Výzkumné centrum „Pokročilé sanační technologie a procesy“, výzkum, křest knihy

Řešitelé projektu výzkumné centrum „Pokročilé sanační technologie a procesy“ (ARTEC) prezentují výsledky svého výzkumu v oblasti nanočástic a nanovláken. Realizace projektu byla zahájena v roce 2005 v rámci Programu výzkumných center Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Letos bude projekt ukončen.

1. Představení projektu

Původně pětiletý projekt. Poskytovatel dotace – MŠMT – prodloužil smlouvu o dva roky.Technická univerzita v Liberci jako příjemce získala na sedmiletý projekt podporu ve výši zhruba 224 milionů korun v programu „Výzkumná centra 1M“ Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. K tomu muselo centrum ARTEC zajistit více než 27 milionů korun z prodeje výsledků své vědeckovýzkumné práce. Do projektu se zapojilo více než 100vědeckých pracovníků ze šesti institucí.

2. Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování pracoviště zaměřeného na studium přírodních procesů a výzkum inženýrských systémů pro komplexní ovlivnění životního prostředí působením průmyslové činnosti.

3. Náplň projektu

Výzkumné centrum ARTEC se zabývá:

  • výzkumem a vývojem pokročilých sanační technologií založených především na aplikaci nanotechnologií v oblasti životního prostředí (použití nanoželeza a nano-bio-technologií pro čištění kontaminovaných podzemních vod a odpadních vod z průmyslu). Výsledky této aktivity shrnuje kniha „Chemicky podporované in situ sanační technologie“.
  • výzkumem a vývojem filtračních materiálů na bázi nanovlákenných struktur pro čištění spalin a průmyslových plynů. Cílem je vyvinout účinné filtry na spaliny) včetně dioxinů) na bázi oxidů titanu a wolframu.
  • výzkumem migračních procesů v souvislosti s hodnocením bezpečnosti ukládání radioaktivního odpadu (publikace „Modelování transportních procesů v horninovém prostředí“. Kniha je výsledkem desetiletého výzkumu v oblasti transportních procesů v krystalických horninách.)

4. Křest knihy

Prorektorka TUL Jana Drašarová a děkan FM TUL Václav Kopecký pokřtí publikaci „Chemicky podporované in situ sanační technologie“. Kniha vznikla jako výsledek dlouhodobého studia procesů probíhajících při působení chemických látek na kontaminanty v podzemních vodách a v horninovém prostředí. V knize je věnována největší pozornost in situ redukci za pomoci nanočástic na bázi elementárního železa.

5. Perspektiva výzkumu

Výzkumné centrum ARTEC v letošním roce končí svou činnost. Aktivity v něm řešené však ukončeny nebudou, ale budou řešeny v rámci nově zahájených projektů z programů TIP MPO či ALFA TAČR. Tyto projekty jsou založeny na spolupráci TUL s průmyslovými podniky k řešení konkrétních úkolů. Příkladem může být využití nanočástic a biologických metod pro čištění vod od šestimocného chrómu; kombinace nanočástic a elektrického pole či filtrační materiály pro čištění vzdušnin.

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí TUL
mobil: 602 770 114

7. dubna 2011