TUL vybudovala výzkumné, vývojové a výukové centrum v rámci OP VaVpI

LIBEREC – Technická univerzita v Liberci ukončila k 31. 12. 2014 realizaci projektu „Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie“ (registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0153) – budovu „G“ v areálu Husova. Univerzita, která je příjemcem dotace, získala pro uvedený projekt prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a státního rozpočtu ČR v rámci evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celková výše dotace činila 423 milionů korun (z toho ERDF 85 % a státní rozpočet 15 %), z níž bylo vyčerpáno většinou na základě veřejných zakázek celkem 341,7 milionů korun

I. Název a doba realizace projektu

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie –G komplex měl být původně realizován od 1. 12. 2011 do 31. 10. 2014. Doba realizace však byla prodloužena s ohledem na dokončení veřejných zakázek do 31. 12. 2014.

II. Průběh stavby, úspora oproti původně předpokladané ceně

Cena samotné stavby, která vzešla z výběrového řízení, činila necelých 250 milionů korun bez DPHoproti původně předpokládané ceně ve výši 383 milionů korun. Smlouvu o dílo s dodavatelem stavby podepsali 21. srpna 2012 rektor TUL Zdeněk Kůs a Jaromír Uhýrek, generální ředitel firmy Gemo Olomouc, která zvítězila ve výběrovém řízení.

  • Staveniště bylo generálnímu dodavateli stavby předáno 24. srpna 2012.
  • Práce byly zahájeny začátkem září 2012.
  • Stavba byla předána 30. května 2014.
  • Kolaudační souhlas byl vydán 14. července 2014.

Součástí zakázky realizované firmou GEMO Olomouc byla i úprava přilehlého okolí této nové budovy areálu TUL.

Na stavební práce navazovaly zakázky na dodání typizovaného (5,9 mil. Kč) a atypického nábytku (4 mil. Kč), informačního systému (400 tis. K4) a to vše za dohledu architektů J. Suchomela a J. Janďourka, jejichž cílem bylo vytvořit jednotný celek industriálního vzhledu.

Za účelem dovybavení audiovizuální technikou, počítači a tiskárnami (10,7 mil. Kč) byla realizována veřejná zakázka na uvedené a také zakázka na tabule (798 tis. Kč) do výukových místností.

Ke konci června 2014 bylo Řídícím orgánem OP VaVpI univerzitě umožněno ještě nakoupit přístroje z  prostředků uspořených v rámci veřejné zakázky na stavbu. Z těchto prostředků byly nakoupeny přístroje (13,2 mil. Kč), které budou sloužit zejména ve výuce. Bohužel vzhledem k velmi krátké době zrealizování těchto nákupů, nebylo možné nakoupit dražší přístroje, u nichž by zadávací řízení trvalo déle jak dva měsíce.

III. Popis projektu – TUL získá hlavní výukový objekt s aulou

Autorem řešení budovy „Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie“ je Architektonická kancelář Technické univerzity v Liberci, konkrétně Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Budova „G“ je koncipována jako čtyřpodlažní nízkoenergetický výukový objekt s velkými posluchárnami, laboratořemi, učebnami a kancelářemi. Celková užitná plocha je více jak 10 700 metrů čtverečních, kapacita je 1400 osob, avšak prospěch z možnosti využívání těchto nových prostor bude mít více jak 5 500 studentů univerzity.

Nově vybudované výukové, laboratorní a kancelářské prostory budou plně využívat zejména fakulta strojní, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Pro ekonomickou fakultu se uvolní prostory v budově“H“ ve Voroněžské ulici.

IV. Cíl projektu

Vybudování budovy G došlo k vytvoření potřebné infrastruktury proevropsky orientované a výzkumně zaměřené univerzity, kde své místo kromě posluchačů bakalářských a magisterských programů naleznou také posluchači doktorských studijních programů, kteří dosud měli na TUL velmi omezené zázemí. Nové prostory umožní zlepšení podmínek pro zvýšení kvality studia, inovaci studijních programů a v neposlední řadě i pro výchovu nových odborníků pro vědeckou práci, ale i pro výchovu budoucích učitelů. Významné je vybudování auly pro více jak 350 osob a to i s místy pro tělesně postižené. Na ty je pamatováno i v dalších prostorách budovy.

Zároveň vznikl před aulou prostor, který bude sloužit jako významná výstavní plocha, ale také jako místo setkávání se studentů univerzity či účastníků konferencí.

Součástí je i parkovací plocha pro 30 aut včetně 6 stání pro tělesně postižené.

Univerzita budovou „G“ nejen získala hlavní výukový objekt a vyřešila roztříštěnou polohu svých objektů, ale došlo i k architektonickému uzavření hlavního prostoru campusu univerzity.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

20. února 2015