Unikátní systém měření teplé užitkové vody

Společný projekt MPO Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzita v Liberci a Firmy EESA Lomnice nad Popelkou je zaměřený na výzkum a vývoj měřícího systému teplé užitkové vody na patách objektu a na nehospodárné využívání teplé užitkové vody (TUV).

V rámci projektu
byla vyvinuta technologie (dynamický systém měření teplé užitkové vody MT200DS –SYMETUV), která ukázala na dobře viditelné a lehce kontrolovatelné možnosti úspor energie. Tento systém má za sebou potřebné atesty včetně metrologického posudku dle platné legislativy. V praxi byl úspěšně odzkoušen na stovkách aplikací v ČR.(Teplárna Liberec,TH Strakonice, Elektrárna Opatovice, TH Aš,…..)

Systém vyhovuje požadavků směrnice Evropské unie o povinnosti měření,nového energetického zákona ČR a prováděcí vyhlášky MPM22/07

Možné úspory energie se pohybují v řádech sta milionů měsíčně. Mezi hlavní spotřebitele tepelné energie patří centrální vytápění a rozvody teplé užitkové

Princip systému měření užitkové vody MT200DS

Jedná se o dynamický (200ms) diferenciální magneto-induktivní průtokoměr s možností měření tepelných ztrát v cirkulační smyčce.

Multifunkční zařízení dále zaznamenává manipulace v systému (černý odběr , netěsnost systému,teplotu dodávaného media…. poruchové stavy, atd.)

Systém MT200DS získalZlaté ocenění Stavební akademie „Výrobek a technologie 2008“ na trhu není jiný konkurenční výrobek, (platný metrologický posudek) nikdo jiný se tímto problémem tak dlouho tak nezabývá.

Potenciální klientela:
teplárenské společnosti, státní správa, samospráva

Technické a provozní nedostatky současného systému měření TUV

  1. Současné používané mechanické vrtulkové vodoměry neodpovídají nárokům na měření. Nejsou schopné přesně zaznamenat velice rychlé dynamické změny způsobené používáním pákových baterií. Tato nepřesnost se pohybuje v rozsahu od 10-40 procent
  2. Zásadním jevem způsobující ztráty v systému je dopouštění (naředění) studené vody do teplé. Tím je významně nabourána spravedlivost účtování TUV mezi jednotlivými odběrateli.

    Takové ochlazování na straně odběratele zásadně zdražuje cenu TUV (je nutno „přitopit na 55°C…) a toto zdražení je na úkor poctivých odběratelů.

Současný způsobu účtování (TUV) se stal nevěrohodný,“ řekl ředitel společnosti EESA Martin Kocourek.

Proděkan FM TUL Aleš Richter: „Při řešení našeho projektu jsme narazili na technické problémy spojené s dodávkou teplé užitkové vody. Naše poznatky ukazují, že celý systém má některé technické a provozní nedostatky, které jsou řešitelné, ale narážíme na značnou nechuť se tím zabývat.“

Ekonomické předpoklady

Možný pokles spotřeby až o 20%

Měsíčně se v ČR za teplou vodu fakturuje dvě až tři miliardy korun, Zhruba 1 600 000 českých domácností   platí měsíčně za kubický metr teplé vody až o 500 korun více než na Slovensku, k de je stejný systém výroby a distribuce TUV

Někdy jsou výrazné možnosti úspory energií opomíjeny a to nejen ve složitých  technologiích. Stává se tak i v případech, kdy na případném plýtvaní vydělávají subjekty s velkým vlivem na společenské dění.

Snaha o diskuzi s odbornou i laickou veřejností

Zákonné úpravy a nařízení, pokud existují, pomáhají jen částečně. Nejúčinnějším způsobem jak dosáhnout výrazné změny je vyvolat diskuzi mezi technickou veřejností o reálném a již existujícím způsobu regulace spotřeby energie. Vyvolat například zájem o výměnu starých vnitřních rozvodů

Při společné realizaci u zákazníka narážíme na nedostatky stávajícího systému zásobování teplou užitkovou vodou. Z tohoto důvodu jsme rozhodli tímto příspěvkem seznámit širokou veřejnost jaká úskalí to přináší, kde je možné ušetřit energii,“ uvedl ředitel společnost EESA Martin Kocourek

Spolupráce TUL a EESA

Od roku 1995 – podíl na vývoji induktivních snímačů pro měření průtoku, dále pokračovala spolupráce při vývoji měřičů a systému měření spotřeby tepla .

Logickým pokračováním je nynější společný projekt MPO spolupráce od roku 1996

Podíl FM TUL:
Výzkum metod měření prvotních dat spotřeby TUV na patách objektu pro strukturovanou databázi náměrů TUV.

Vývoj hardware funkčního vzorku a posléze prototypu měřícího systému TUV – několik etap.

Řešitelé za FM TUL: Aleš Richter, Lubomír Slavík, téma diplomové práce Barbory Melicharové, zaměřuje se na ekonomické přínosy projektu

Profil firmy EESA

zabývá se měřením, zaměřuje se na export, vyváží měřící systémy do 40 zemí (např. Dubai, Katar)

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114

4. prosince 2009