Fakulta textilní TUL

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci (FT TUL) v loňském roce oslavila 50. výročí své existence. Po fakultě strojní je druhou nejstarší fakultou liberecké univerzity. Byla založena roku 1960 jako součást tehdejší Vysoké školy strojní. Od roku 1960 ji absolvovalo 2347 bakalářů a 7585 inženýrů.

I. Historie

Textilní problematika se na akademické půdě objevuje již 110 let. Ve druhé polovině 19. století potřeboval rychle se rozvíjející průmysl, včetně průmyslu textilního, vzdělané špičkové odborníky. V roce 1899 byla založena „technika“ v Brně a o dva roky později tam byly poprvé vypsány přednášky o textilních vláknech a technologiích. Přednášel Bohumil Vlček, později profesor „Stolice textilní a papírenské (a také rektor této vysoké školy). Když byla v roce 1950 brněnská technika nahrazena Vojenskou technickou akademií, přešel veskrze civilní textilní obor nejprve do Prahy na ČVUT a po dvou letech definitivně zakotvil na vysoké škole v Liberci. Nejprve byl studován na strojní fakultě, ale v roce 1960 byla založena samostatná textilní fakulta nynější Technické Univerzity v Liberci. Struktura nabízených oborů vycházela z potřeb tehdejšího textilního průmyslu a byla zaměřena především na klasické technologie z oblasti předední, tkaní a pletení. Kromě denního studia, které tehdy každoročně ukončovalo kolem 200 studentů bylo v roce 1976 otevřeno dálkové studium textilní fakulty v Popradu. Postupem času se dálkové studium přesunulo do Žiliny a do Košic a nakonec bylo otevřeno v roce 1983 pouze v Ústí nad Orlicí.

II. Zájem o studium

Zájem o studium je trvalý. V roce 2010/2011 studovalo 1523 studentů z toho bylo v červnu promováno 263 absolventů (157 bakalářů a 106 inženýrů). Ke studiu do prvních ročníků se přihlásilo pro rok 2011/2012 přijato 1074 (do bakalářských studijních programů 714, do studijních navazujících programů 327, do doktorských studijních programů 33) uchazečů. Největší zájem je tradičně o obory spojené s managamentem, marketingem a s designem (Studijní programy v oborech Textilní a oděvní návrhářství, Textilní marketing, Management jakosti a Produktový management).

III. Charakteristika Fakulty textilní

Fakulta textilní TUL byla ve své historii a je i v současné době jedinou vysokou školou, která vychovávala a vychovává odborníky v oblasti textilního a materiálové inženýrství. Fakulta textilní je nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku vnímána jako jedno ze světových špičkových akademických a výzkumných pracovišť. Dlouhodobá spolupráce na bázi výměny informací z oblasti vědy a výzkumu, společného řešení grantů a projektů aplikovaného výzkumu, mobility studentů a pedagogických pracovníků existuje téměř se všemi textilně orientovanými univerzitními a vědecko-výzkumnými pracovišti v Evropě, Asii, Africe i Americe.

IV. Struktura fakulty

Fakulta textilní TUL je složena ze sedmi kateder, jimiž jsou:

 • Katedra textilních technologií
 • Katedra netkaných textilií
 • Katedra oděvnictví
 • Katedra textilních materiálů
 • Katedra designu
 • Katedra textilní chemie
 • Katedra hodnocení textilií

V. Restrukturalice fakulty

V posledních letech probíhá restrukturalizace Fakulty textilní TUL. Fakulta se zaměřuje na technické interdisciplinární obory orientované na nové materiály a inovativní výrobní technologie. Do studijních plánů jsou zařazovány nové předměty a studenti tak mají přístup k nejnovějším poznatkům z oblasti vědy a výzkumu z inženýrské oblasti klasických technologií, pokročilých inovací v textilu, z oblasti kompozitních materiálů, nano-technologií, tkáňového inženýrství, stochastického modelování a kontroly kvality. Nová koncepce výuky formou projektů umožňuje absolventům lepší uplatnění na trhu práce i v oborech souvisejících s využitím textilních struktur pro netextilní aplikace.

