50. výročí Fakulty textilní TUL

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci (FT TUL) v letošním roce oslaví 50. výročí své existence. Po fakultě strojní je druhou nejstarší fakultou liberecké univerzity. Byla založena roku 1960 jako součást tehdejší Vysoké školy strojní. Od roku 1960 ji absolvovalo 2160 bakalářů a 7447 inženýrů.

I. Historie

Textilní problematika se na akademické půdě objevuje již 110 let. Ve druhé polovině 19. století potřeboval rychle se rozvíjející průmysl, včetně průmyslu textilního, vzdělané špičkové odborníky. V roce 1899 byla založena „technika“ v Brně a o dva roky později tam byly poprvé vypsány přednášky o textilních vláknech a technologiích. Přednášel Bohumil Vlček, později profesor „Stolice textilní a papírenské (a také rektor této vysoké školy). Když byla v roce 1950 brněnská technika nahrazena Vojenskou technickou akademií, přešel veskrze civilní textilní obor nejprve do Prahy na ČVUT a po dvou letech definitivně zakotvil na Vysoké škole strojní v Liberci. Nejprve byl studován na fakultě strojní, v roce 1960 pak byla založena samostatná fakulta textilní nynější. Prvním děkanem fakulty byl jmenován prof. Jaroslav Simon. Struktura nabízených oborů vycházela z potřeb tehdejšího textilního průmyslu a byla zaměřena především na klasické technologie z oblasti předení, tkaní a pletení. Kromě denního studia, které tehdy každoročně ukončovalo kolem 40 studentů, bylo v roce 1976 otevřeno dálkové studium fakulty textilní v Popradu. Postupem času se dálkové studium přesunulo blíže k Žilině a do Košic a nakonec bylo otevřeno v roce 1983 pouze v Ústí nad Orlicí.

II. Zájem o studium

Zájem o studium je trvalý. Kapacita fakulty je zcela naplněna. V roce 2009/2010 studovalo 1440 studentů, z toho bylo v červnu promováno 234 absolventů (172 bakalářů a 62 inženýrů). Ke studiu do prvních ročníků bylo pro rok 2010/2011 přijato 771 z  812 přihlášených uchazečů. Největší zájem je tradičně o obory spojené s managamentem, marketingem a s designérstvím (Studijní programy v oborech Textilní a oděvní návrhářství, Textilní marketing, Management jakosti a Produktový management).

III. Charakteristika Fakulty textilní

Fakulta textilní TUL je jedinou vysokou školou, která vychovává odborníky v oblasti textilního a materiálové inženýrství. Nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku je vnímána jako jedno ze světových špičkových akademických a výzkumných pracovišť. Dlouhodobě spolupracuje na bázi výměny informací z oblasti vědy a výzkumu, společného řešení grantů a projektů aplikovaného výzkumu, mobility studentů a pedagogických pracovníků téměř se všemi textilně orientovanými univerzitními a vědecko-výzkumnými pracovišti v Evropě, Asii, Africe i Americe.

IV. Struktura fakulty

Fakulta textilní TUL je složena ze sedmi kateder:

 • Katedra textilních technologií
 • Katedra netkaných textilií
 • Katedra oděvnictví
 • Katedra textilních materiálů
 • Katedra designu
 • Katedra textilní chemie
 • Katedra hodnocení textilií

V. Restrukturalice fakulty

Fakulta se zaměřuje na technické interdisciplinární obory orientované na nové materiály a inovativní výrobní technologie. Do studijních plánů jsou zařazovány nové předměty, a studenti tak mají přístup k nejnovějším poznatkům z oblasti vědy a výzkumu z inženýrské oblasti klasických technologií, pokročilých inovací v textilu, z oblasti kompozitních materiálů, nano-technologií, tkáňového inženýrství, stochastického modelování a kontroly kvality. Nová koncepce výuky formou projektů umožňuje absolventům lepší uplatnění na trhu práce i v oborech souvisejících s využitím textilních struktur pro netextilní aplikace.

VI. Nabídka studia

Fakulta rozšiřuje nabídku o nové specializace, ve kterých se uplatňují progresivní technologie, zejména v oblasti technických a inteligentních textilií. Sem lze zařadit například medicínské textilie, textilie pro automobilový a letecký průmysl, pro stavitelství a zemědělství, textilie pro vojenské a speciální aplikace, inteligentní „smart“ textilie apod. Kromě čistě technických oborů nabízí speciální bakalářské obory jako je oděvnictví a marketing a textilní návrhářství.

