Zahájení  akademického roku 2012/2013

I. Zahájení nového akademického roku

Technická univerzita v Liberci zahajuje svůj jubilejní 60. akademický rok. V současné době má šest fakult a dva vysokoškolské ústavy.

Nabízí více než 80 studijních programů a více než 200 studijních oborů. Nabídka programů a oborů se každoročně rozšiřuje.

V souladu s pokyny MŠMT a v souvislosti s přechodem na strukturované studium se pouze ruší pětileté magisterské programy. Tyto programy zůstávají na univerzitě většinou jen na dostudování současných studentů. Na FP TUL zůstane i v budoucnu dlouhý magisterský program učitelství pro první stupeň ZŠ.

II. Počty studentů na TUL

PRVNÍ ROČNÍKY: Letos se ke studiu na TUL přihlásili 8 532 uchazeči. Z toho 632 ve druhém kole, které každoročně vypisují technicky zaměřené fakulty. Přijato bylo 5 034 uchazečů, tj. 4 402 osoby. Loni se ke studiu přihlásili 8 833 uchazeči. (Přijatý byl 4 771 uchazeč a do prvního ročníku se do všech programů a oborů zapsali celkem 3 124 uchazeči). V akademickém roce 2010/2011 se na TUL v prvním a druhém kole hlásilo celkem 7 965 uchazečů. I přes nepříznivou demografickou křivku je tedy zájem o studium na liberecké univerzitě stabilní.

ZÁPISY: Zápisy dosud probíhají, naplní se kvóty studentů dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: to je 2 356 studentů bakalářských studijních programů a 719 studentů navazujících magisterských studijních programů (loni to bylo 2 608 studentů bakalářských studijních programů a 818 studentů navazujících magisterských studijních programů).

CELKOVÝ POČET STUDENTŮ:
Celkem bude letos na TUL studovat více než 10 tisíc posluchačů ve všech ročnících.

Počty zahraničních studentů: Prozatím je na TUL 439 zahraničních studentů. Loni to bylo celkem 484 zahraničních studentů. Letošní počty se budou měnit. Například dne 13. září proběhlo přijímací řízení zahraničních zájemců o doktorská studia na FT a nyní se úspěšní uchazeči budou zapisovat.

III. Přijímací řízení

Standardní průběh na všech fakultách a Ústavu zdravotnických studií TUL. Fakulta strojní přijímá bez přijímacích zkoušek maturanty, kteří mají na střední škole studijní průměr do 3,00 včetně. Na fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií jsou do bakalářských studijních programů přijímáni uchazeči bez přijímacích zkoušek, pokud měli na střední škole v průběhu celého studia z matematiky a informatiky studijní průměr do 2,00 včetně. Na fakultě textilní jsou studenti přijímáni s ohledem na výsledky dosavadního studia, kdy je mimo jiné zohledněn typ a zaměření předchozího studia. Ve studijním oboru Oděvní návrhářství je součástí přijímacího řízení talentová zkouška. Ekonomická fakulta bez přijímacích zkoušek přijímá uchazeče se studijním průměrem na střední škole do 1,50, ostatní uchazeči musí uspět v písemném testu. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická odpouští přijímací zkoušky studentům s průměrným prospěchem na střední škole do 1,50. U učitelských oborů pro 1. stupeň ZŠ a u oboru Tělesná výchova pro vzdělávání jsou součástí přijímacího řízení talentové zkoušky. Dvou- až tříkolové přijímací zkoušky jsou na fakultě umění a architektury. Podle studijních oborů jsou součástí přijímacích řízení i testy ze všeobecných znalostí, někde i z matematiky. Ke studiu na Ústavu zdravotnických studií TUL jsou bez zkoušek přijímáni uchazeči se studijním průměrem na střední škole do 1,90.

IV. Nové studijní programy a jiné novinky:

Fakulta strojní

Získala akreditaci dvouletého navazujícího magisterského studia v oborech Strojírenská technologie a materiály, Konstrukce strojů a zařízení, Výrobní systémy a procesy. Studenti se do těchto oborů budou moci hlásit od února 2013.

Fakulta textilní

Fakulta získala akreditaci ve všech dosud uskutečňovaných studijních programech. Kromě ucelené nabídky oborů v bakalářském studijním programu Textil mohou studenti navazujícího magisterského studia volit mezi studijním programem Textilní inženýrství a nově také studijním programem Průmyslové inženýrství. V doktorském studiu je možno studovat ve studijním programu Textilní a materiálové inženýrství.

Akademický senát Fakulty textilní TUL připravuje volbu kandidátů na funkci děkana Fakulty textilní TUL.

