Zahájení  akademického roku 2010/2011

I. Zahájení nového akademického roku

Technická univerzita v Liberci  zahajuje  svůj 57. akademický rok. V současné době má šest fakult a dva vysokoškolské ústavy.

Je to první zahájení akademického roku rektora Zdeňka Kůse, kterého do funkce jmenoval prezident ČR k 1. únoru 2010.

Do svého jubilejního – 50. akademického roku vstupuje letos druhá nejstarší liberecká fakulta: Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

II. Počty studentů

PRVNÍ ROČNÍKY: V akademickém roce 2010/2011 se na Technickou univerzitu v Liberci hlásilo celkem 8 041 přihlášených uchazečů, ( 6 623 osob). Přijato jich bylo 5 849 a ke studiu se zapsalo 3 723 uchazečů. Tradičně nejvíce nováčků přijme Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (1033) a po ní následuje Ekonomická fakulta (885 uchazečů . Podrobný přehled najdete na: http://stag.tul.cz/apps/stag/prijimacky/PG$_PRIJIMACKY.zprava_o_prubehu_pr

SROVNÁNÍ: Pro akademický rok 2009/2010  evidovala TUL 7 979 přihlášek. Přijato bylo 5 227 a do prvních ročníku  se vloni zapsalo 3853 uchazečů

V těchto dnech probíhají slavnostní imatrikulace – noví studenti skládají akademický slib a stávají se členy Akademické obce TUL.

Nové studenty již přijala Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, a Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studii (302 studenti do prvních ročníků) a Fakulta umění a architektury ( 116 studentů) Dnes imatrikulují studenti Ekonomické fakulty.

Další imatrikulace:

Fakulta strojní: (679 studentů)
8. října Liberec, Lidové sady
15. října Mladá Boleslav

Fakulta textilní: (515 studentů)
25. října Liberec, Lidových sadech

Ústav zdravotnických studií: (182 studenti)
8. řijna 2009 ve Společenském centru Harcov, budova M

Univerzita Nisa: (15 studentů)
19. října Radnice města Liberec – obřadní síň

CELKOVÝ POČET: Celkem na TUL nyní studuje 10 461 posluchačů ve všech ročnících. Vloni to bylo ve stejnou dobu 10 314 posluchačů. (V roce 2008 se zapsalo do ech ročníků v10 099 tisíc posluchačů v roce 2007 – 9 343 a v roce 2006 to bylo 8 550 studentů).

Zhruba třetina posluchačů studuje technické obory na fakultě strojní, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, na fakultě textilní a fakultě umění a architektury.

Počty zahraničních studentů: celkem 543 oproti loňským 542 a předloňským 482 studentů.

III. Nové studijní programy a jiné novinky

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Významnou novinkou je studium vybraných studentů ve společném magisterském studijním oboru „Engineering of Interactive Systems“ (EIS) ve francouzském Toulouse. V akademickém roce 2010/2011 budou v Toulouse v anglickém jazyce studovat studenti v prvém a třetím semestru

Fakulta ekonomická

Otevírá dva nové bakalářské obory prezenčního studia: Cestovní ruch a Ekonomika a management služeb. Nově nabízí také v rámci prezenčního magisterského studia zaměření na mezinárodní obchod.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Zahájila pilotní ročník stipendijního programu pro dva uchazeče o bakalářské studium, kteří trvale žijí v některém z dětských domovů v České republice. Do výběrového řízení na akademický rok 2010/2011 se přihlásilo osm uchazeček a uchazečů. Byly vybrány a byly již imatrikulovány dvě uchazečky: jedna z dětského domova, druhá ze sociálně nepodnětného prostředí. Za dobu tříletého studia vyplatí fakulta v letech 2010 – 2013 prostřednictvím univerzitního stipendijního fondu částku v celkové výši 432tisíc korun. Stipendisté musí splnit v každém akademickém roce jedinou podmínku, jejich studijní průměr musí být lepší než 2,5. Druhý ročník stipendijního programu bude vypsán na rok 2012/2013.

Fakulta umění a architektury

Poprvé v tomto roce nabízí nově akreditovaný navazující magisterský studijní program Design, obor Design prostředí v ateliéru děkana Bořka Šípka. Do nově nabízeného programu se zapsalo prvních šest posluchačů.

Ústav zdravotnických studií

Zahajuje akademický rok s novým ředitelem. Je jím docent MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. Do funkce ho jmenoval rektor TUL Zdeněk Kůs k 1. srpnu 2010. Docent Mysliveček vystřídal ve funkci profesora MUDr.Miloše Hájka. Dr.SC.

Ústav připravuje nové studijní programy: nutriční terapeut a i dva studijní programy navazujícího studia.