Strukturované studium je rozdělené na tříleté bakalářské a dvouleté magisterské. Nejvyšší formou studia pro přípravu vědeckých pracovníků je doktorský studijní program. Všechny obory jsou akreditovány pro prezenční i kombinovanou formu studia. Jsou též akreditovány v anglickém jazyce. Všechny navazující magisterské a bakalářské studijní programy jsou akreditovány mezinárodním Textilním Institututem v Manchesteru. Fakulta obdržela akreditaci FEANI a po absolvování průmyslové praxe s právem na dosažení určitého stupně Euro Engineer.

Akreditovaný tříletý bakalářský studijní program:

TEXTIL

Studijní obory: Textilní a oděvní návrhářství, Textilní marketing, Technologie a řízení oděvní výroby, Chemická technologie textilní, Mechanická textilní technologie, Netkané textilie, Textilní materiály a technologie

Akreditované dvouleté navazující magisterské studijní programy:

TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obory: Textilní a oděvní technologie, Textilní materiálové inženýrství.

PRŮMYSLOVÝ MANAGEMENT

Studijní obory: Management jakosti, Produktový management.

Akreditovaný doktorský studijní program:

TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ.

Studijní obory: Textilní technika, Textilní materiálové inženýrství.

VII. Věda a výzkum

FT patří ve výzkumu a inovacích v oblasti netkaných textilií, nanotextilií a nanovláken mezi špičková světová pracoviště, o čemž svědčí i řada patentů a užitných vzorů přiznaných v celé řadě zemí včetně USA. Prof. Oldřich Jirsák v období let 2006-2010 za své výsledky v oblasti průmyslové výroby nanovláken získal řadu ocení včetně stání ceny.

Vědecká a výzkumná práce navazuje na ty směry, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň a kvalitní personální zázemí. Rozvoj FT v oblasti vědy výzkumu je konkrétně orientován především do těchto oblastí:

 1. Nové materiály.
  Výzkum, vývoj aplikace nových materiálů v oblasti oděvních a technických textilií, vývoj kompozitních struktur s obsahem anorganických vláken, nano-částic a textilních výztuží, konstrukce a hodnocení inteligentních textilií.
 1. Metrologie a nové metody hodnocení jakosti.
  Modelování vlastností vlákenných a textilních útvarů s využitím počítačově podporovaného projektování, rozvoj metod pro hodnocení komfortu textilií, hodnocení jakostních parametrů, komfortu textilií a vad na textiliích.
 1. Pokročilé textilní technologie.
  Modifikace a rozvoj technologií pro zpracování nových materiálů, nové zdroje energie a nová transportní media v textilu, interdisciplinární použití textilií, použití optických vláken a materiálů s tvarovou pamětí pro technické výrobky, vývoj v oblasti textilních čidel a čidel vhodných pro použití v textiliích. Ekologické aspekty nových technologií.
 1. Použití nano-technologií.
  Výzkum, vývoj a použití nano-technologií v textilu, výroba a použití nano-vláken a nano-vlákenných struktur, aplikace nanočástic pro speciální efekty.

VIII. Spolupráce s praxí

FT TUL úzce spolupracuje s konkrétními průmyslovými podniky. Spolupráce probíhá především na bázi řešení vědeckovýzkumných projektů a projektů aplikovaného výzkumu.

Je členem Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, klastru Technických textilií Clutex a České technologické platformy pro textil a spolupracuje s ostatními členy těchto uskupení. Například spolupráce s firmami VÚB a.s., Spolsin spol s r.o. a Inotex spol s r.o. a VÚTS a.s. vychází z řešení Výzkumného centra Textil (započato v roce 2000). Významná je spolupráce s firmou Elmarco s.r.o. při vývoji aplikací nanovláken, s firmou Mebrane a.s. při vývoji a testování inovovaných membrán, s firmou Stap a.s. na přípravě textilií se zabudovanými optickými vlákny, s firmou Sintex a.s. na přípravě speciálních textilií s využitím materiálů s tvarovou pamětí, s firmou Fezko Thierry na řešení konstrukce textilií pro automobilový průmysl, s firmou Saint Gobain Vertex na inovacích technických textilií.