Fakulta ekonomická

Nově otevírá celoživotní vzdělávání pro obor Podniková ekonomika. Vzdělávání je v kombinované formě, je určeno hlavně pro studenty, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati z kapacitních důvodů. Je zpoplatněno. Přihlášky ke studiu lze podat do 20.9. 2012 Výhodou je možnost uznání až 60% kreditů.

V listopadu se ujme vedení fakulty nový děkan docent Miroslav Žižka, který vystřídá ve funkci docentku Olgu Hasprovou.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Otevírá navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika

Otevírá bakalářské programy v kombinované formě studia: Matematika, Fyzika, Chemie, Tělesná výchova a sport, Informatika. Obory Matematika, resp. Fyzika, resp. Chemie, resp. Tělesná výchova a sport, resp. Informatika, vždy se zaměřením na vzdělávání. Akreditace těchto programů podpořena projektem ESF.

Fakulta umění a architektury

Vstupuje do nového akademického roku s novým děkanem. Je jím architekt Zdeněk Fránek. Funkci děkana mu po dvou volebních obdobích uvolnil designer Bořek Šípek.

V. Centrum dalšího vzdělávání

Provozuje Univerzitu třetího věku (U3V), celkem ji už absolvovaly více než čtyři stovky absolventů. Letos se přihlásili 344 posluchači.

CDV TUL získalo k 1.8. 2011 v programu Grundtvig – Projekty partnerství podporu 13 200 EUR na projekt s názvem „More than Neighbours!“, na kterém se podílejí senioři studující na U3V TUL se seniory z dalších pěti zemí (Španělsko, Belgie, Itálie, Polsko, Německo). V rámci tohoto projektu se zabývají industriálními stavbami a jejich druhotným využitím.

VI. Univerzita Nisa

Univerzita Nisa (Neisse University) je mezinárodní univerzitní síť tvořená třemi spolupracujícími univerzitami: Technickou univerzitou v Liberci, Politechnikou Wrocław a Hochschule Zittau/Görlitz.

Zahajuje 12. akademický rok. Studují zde studenti z Česka, Polska a Německa.

Do prvního ročníku Univerzity Nisa letos nastoupí 9 studentů. Celkem je cca 30 aktivních studentů. Univerzitu Nisa ukončilo zhruba celkem 170 absolventů. Během studia absolvovali praxi v 17 zemích všech kontinentů.

VII. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Slavnostní otevření budovy Centra se uskuteční ve středu 10.10. v 10 hodin a 10 minut.

Čtyřletý projekt je největší investicí v historii TUL. Název projektu: Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Výše dotace na celý projekt ke dni rozhodnutí: 800 009 500 korun. Poskytovatel dotace: MŠMT ze zdrojů ERDF – operační program VaVpI a z 15 procent státní rozpočet ČR. Projekt je realizován na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI).

V CxI pracuje celkem na projektech cca CxI 170 osob.

Výzkumná činnost – CxI realizuje 45 vlastních projektů a je spoluřešitelem dalších 12 projektů. Tři projekty jsou mezinárodní. Typy projektů: VaVpI , TA ČR, GA ČR, MPO, Rámec OPVK, EUREKA, Centra kompetence.

CxI realizuje desítky zakázek (smluvního výzkumu) – s firmami po celé České republice (Aquatest, ŠkodaAuto a.s., Magna, Preciosa, Elmarco s.r.o. Sklopan Liberec a.s., klastr Nanoprogres).

Pracoviště CxI bylo vytvořeno na základě směrů výzkumu, jejichž společným jmenovatelem je konkurenceschopné strojírenství a výzkum materiálů, především nanomateriálů. Těmto dvěma výzkumným programům odpovídá i struktura Centra. Jsou to směry, ve kterých univerzita dlouhodobě působí, získala v nich výrazné renomé a má šanci udržet se na špičce. Například to je výzkum a využití nanovláken a jejich dalších aplikací v medicíně, textilním průmyslu i ochraně životního prostředí. Pozornost libereckých vědců je zaměřena také na využití nanočástic železa a jiných kovů v sanačních technologiích a hledají také nové aplikace těchto materiálů.

VIII. Další investice

Byla zahájena stavba „Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie“, budovy „G“. Jedná se o druhou největší investici v historii univerzity cca za 420 milionů korun. Cena samotné stavby, která vzešla z výběrového řízení, činí necelých 250 milionů korun bez DPH.

Autorem řešení budovy je Architektonická kancelář Technické univerzity v Liberci, konkrétně Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Dodavatel stavby, firma Gemo Olomouc, která zvítězila ve výběrovém řízení, zahájila práce začátkem září.

