TUL nabízí stipendium pro studenty z dětských domovů

Pilotní ročník stipendijního programu pro uchazeče o bakalářské studium, kteří trvale žijí v některém z dětských domovů v České republice, vypsal pro příští akademický rok děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina. Výše ročního stipendia pro jednoho studenta představuje částku 72 tisíc korun. Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. června 2009. Děkan fakulty o tomto programu zároveň informoval dopisem ředitele všech dětských domovů v České republice.

Podle stipendijního řádu fakulty budou ve výběrovém řízení ročník výběrového řízení rezervována dvě stipendijní místa pro středoškolské studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí dětského domova, kteří by rádi studovali v libovolném prezenčním bakalářském studijním programu nabízeném fakultou,“ upřesnila proděkanka FP TUL Kamila Podrápská . Dodala, že stipendium bude vypláceno po celou dobu studia ve dvanácti stejných splátkách poukázáním částky na osobní účet stipendisty

Do výběrového řízení se může přihlásit uchazeč, který

  • trvale pobývá v dětském domově a jehož vlastní finanční prostředky nedostačují pro pokrytí nákladů spojených s vysokoškolským studiem bakalářského stupně;
  • se přihlásí do přijímacího řízení na FP TUL a bude přijat ke studiu;
  • uchazeč, který již ukončil nebo v daném roce ukončí své středoškolské studium maturitou.

Způsob podávání přihlášek:

Žadatel doručí přihlášku s předepsanými přílohami k výběrovému řízení na poskytnutí stipendia v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami doporučeně poštou nebo prostřednictvím podatelny na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
(STIPENDIUM PRO UCHAZEČE Z DĚTSKÉHO DOMOVA)
Studentská 2
461 17 Liberec

Paralelně k písemné žádosti zašle uchazeč o stipendium všechny své podklady i v elektronické podobě na emailovou adresu dekan.fp@tul.cz, v předmětu emailu je třeba uvést STIPENDIUM PRO UCHAZEČE Z DĚTSKÉHO DOMOVA.

Přihlášky s přílohami posoudí a vyhodnotí Kolegium děkana FP TUL Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách FP TUL a na úřední desce FP TUL.

Více na:

http://www.fp.tul.cz/content/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-2-stipendijni-mista-pro-uchazece-z-detskych-domovu

Liberec 24. března 2009

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
Telefon: 485354209
Mobil: 602770114

24. března 2009