Fakulta textilní pořádá pravidelně významné mezinárodní konference Textile Science, Strutex a národní seminář Textilie v novém tisíciletí. Pořádá i další odborné konference jako např. konference „REQUEST’09“ a odborné vzdělávací semináře. Již třetím rokem probíhají specializované odborné měsíční kurzy v angličtině pro koncern Frame Textile Group Durban v Liberci a pro vybrané textilní podniky v Jižní Africe (Pretorie, Johannesburg, Ladysmith, Durban a Cape Town).

Příloha 1.

Oslavy výročí

 1. Slavnostní zasedání vědecké rady TUL u příležitosti 50. výročí založení FT TUL s účastí členů vědecké rady FTTUL a dalších významných hostů proběhnedne 9.9. 2010 od 10:00 hodin v divadle F. X. Šaldy. V rámci oficiálního ceremoniálu bude udělen čestný doktorát a předána bude zlatá medaile TUL.

  Čestný doktorát: Čestný doktorát Technické univerzity v Liberci „Honoris causa” převezme z rukou rektora profesora Kůse profesor University of California at Davis v USA Ning Pan v souvislosti s jeho téměř dvacetiletou spoluprací s Technickou univerzitou v Liberci a především jako ocenění jeho práce v oblasti teorie vlákenných materiálů.

  Zlatá medaile TUL: Rektor univerzity profesor Kůs dále předá zlatou medaili profesoru Oldřichu Jirsákovi jako mimořádné ocenění jeho zásluh o rozvoj univerzity a vědy po roce 1989 a to nejen v rámci ČR, ale hlavně v kontextu evropském a světovém.

  Po ukončení oficiálního programu, proběhne neformální setkání oceněných špičkových odborníků, zástupců vedení FT TUL s představiteli města a panem primátorem Ing. Jiřím Kitnerem. Večer bude zakončen představením opery Gala, které je určeno pro hosty oslav a především zaměstnance FT TUL.
 1. Konference TEXSCI 2010: Sedmý ročník mezinárodní konference Textile Science proběhne od 6. do 8. září. V rámci konference budou prezentovány a diskutovány výsledky posledního výzkumu z oblasti vláken, smart textilií, kompozitních materiálů, řízení kvality a testování v textilní oblasti, nanovlákn a nanotechnologií, netkaných textilií, textilní chemie a zušlechťování, oděvnictví, předení, tkaní a pletení. V průběhu budou představeny také významné

  Medaile a ocenění: Na závěr konference při slavnostním setkání dne 8.9. od 17:00 předá rektor TUL profesor Kůs medaile TUL profesoru Neckářovi a docentu Kuncovi. Děkan FT TUL profesor Linka předá medaile FT TUL vybraným špičkovým textilním specialistům jako ocenění za jejich přínos k rozvoji vědy a výzkumu v textilní oblasti a pamětní medaile vydané u příležitosti 50tého výročí založení fakulty jako ocenění za dlouhodobou spolupráci a působení v oblasti textilu vybraným odborníkům.
 1. Oslavy výročí budou zakončeny mezinárodní konferencí Strutex 2010 ve dnech 18. a 19.11. 2010 jejíž součástí je prezentace partnerů z oblasti textilního průmyslu a setkání absolventů se zástupci vedení TUL a FT TUL, které přeroste do neformálního setkání klubu absolventů.

Příloha 2

Konference TEXSCI’10 – Pozvánka na brífink

V pořadí již sedmý ročník konference TEXSCI’10 zahájí ve dnech 6.-8. září oslavy padesátého výročí Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci. Konference se koná v reprezentačním sále fakulty textilní v budově „M“ v Harcově, začátek je v pondělí v 9:00 hodin.

Na 10:00 hodin je plánován brífink pro novináře

Na konferenci přijali pozvání renomovaní vědečtí pracovníci i zástupci významných výrobních podniků, se kterými Fakulta textilní TUL spolupracuje.

Hlavní témata konference:

vlákna a smart textilie, kompozitní materiály, řízení kvality a testování v textilní oblasti,nanovlákna a nanotechnologie, netkané textilie, textilní chemie a zušlechťování, oděvnictví, předení, tkaní a pletení

Na slavnostním setkání, které se bude konat na závěr konference ve středu 8. září 2010 od 17.00 hodin v reprezentačním sále fakulty textilní v budově M Liberci Harcově, převezmou významní hosté medaile Technické univerzity v Liberci, pamětní medaile Fakulty textilní TUL a medaile vydané u příležitosti 50.výročí Fakulty textilní TUL.

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí TUL
Mobil 602 770 114

3. září 2010