Částečně se do budovy „G“ přestěhují fakulta strojní a fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

Byla dokončena komplexní rekonstrukce budov „B“ a „D“, v nichž sídlí z velké části fakulta textilní. Dodavatel stavby, firma Rekomont Praha, a.s., provedla opravu fasády, revitalizaci krovů a střechy, dispoziční změny, výměnu oken, opravy všech rozvodů a sítí. Vysoutěžená cena stavby je 38,76 milionů korun bez DPH. Investici hradí TUL z vlastních zdrojů.

Probíhá rekonstrukce tepelného zdroje areálu Husova – náklady ve výši cca 18 milionů korun. TUL hradí z vlastních zdrojů.

Probíhá zateplení budov E1, F1, F3 a J. TUL hradí z dotace MŽP a částečně z vlastních zdrojů.

IX. Rozpočet univerzity

Celkem hospodaří TUL s více než jednou miliardou korun z toho:

PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Příspěvek na vzdělávací činnost činí pro TUL v roce 2012 ve dvou ukazatelích cca 299,1 milionu korun a cca 64,2 milionu korun.

Dalším příjmem TUL je státní dotace na specifický výzkum ve výši cca 16,2 milionu korun a institucionální podpora ve výši cca 59,8 milionu korun.

Z univerzity je ročně podávána řada projektů GA ČR, TA ČR, MPO, MDS, MŽP a projekty v rámci programů Evropské vědecké nadace – European Science Foundation a dalších zahraničních programů.

X. Koleje

KAPACITA: Koleje Harcov: 3 084 lůžek a vysouvacích lůžek, kolej Vesec: 380 lůžek a Unihotel: 87 lůžek. Všechny žádosti studentů jsou vyřizovány kladně. Nutnou podmínkou pro kladné vyřízení žádostí je vyrovnání závazků vůči TUL, vyplývajících z povinnosti plátce poplatků za studium.

CENA: Cena lůžka je 82 Kč až 89 Kč na kolejích v Harcově na den.

VYUŽITÍ KOLEJÍ O PRÁZDNINÁCH: Ubytovací služby. Tržby za ubytování hostů v letním období červenec a srpen 2012 činí cca 1 150 000 Kč. Zisk z tržeb je vždy investován do provozu a zařízení kolejí a menz.

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY: V akademickém roce 2011/12 se v menzách TUL vydalo celkem 322 163 teplých jídel a 57 248 teplých jídel v provozu Monroe Czechia s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou.

INVESTICE: Byly vybudovány 4 bezbariérové pokoje včetně sociálního zařízení na koleji Vesec pro imobilní studenty.

XI. Otevřená univerzita – práce pro mládež

Dvouletý projekt obsahově navazuje na ukončený projekt STARTTECH-ZAČNI S TECHNIKOU! Dotace EU ve výši 36,5 milionu korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost umožní mimo jiné otevřít třetí ročník oblíbené Dětské univerzity. Přijímací zkoušky se konaly v sobotu 15. září.

V rámci projektu pořádala univerzita v srpnu čtrnáctidenní kurz letní Dětská univerzita. Další aktivity v rámci projektu – viz příloha tiskové zprávy.

XII. Pozvánka na akce

Středa 10. 10. v 10 hodin a 10 minut. Slavnostní otevření CxI. Před tím tisková konference.

Neděle 30. 9. od 10.00 hodin – „UNIVERZITA DOKOŘÁN“.

Studenti si na úvod akademického roku připravili hudební program a zábavné atrakce – pro nově nastupující studenty, studující, absolventy, ale i pro širokou veřejnost. Zábavné odpoledne v hlavním areálu školy je určeno široké veřejnosti. Nabízíme prohlídku laboratoří, kde představíme výzkumné a výukové aktivity TUL. K hlavním atrakcím bude patřit jízda na Segway nebo v elektromobilu, exhibice RC modelů vrtulníků atd. Připraveny budou zábavné soutěže a kvízy, vystoupí i univerzitní divadelní spolek ÚNOS.

Neděle 30. 9. od 16.00 hodin promoce Dětské univerzity, posluchárna E9, Studentské náměstí.

Pátek 21. 9. od 10.00 hodin – Promoce ústavu zdravotnických studií v posluchárně E9 v areálu TUL, Studentské náměstí.

Středa 19. 9. od 9.00 hodin – Mezinárodní konferenci „Sklářské stroje“ uspořádají letos již potřinácté Česká sklářská společnost a katedra sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní TUL v kongresovém sále budovy M v Harcově.

Liberec, 17. září 2012

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

17. září 2012