahraničních stáží pro zdravotně postižené studenty. Ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením jsme vybírali partnerskou univerzitu a volba padla jednoznačně na Liberec. Mimo jiné také proto, že zde velmi dobře pracuje Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením“

4. Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením

Zajišťuje poradenskou službu, osobní asistenci pro studenty s těžkým zdravotním postižením na základě dohody s Úřadem práce na obsazování pracovních míst osobních asistentů. Půjčuje a pomáhá využívat vybrané kompenzační a lokomoční pomůcky a poskytne studijní materiály v potřebné formě, jako jsou zvukové záznamy nebo TV lupy..

Loni poskytla více než tři stovky konzultací při osobních návštěvách, ale také telefonicky nebo e-mailem.

Pracuje se studenty ještě před přijímacími zkouškami. K přihlášce ke studiu přidá například doporučení, jak má fakulta u přijímaček postupovat – zda student potřebuje více času, jestli je pro něj výhodnější písemná nebo ústní zkouška a zda je potřeba přijímací pohovory přemístit do bezbariérové budovy či zajistit speciální pomůcky.

Vedoucí poradny a její zakladatel Libor Novosad: „Uchazečům o studium dáme kompletní informace o možnostech studia na TUL i jiných vysokých školách. Poskytujeme také pedagogicko-psychologické a sociálně psychologické i profesní a kariérové poradenství a základní sociálně právní konzultace. Jsme schopni zprostředkovat zdravotně-sociální péči a podpůrné služby a pomůžeme se  žádostmi o individuální studijní plány.“

Iveta Pospíšilová, koordinátorka asistenčních služeb na TUL:Jednáme také s vedením fakult o změně učeben s ohledem na dostupnost. V těžších případech spolupracujeme s Jedličkovým ústavem, který současně poskytuje jednomu našemu studentovi osobní asistentskou službu, včetně ubytování .“

Poradna byla založena v roce 1992 v rámci celorepublikového programu „antihandicap programu“. Tento program umožňuje univerzitě realizovat i další aktivity včetně celoživotního vzděláváni a rekvalifikací.

5. Ubytování handicapovaných studentů

Mimoliberekým studentům je poskytováno bezbariérové ubytování poskytováno v Unihotelu – OZP/TZP, částěčně na kolejích v Harcově – OZP, v některých případech spolupráce s Jedličkovým ústavem, který současně poskytuje studentovi osobní asistentskou službu

6. Finanční zdroje a sponzoři

a) Konto Bariéry, Nadace Euronisa, Nadace Precioza, NAEP, projekty z FRVŠ, rozvojové programy MŠMT,

b) nově donátorský projekt společnosti Deloitte Advisory, s.r.o. – podpora studentů při realizaci jejich studijních pobytů v zahraničí

7. Co je ještě potřeba

V investiční části je nutné v souladu s Dlouhodobým záměrem TUL dokončit odstraňování architektonických bariér v budovách B,C,D – výtahy, rampy, plošiny, WC, dále záměna „brana“ za jiný systém ovládání vchodových dveří do některých objektů, doplnit vybavení některých učeben o „podjízdné“ stolky pro vozíčkáře, úprava zadního vchodu do budovy S a nájezdů na chodníky u téže budovy, nákup pomůcek pro zrakově postižené (např. Pichtův psací stroj, SW, apod.). Žádoucí je přemístění AP do centra areálu TUL tak, aby byla poradna dostupná skutečně každému studentovi

8. Uplatnění absolventů

Libereckou univerzitu již absolvovalo 70 zdravotně postižených studentů. Podle vedoucí Organizačního a personálního oddělení TUL Marcely Adamičkové se daří držet jejich následnou zaměstnanost na 97 procentech. „TUL jim pomáhá i při jejich integraci. Vědí, že se uplatní, že mají perspektivu jako každý jiný student, “ zdůraznila Adamičková.

PhDr. Jaroslava Kočárková
Tisková mluvčí Technické univerzity v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec
Telefon: 485354209
Mobil: 602770114

4. listopadu 2008