Dětská univerzita na TUL

LIBEREC 10. září 2010 – Technická univerzita zahajuje v letošním akademickém roce pod hlavičkou projektu „STARTTECH – Začni s technikou“ dlouhodobý program „DĚTSKÁ UNIVERZITA“, určený pro žáky základních a studenty středních škol. První přichází na řadu obory robotika, elektronika a mechatronika, koncipované především pro žáky prvního a druhého stupně základních škol.

Cíle:

 • nabídnout dětem a mládeži atraktivní dlouhodobé využití volného času formou netradičního studia vybraných oborů, které jsou na Technické univerzitě v Liberci pěstovány, samozřejmě patřičně upravených věku účastníků,
 • seznámit je s principy vysokoškolského studia – účastníci proto postupně absolvují všechny důležité momenty, stejně jako každý vysokoškolák,
 • vzbudit u dětí zájem o studium technických oborů.

Charakteristika projektu: Program „Dětská univerzita“ je zaměřen na využití volného času dětí formou hry na vysokoškolské studium. Bude mít proto téměř všechny jeho náležitosti včetně přijímacího řízení, zápisu, imatrikulace, výuky rozdělené na zimní a letní semestr, kreditů (5 kreditů za hodinu, tj. 180 kreditů za rok), přednášek, praktických cvičení, samostudia a samostatné práce i slavnostní zakončení promocí. Podmínkou absolutoria bude získání stanoveného počtu kreditů a úspěšná obhajoba závěrečné práce, kterou budou obhajovat před odbornou komisí.

Výuku zajistí odborníci z TUL a SPŠSE, i externisté spolupracující s univerzitou, k dispozici budou laboratoře, učební pomůcky – stavebnice, měřicí přístroje, mikroskopy….atd.

Přijímací řízení: se koná v sobotu 18. září 2010 v budově „E“ Technické univerzity v Liberci, Studentská 4, 3. Patro, posluchárna E9, od 10 hodin. Nejde o zkoušku znalostí. Rodiče i děti zde získají podrobnější informace o studijních oborech a průběhu studia. Součástí bude i pohovor se zájemci o tom, co je zajímá a co by chtěli dělat.

Slavnostní imatrikulace: slavnostní přijetí ke studiu, předání indexů, zúčastní se vedení univerzity, datum 16.10.2010.

Informace o vyhlášených oborech

Studijní obor Robotika a mechatronika

 • studenti získají praktické i teoretické znalosti z elektrotechniky, mikroelektroniky a strojírenství,
 • předpokládá se aktivní zapojení, samostatné řešení zadávaných úkolů  a samostudium vybraných problémů,  
 • určeno pro žáky a žákyně z 2. stupně ZŠ (nutné elementární znalosti matematiky a fyziky, fyzické dispozice), manuálně zručné, se základní orientací v elektrotechnice a strojírenství,
 • přijímací řízení sobota 18. 9.,
 • zahájení studia ve 2. týdnu měsíce října 2010, konec v červnu 2011,
 • výuka jednou za 14 dní ve středu 15–18 h nebo jednou měsíčně v sobotu 9–16 h s přestávkou na oběd.   

Studijní obor Základy robotiky a elektrotechniky

 • především zábavná, prakticky zaměřená náplň,  
 • určeno pro žáky a žákyně 1. stupně, případně i 2. stupně bez předchozích zkušeností z oboru,
 • přijímací řízení sobota 18. 9.,
 • zahájení studia nejpozději ve 2. týdnu měsíce října 2010, konec v červnu 2011,
 • výuka jednou týdně ve středu 15–16:30 h.

Studium je pro děti zdarma včetně studijních materiálů, pomůcek a případně občerstvení.

Projekt Starttech – Začni s technikou

je součástí celoevropské snahy vzbudit u dětí a mládeže zájem o techniku, studium technicky zaměřených oborů a v budoucnu o vědeckou práci. Liberecká univerzita jej realizuje od srpna loňského roku s podporou více než 11 milionů korun z operačního programu Evropské unie Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnerem univerzity je Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci. V rámci projektu doposud proběhlo na 50 akcí, kterých se zúčastnilo téměř 1000 dětí.

Citace:Zájem je veliký, většina akcí je beznadějně obsazena prakticky vzápětí po vyhlášení. Týká se to zejména akcí s tématem robotiky či chemie, ale i elektroniky nebo překvapivě strojírenství. Velký ohlas měly akce v době jarních prázdnin, kdy jsme pod souhrnným názvem „PřiTUL se!“ nabídli dětem možnost strávit pod dohledem zkušených pedagogů vždy několik hodin v univerzitních laboratořích. Úspěch měl i seriál „Víkendy s technikou“, plně obsazena byla také „Letní univerzita“, kdy během letních prázdnin děti trávily vždy jeden den v týdnu na odborných pracovištích univerzity, říká vedoucí projektu Miloš Hernych.

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí TUL
mobil: 602770114

9. října 2010