Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – slavnostní otevření budovy „L“

Liberec, 10. 10. 2012 10.00 hodin, 10 minut

Technická univerzita v Liberci získala v roce 2009 dotaci na řešení projektu “Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“. Projekt patří do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) s 15% účastí Státního rozpočtu ČR. Poskytovatelem dotace – MŠMT byla projektu přidělena dotace ve výši 800 milionů korun, která byla z důvodu úspory nákladů na výstavbu budovy „L“ dosažené při soutěži o realizátora stavby snížena na necelých 655 milionů korun.

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudovat infrastrukturu vysokoškolského ústavu TUL s názvem „Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI)“, který bude zejména nabízet a poskytovat výzkumné a vývojové činnosti pro inovační aktivity hospodářské praxe s cílem zvýšit její konkurenceschopnost. (Vysokoškolský ústav s názvem „Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ zřídila Technická univerzita v Liberci v rámci příprav na projekt již 10. února 2009)

Charakteristika projektu

Doba trvání projektu jsou 4 roky. Za prostředky projektu byla postavena nová budova odborných pracovišť a laboratoří – budova „L“. Z prostředků projektu je rovněž pořizována unikátní přístrojová technika, vznikají a rozvíjejí se výzkumné týmy.

Stavba

  • veřejná soutěž na dodavatele stavby vyhlášena 30. IV. 2010
  • nabídky byly podávány do 22. VI. 2010
  • ve výběrovém řízení zvítězila firma Metrostav a.s.
  • staveniště bylo předáno dne 9. VIII. 2010
  • TUL budovu převzala dne 3. V. 2012
  • Slavnostní otevření 10. X. 2012

Přístroje

V rámci projektu pořídí univerzita cca sedmdesát přístrojů v celkovém finančním objemu 200 milionů korun.

První dvě kupní smlouvy na dodávku přístrojů podepsala TUL 21. května 2010. Jednalo se o Vstřikovací stroj Allroudner 270 S 400-100 pro Výzkumné oddělení průmyslových technologií a o Mikrotvrdoměr s modulem nanotvrdoměru, který patří do Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur.

Největší přístrojovou investicí je rastrovací elektronický mikroskop s ultravysokým rozlišením za více než 17 milionů korun.

Mezi další unikátní zařízení, o které mají průmysloví partneři zájem, patří mikroskop AFM, schopný „ohmatat“ a trojrozměrně zobrazit strukturu povrchu na úrovni atomů, nebo 3D tiskárna, která během chvilky vyrobí prototyp složité součástky z elektronických dat z programu CAD.

Výzkumní pracovníci

K 1. říjnu pracuje v prostorách Ústavu pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace celkem 176 osob. Odborní pracovníci jsou rozčleněni do 10 výzkumných oddělení ve struktuře: starší vědecký pracovník, senior researcher (50 zaměstnanců); mladší vědecký pracovník, junior researcher (61 zaměstnanců) a technik/laborant (34 zaměstnanců). Podporu při podávání a administraci výzkumných národních a mezinárodních projektů zajišťují pracovníci Oddělení grantové podpory.

Do organizační struktury CxI je rovněž začleněn Referát pro výzkum, Referát pro propagaci a vztahy s průmyslem a Referát pro rozvoj lidských zdrojů.

Personálnímu zajištění Ústavu výrazně přispívá projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na TUL“, jehož cílem je zapojení mladých vědců, postdoktorandů, z České republiky i zahraničí do vědecko-výzkumných úkolů pracovišť CxI.

Činnosti

Pracoviště CxI bylo vytvořeno s cílem rozvíjet dva výzkumné programy:

  • konkurenceschopné strojírenství a
  • materiálový výzkum.

Těmto dvěma výzkumným programům odpovídá i organizační struktura Ústavu. Jsou to odbornosti, ve kterých univerzita dlouhodobě působí, získala v nich výrazné renomé a dlouhodobě si v nich udržuje vysokou úroveň.

Výzkumné týmy CxI se aktuálně podílí na řešení 42 českých projektů VaV (MPO TIP, TAČR ALFA, GAČR) a dalších 7 projektů v rámci programu OPVK.

CxI je zapojen do 3 mezinárodních projektů v rámci programů 7.Rámcového programu EU či EUREKA.

CxI se účastní dvou Center kompetence TAČR, konkrétně: Centrum automobilového průmyslu Josefa Božka a Centrum Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd.

Celkový objem všech projektů, na kterých CxI pracuje jako řešitel nebo se podílí jako spoluřešitel, činí 2,5 miliardy korun. Z toho CxI disponuje částkou cca 452 milionů korun a jen v roce 2012 překročí objem těchto projektů částku 80 mil Kč.

CxI realizuje desítky zakázek smluvního výzkumu s firmami po celé České republice (např. ŠkodaAuto a.s., Magna Exteriors&Interiors (Bohemia) s.r.o., Preciosa a.s., Elmarco s.r.o., Nanoproges, Sklopan Liberec a.s., Aquatest). V roce 2011 byl objem tržeb smluvního výzkumu přes 16 mil. Kč.

Partneři

Ústav pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace nevznikl na „zelené louce“. Rozhodující kvalifikaci sestavit a podat projektovou žádost daly Technické univerzitě v Liberci její technické fakulty: fakulta strojní, fakulta textilní a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Z těchto fakult pocházejí výzkumná témata, na která CxI navazuje, také personální zajištění CxI má základ v pracovnících zmíněných fakult. Vzniklý ústav spolupracuje s těmito fakultami v oblasti VaV i ve vzdělávání studentů magisterských a doktorských studií.

Pro CxI jsou významná partnerství se subjekty z hospodářské praxe. Na jejich zájmu o výsledky, společný výzkum a smluvní výzkum je závislá budoucnost CxI. Ústav má velký zájem o spolupráci s podniky, které mají rozsáhlé záměry v inovacích svých produktů a technologií. CxI má zájem být dodavatelem služeb pro řešení těchto inovačních záměrů a též o společné podávání projektových žádostí poskytovatelů dotací na výzkum, vývoj a inovace.

Pro stávající i nové partnery z ČR i zahraničí je připraveno unikátní pilotní prostředí dlouhodobé spolupráce, založené na sdružené podpoře výzkumných projektů, které jsou ve společném zájmu více firem. Tento model je velmi úspěšný například v USA. Na půdě CxI se bude realizovat v rámci „aktivní sítě“ AMIA (Advanced Materials Industrial Association) – Průmyslová asociace pro pokročilé materiály.

Architektonické zpracování budovy

Autorem architektonického návrhu budovy je Ing. Arch. Martin Šaml z Fakulty umění a architektury TUL. Koncept budovy je založen na kontrastu dvou tvarově a materiálově odlišených částí – na jednoduchém betonovém hranolu těžkých laboratoří a plechové nástavbě s podélnými křídly lehkých laboratoří a pracoven. Křídla budovy mají rozdílný tvar i půdorysnou plochu. Obě části jsou propojeny komunikačním mostem. Na obvodový plášť jsou použity materiály, které nepotřebují údržbu a dobře se zapojí do okolního přírodního prostředí (pohledový beton, měď). Součástí stavby nového objektu laboratoří TUL je i úprava pěší trasy z areálu TUL lesním porostem k ulici Fibichova a zastávce tramvaje.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

10. října 2012