IV. Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – budova „L

Čtyřletý projekt. Největší investice v historii TUL. Název projektu: Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace budovy. Výše dotace na celý projekt: 800 009 500 korun. Poskytovatel dotace: MŠMT ze zdrojů ERDF – operační program VaVpI

Dodavatelem stavby je Metrostav a.s.. Smlouvu o dílo na dodání stavby podepsal rektor TUL Zdeněk Kůs 21. července 2010.

Současný stav:

Byly zbourány dva staré objekty a provedeny přeložky inženýrských sítí, které bránily vlastní stavbě. Dokončuje se realizační projekt založení stavby.

Dne 14. října bude položen základní kámen budovy „L“. Na akci byli pozváni zástupci MŠMT, Magistrátu města Liberce a Libereckého kraje.

Průběžně probíhá nákup laboratorních přístrojů.

V. Další investice

Právě probíhá oprava a zateplení střech některých bloků kolejí Harcov. Do konce roku by také měly být dokončeny energeticky úsporné akce na budově H (oprava a zateplení havarijní fasády, výměna svítidel a regulačních ventilů topení). Celkové náklady této akce jsou cca 13 milionů korun a měly by být hrazeny z dotace.

Do budoucna: Prostřednictvím Operačního programu VaVpI je plánována stavba budovy „G“ za zhruba půl miliardy korun z prioritní osy 4. Přestěhovaly by se do ní fakulta strojní a fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, které dnes působí v několika budovách. Projekt na výstavbu objektu byl již v první polovině roku podán na ministerstvo, univerzita čeká na stavební povolení.

Další investice by měly být hrazeny prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí – zejména se jedná o dokončení zateplení pláště budov F, E a J.

TUL počítá také s půdní vestavbou v budově P, rekonstrukcí budovy B, úpravou kolejí Vesec a střešní nástavbou ubytovny Dolní Hanychov (budova J). Uvažuje také o zásadní rekonstrukci budovy E2.

VI. Rozpočet univerzity

Rozpočet univerzity – celková částka téměř miliarda korun.

Příspěvek na vzdělávací činnost
Původní příspěvek na vzdělávací činnost činil pro TUL letos ve dvou ukazatelích 412 milionů a 30 milionů korun ( Oproti loňským 450 milionům a předloňským 420 milionům korun.) Škola byla informována o záměru MŠMT krátit rozpočet vysokých škol v letošním roce téměř o 300 milionů korun, pro TUL to představuje snížení letošního příspěvku o cca 7,6 milionu korun.

Dotace na specifický výzkum a institucionální podpora
Dalším příjmem TUL je státní dotace na specifický výzkum ve výši 13,1 milionu korun, o kterou již soutěžily studentské výzkumné projekty a institucionální podpora ve výši 19,2 milionu korun.

Další činnost univerzity
Z univerzity je ročně podávána řada projektů GA ČR, TA ČR, MPO, MDS, MŽP a projekty v rámci programů Evropské vědecké nadace – European Science Foundation – a další zahraniční programy). Tyto činnosti rozpočet Technické univerzity v Liberci více než zdvojnásobují.

VII. Koleje – obsazenost

Studenti TUL projevují trvalý zájem o bydlení na kolejích. TUL disponuje lůžky v Harcově a ve Vesci. Kapacita Harcova 3026 lůžek a 514 přistýlek. Kapacita Vesce je 380 lůžek.

Počet žádostí o ubytování na kolejích v Harcově má TUL zaevidováno ke konci září celkem 3428 (loni 3400) na koleji Vesec evidujeme počet rezervací od 329 studentů.

Základní cena kolejného je za lůžko 81 Kč za den na kolejích v Harcově a 58 Kč za den na koleji ve Vesci.

Využití kolejí o prázdninách – ubytovací služby. Tržby za letní období se pohybují mezi 2-2,5 milionu korun při běžném provozu. Zisk je vždy investován do provozu a zařízení KaM.

Nabídka gastronomických služeb pod menzou TUL je široká. V akademickém roce 2009/10 se v menzách TUL vydalo celkem více než 330 tisíc jídel.

V letošním akdemickém roce chce vedení KaM zavést prodej zachlazených jednoporcových jídel pro studenty a zaměstnance TUL ve výdejně Harcov. Pokud se prodej osvědčí, postupně rozšíří prodej i na ostatní výdejny.

VIII. Dětská univerzita

Dlouhodobý program určený pro žáky prvního a druhého stupně základních škol, který zahajuje Technická univerzita v Liberci v letošním akademickém roce pod hlavičkou projektu „STARTTECH – Začni s technikou“. Nabídne studijní obory robotika, elektronika a mechatronika.

Zájem je velký. Přihlásilo se 70 dětí. „Imatrikulace“ se uskuteční v sobotu 16. října v budově „M“ v Harcově. Rektor TUL Zdeněk Kůs předá dětským studentům indexy.

Liberec 5. října 2010

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

5. října 2010