V. Nabídka studia

Fakulta textilní TUL zajišťuje výuku a akademický výzkum, respektive vývoj, v souladu s požadavky moderního textilního průmyslu. Vychovává odborníky pro perspektivní textilní obory. Rozšiřuje nabídku o nové specializace, ve kterých se uplatňují progresivní technologie, zejména v oblasti technických a inteligentních textilií. Sem lze zařadit například medicínské textilie, textilie pro automobilový a letecký průmysl, pro stavitelství a zemědělství, textilie pro vojenské a speciální aplikace, inteligentní „smart“ textilie apod. Kromě čistě technických oborů nabízí fakulta speciální bakalářské obory jako je oděvnictví a marketing. Studium textilního návrhářství je zaměřeno na tvůrčí činnost spojenou s vyhledáváním netradičních způsobů výtvarného zpracování materiálů.

Fakulta textilní TUL má zavedeno strukturované studium rozdělené na tříleté bakalářské a dvouleté magisterské. Nejvyšší formou studia pro přípravu tvůrčích a vědeckých pracovníků je doktorský studijní program. Všechny obory jsou akreditovány pro prezenční i kombinovanou formu studia. Jsou též akreditovány v anglickém jazyce, což umožňuje výměnu studentů se zahraničními univerzitami a to nejen z Evropy. Všechny navazující magisterské a bakalářské studijní programy fakulty jsou plně akreditovány mezinárodním Textilním Institutem v Manchesteru. Fakulta obdržela akreditaci FEANI, takže mohou absolventi magisterského studila po získání průmyslové praxe požádat o titul EURING.

Akreditovaný tříletý bakalářský studijní program:

Textil

Studijní obory: Textilní a oděvní návrhářství, Textilní marketing, Technologie a řízení oděvní výroby, Chemická technologie textilní, Mechanická textilní technologie, Netkané textilie, Textilní materiály a technologie

Akreditované dvouleté navazující magisterské studijní programy:

Textilní inženýrství

Studijní obory: Textilní a oděvní technologie, Textilní materiálové inženýrství.

Průmyslový management

Studijní obory: Management jakosti, Produktový management.

Akreditovaný doktorský studijní program:

Textilní inženýrství

Studijní obory: Textilní technika a materiálové inženýrství.

VI. Věda a výzkum

FT si udržela jedno z předních postavení mezi obdobnými pracovišti v EU i ve světě. Ve výzkumu a inovacích v oblasti netkaných textilií, nanotextilií a nanovláken patří FT mezi špičková světová pracoviště, o čemž svědčí i řada patentů a užitných vzorů přiznaných v celé řadě zemí včetně USA. Prof. Jirsák v období let 2006-2010 za své výsledky v oblasti průmyslové výroby nanovláken získal řadu ocení včetně stání ceny.

V současné době jsou podporovány výzkumné aktivity, které jsou v souladu s rychle se vyvíjejícími trendy výzkumu. Vědecká a výzkumná práce navazuje na ty směry, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň a kvalitní personální zázemí. Rozvoj FT v oblasti vědy výzkumu je konkrétně orientován především do těchto oblastí:

 1. Nové materiály.
  Výzkum, vývoj aplikace nových materiálů v oblasti oděvních a technických textilií, vývoj kompozitních struktur s obsahem anorganických vláken, nano-částic a textilních výztuží, konstrukce a hodnocení inteligentních textilií.
 1. Metrologie a nové metody hodnocení jakosti.
  Modelování vlastností vlákenných a textilních útvarů s využitím počítačově podporovaného projektování, rozvoj metod pro hodnocení komfortu textilií, hodnocení jakostních parametrů, komfortu textilií a vad na textiliích.
 1. Pokročilé textilní technologie.
  Modifikace a rozvoj technologií pro zpracování nových materiálů, nové zdroje energie a nová transportní media v textilu, interdisciplinární použití textilií, použití optických vláken a materiálů s tvarovou pamětí pro technické výrobky, vývoj v oblasti textilních čidel a čidel vhodných pro použití v textiliích. Ekologické aspekty nových technologií.
 1. Použití nano-technologií.
  Výzkum, vývoj a použití nano-technologií v textilu, výroba a použití nano-vláken a nano-vlákenných struktur, aplikace nanočástic pro speciální efekty.

VII. Spolupráce s praxí

Probíhá spolupráce s dalšími výzkumnými pracovišti i výrobními podniky v textilních a příbuzných oborech z celé České republiky. Fakulta textilní úzce spolupracuje s konkrétními průmyslovými podniky a mimo jiné je členem asociace ATOK (Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu), klastru Clutex – Klastr technických textilií a platformy ČTPT (Česká technologická platforma pro textil).

Fakulta úzce spolupracuje s celou řadou průmyslových partnerů, což výrazně zvyšuje možnost uplatnění jejích absolventů. Spolupráce probíhá především na bázi řešení vědeckovýzkumných projektů a projektů aplikovaného výzkumu.

Dlouhodobá spolupráce s firmami VÚB a.s., Spolsin spol s r.o. a Inotex spol s r.o. a VÚTS a.s. vychází z řešení Výzkumného centra Textil (započato v roce 2000), klastru Technických textilií Clutex (započato v roce 2006) a České technologické platformy pro textil (započato v roce 2008). Dále je možné zmínit spolupráci s firmou Elmarco s.r.o. při vývoji aplikací nanovláken, s firmou Mebrane a.s. při vývoji a testování inovovaných membrán, s firmou Stap a.s. na přípravě textilií se zabudovanými optickými vlákny, s firmou Sintex a.s. na přípravě speciálních textilií s využitím materiálů s tvarovou pamětí, s firmou Fezko Thierry na řešení konstrukce textilií určených pro automobilový průmysl, s firmou Saint Gobain Vertex na inovacích technických textilií a firmou Grund na inovaci koupelnových setů.

Prestiž a postavení fakulty v mezinárodním kontextu je posílena spoluprácí se zahraničními univerzitami a aktivním členstvím v nadnárodních svazcích. Fakulta je členem a dlouhodobě se aktivně podílí na činnosti Asociace textilních univerzit AUTEX, „European Technology Platform for Textiles & Clothing“ v pěti skupinách (TEG2 Functionalization of textile materials & related processes, TEG5 New textile products for technical applications, TEG6 Smart textiles & garments, TEG8 New product design concepts & technologies, TEG9 Full life cycle & total quality management concepts, HTG Industry Survey on Innovation and Standards)., sdružení Textile Academia, spolupracuje a účastní se aktivit Evropského monitorovacího výboru FEANI.

VII. Další aktivity

Fakulta v rámci internacionalizace s cílem předávat aktuální informace o výsledcích svých činností a podporovat spolupráci s praxí a dalšími vědeckými a vzdělávacími institucemi organizuje pravidelně každé 2 roky mezinárodní konferenci International conference Textile Science TEXSCI, každoročně pořádá mezinárodní konferenci International conference of structue and structural mechanics of textiles STRUTEX a národní seminář Textilie v novém tisíciletí. Zveřejňovány jsou novinky z oboru a výsledky vyplývající z řešení projektů, grantů a mezinárodních spoluprací.

Kromě těchto již pravidelných akcí jsou pořádány další odborné konference jako např. konference „REQUEST’09“ a odborné vzdělávací semináře. Již třetím rokem probíhají specializované odborné měsíční kurzy v angličtině pro koncern Frame Textile Group Durban v Liberci a pro vybrané textilní podniky přímo v Jižní Africe (Pretorie, Johannesburg, Ladysmith, Durban a Cape Town). Uznávané vědecké kapacity předávají své znalosti v rámci doktorských seminářů, které jsou realizovány v průběhu akademického roku.

Odborníci fakulty jsou členy a pracují v organizačních skupinách celé řady významných mezinárodních konferencí a kromě těchto setkání jsou pořádány také různé typy seminářů a workshopů, které mají umožnit bližší diskuzi se zástupci průmyslové praxe při hledání témat vzájemné spolupráce a její konkretizace.

Kromě odborných akcí fakulta organizuje výstavy v Univerzitní galerii G, zaštiťuje kolektivní a autorské výstavy pedagogů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Účastní se významných tuzemských i zahraničních výstav a veletrhů a to nejen v rámci přípravy expozic, ale i zajištění odborného programu a prezentací prací studentů zaměřených na design.

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí TUL
Mobil 602 770 114

23. srpna 2011